Audio Effects

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Lo-Fi Music2861-P4AT-HVJ7U
2JGR-P87P-KDM2B
04092818 3F90000004092818 3F900000CosmoCortney
Bass MusicRPGK-60KZ-D0FD8
WT6V-FFAJ-MMZ29
04092818 3F7F800004092818 3F7F8000CosmoCortney

Chapter 4 Codes

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Chapter 4 takes place on Mute City - Twist Road P07H-CNGC-GFCNQ
G8UW-Y8QT-QC87H
9RXY-6QEY-70V2P
J6KP-4YA0-PHM1N
FA24-2DG9-P929G
7B07-FUQU-QC504
DVDW-DNMD-5UDQV
D316-MVV7-VQ6KC
PD2T-FWBU-CEVG8
WFP6-1AGK-P4FV1
NC8R-XTWM-FH6R6
F938-UK9J-DRYXV
MQB9-7ETE-FAG6R
6VDN-59UD-E38GP
12PG-WBD9-8MFV3
RH1P-YTXR-ZRFA3
XMQY-TMFR-DTVBM
WC7F-ZE22-AHG9D
NA5D-5ZFQ-83BGM
ZA9P-NPUY-J3G03
04346F41 18000000
057E8F40 4D1AB1F8
057E8F44 00010F0B
057E9258 49A65608
057E925C 000052A4
057E9264 49A6A8AC
057E9268 00000267
057DEFBC 56C23468
057DEFC0 00025820
057E95B8 49CA9ED0
057E95BC 00064265
057E95C4 49D0E138
057E95C8 0003A16B
057DE5B4 4E3A45E8
057DE5B8 0011A45B
057DE5C0 4E4BEA44
057DE5C4 000F67B0
057E5B80 36E45AA8
057E5B84 00247000
4037C588 00B5E80A
04346F41 18000000
057E8F40 4D1AB1F8
057E8F44 00010F0B
057E9258 49A65608
057E925C 000052A4
057E9264 49A6A8AC
057E9268 00000267
057DEFBC 56C23468
057DEFC0 00025820
057E95B8 49CA9ED0
057E95BC 00064265
057E95C4 49D0E138
057E95C8 0003A16B
057DE5B4 4E3A45E8
057DE5B8 0011A45B
057DE5C0 4E4BEA44
057DE5C4 000F67B0
057E5B80 36E45AA8
057E5B84 00247000
4037C588 00B5E80A
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Casino Palace - Split Oval3UHQ-G76Y-YA78W
2B7M-584T-3TXMD
BE9Q-86FM-EJGZJ
CCH7-C30Z-G3BP2
65WF-X4XK-NEM7H
ZM08-XJEN-QDB28
A4Q3-FZ5R-N0UJY
9CEN-EJGD-XFZ2N
PD2T-FWBU-CEVG8
17DF-QZY6-DVPDW
848F-C8EK-FUH70
210Q-26KV-R6R59
D8ZV-5BY0-YTX4M
637V-3N46-TFNEF
2WZ5-RYW3-CU531
A989-QP9G-PZ1P1
HTMD-YJCA-2DA6A
ACRZ-4C8Z-BW9UG
XFBY-UT4W-14G4T
RZ4X-ZT7H-R0GGW
057E8F40 4D2AB0A8
057E8F44 0000AB83
057E9258 49ADCF3C
057E925C 0000419B
057E9264 49AE10D8
057E9268 00000264
057DEFBC 56B1CB88
057DEFC0 00025820
057E95B8 4AD727D4
057E95BC 0005906C
057E95C4 4ADCB840
057E95C8 0007AD37
057DE5B4 4D7D3FB0
057DE5B8 000A06D7
057DE5C0 4D874688
057DE5C4 0016FA5E
057E5B80 30A241E4
057E5B84 001F0000
4037C588 00B5E807
057E8F40 4D2AB0A8
057E8F44 0000AB83
057E9258 49ADCF3C
057E925C 0000419B
057E9264 49AE10D8
057E9268 00000264
057DEFBC 56B1CB88
057DEFC0 00025820
057E95B8 4AD727D4
057E95BC 0005906C
057E95C4 4ADCB840
057E95C8 0007AD37
057DE5B4 4D7D3FB0
057DE5B8 000A06D7
057DE5C0 4D874688
057DE5C4 0016FA5E
057E5B80 30A241E4
057E5B84 001F0000
4037C588 00B5E807
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Port Town - Aero DiveMBAG-B133-ZZC4G
RHRJ-A2PT-QQGWU
VDDG-GU6B-R6P8C
C4FN-JBQJ-N88DG
YACM-BFFF-WXJBP
KWXX-Q20D-BQ3JB
RCRA-PB7K-XCXZG
FRNX-MNNP-NBWR2
PD2T-FWBU-CEVG8
GMYK-WDFA-T393W
WU4U-ND0Z-90R3Z
ZDV5-PR8H-K3JB5
TXHM-6NQ3-2538C
MH2W-RXH0-9AJ4Z
A23P-PJJT-WVH4Q
07DA-JFC7-9BC9R
YYAJ-Y1UW-G9AHQ
JMMQ-8E93-YYBV8
5XBJ-09XQ-78RTV
U7C2-H94A-PT7FZ
057E8F40 4D1FBBBC
057E8F44 00007E23
057E9258 49A771F0
057E925C 00004DC3
057E9264 49A7BFB4
057E9268 00000265
057DEFBC 56C48C88
057DEFC0 00025820
057E95B8 49F50318
057E95BC 0006ADDF
057E95C4 49FBB0F8
057E95C8 00084603
057DE5B4 4E5B51F4
057DE5B8 00071674
057DE5C0 4E626868
057DE5C4 0015CB8C
057E5B80 34C83DB8
057E5B84 001A0000
4037C588 00B5E804
057E8F40 4D1FBBBC
057E8F44 00007E23
057E9258 49A771F0
057E925C 00004DC3
057E9264 49A7BFB4
057E9268 00000265
057DEFBC 56C48C88
057DEFC0 00025820
057E95B8 49F50318
057E95BC 0006ADDF
057E95C4 49FBB0F8
057E95C8 00084603
057DE5B4 4E5B51F4
057DE5B8 00071674
057DE5C0 4E626868
057DE5C4 0015CB8C
057E5B80 34C83DB8
057E5B84 001A0000
4037C588 00B5E804
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Green Plant - Mobius RingMATD-K8MV-4FKMX
0F0B-6YKW-R4QPK
T9P7-P3M5-TPTJN
KB50-WH27-5E8RB
NDUD-C2AT-M28PK
RCRA-PB7K-XCXZG
Z807-A68P-ZHX2B
PD2T-FWBU-CEVG8
KDJE-T6EH-GYU9N
YNTV-2KDQ-VTEJ7
3Q6E-MY5F-WUEMH
GNPR-WN8Z-MM7HQ
VQC4-6VA7-A639J
7XPJ-782U-NXQ9B
Y184-Y3UR-EWRKT
M9T6-R22B-97A9G
61Z0-W5HN-80ZBG
T6KF-UMXM-HG1Q7
NQK5-8J2E-9N5G2
057E8F40 4D26996C
057E8F44 0000E406
057E9258 49AAEC30
057E925C 0000706B
057E9264 49AB5C9C
057E9268 00000265
057DEFBC 56BB2C08
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A70BD20
057E95BC 000DDFC0
057E95C4 4A7E9CE0
057E95C8 0015F43D
057DE5B4 4E1377B0
057DE5B8 00000F21
057DE5C0 4E1386D4
057DE5C4 0001AB9C
057E5B80 3204AE30
057E5B84 00197800
4037C588 00B5E803
057E8F40 4D26996C
057E8F44 0000E406
057E9258 49AAEC30
057E925C 0000706B
057E9264 49AB5C9C
057E9268 00000265
057DEFBC 56BB2C08
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A70BD20
057E95BC 000DDFC0
057E95C4 4A7E9CE0
057E95C8 0015F43D
057DE5B4 4E1377B0
057DE5B8 00000F21
057DE5C0 4E1386D4
057DE5C4 0001AB9C
057E5B80 3204AE30
057E5B84 00197800
4037C588 00B5E803
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Port Town - Long PipeFYFP-6FXY-KAPQP
NC91-7EPF-ZMQK4
C1B5-DWEK-H7QAZ
8UB2-0112-DNVB9
QVF4-Q3DY-UMCBX
E5NK-JXKY-CV5ZU
RCRA-PB7K-XCXZG
FRNX-MNNP-NBWR2
PD2T-FWBU-CEVG8
KEEX-TKAD-PBEE0
U1NJ-VT7N-ZGU26
UBZK-R9K6-1F0D4
UWAR-1ZKW-1G7A4
MH2W-RXH0-9AJ4Z
A23P-PJJT-WVH4Q
07DA-JFC7-9BC9R
YYAJ-Y1UW-G9AHQ
JMMQ-8E93-YYBV8
5XBJ-09XQ-78RTV
U7C2-H94A-PT7FZ
057E8F40 4D277D74
057E8F44 0000C953
057E9258 49AB5F04
057E925C 0001075F
057E9264 49AC6664
057E9268 00000265
057DEFBC 56C48C88
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A949120
057E95BC 000A9DAC
057E95C4 4A9F2ECC
057E95C8 00099648
057DE5B4 4E5B51F4
057DE5B8 00071674
057DE5C0 4E626868
057DE5C4 0015CB8C
057E5B80 34C83DB8
057E5B84 001A0000
4037C588 00B5E804
057E8F40 4D277D74
057E8F44 0000C953
057E9258 49AB5F04
057E925C 0001075F
057E9264 49AC6664
057E9268 00000265
057DEFBC 56C48C88
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A949120
057E95BC 000A9DAC
057E95C4 4A9F2ECC
057E95C8 00099648
057DE5B4 4E5B51F4
057DE5B8 00071674
057DE5C0 4E626868
057DE5C4 0015CB8C
057E5B80 34C83DB8
057E5B84 001A0000
4037C588 00B5E804
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Fire Field - Cylinder KnotCylinder Knot
Z2FK-355T-CEE1Z
JZ60-YNRQ-3X8DQ
JT1V-R0ER-CU6K7
N4NQ-WNVQ-CQWB7
9YEA-NBHX-4K7C5
RMEM-KQAX-QCVYA
RCRA-PB7K-XCXZG
3UNT-WFW3-H9ECJ
PD2T-FWBU-CEVG8
JNPV-WNCU-86VT8
J7R9-VCUJ-EFUHM
P21H-2Q5Q-K2XA5
QDEM-XPJ3-T7BB8
T35G-8K7Z-PW19T
PBK4-5UWJ-55D1Y
26MJ-E8AZ-2XY4A
EU6F-2X66-W13PY
UTU9-BXMY-1WJXF
K8P1-ZE5K-UD8ZE
U7C2-H94A-PT7FZ
057E8F40 4D29D174
057E8F44 0000DF33
057E9258 49ACACF4
057E925C 00011FDF
057E9264 49ADCCD4
057E9268 00000265
057DEFBC 56B8D3E8
057DEFC0 00025820
057E95B8 4AC05A18
057E95BC 000CCC9A
057E95C4 4ACD26B4
057E95C8 000A011E
057DE5B4 4DFCDFF4
057DE5B8 0006CB82
057DE5C0 4E03AB78
057DE5C4 00047A65
057E5B80 31AA5E30
057E5B84 001FD000
4037C588 00B5E804
057E8F40 4D29D174
057E8F44 0000DF33
057E9258 49ACACF4
057E925C 00011FDF
057E9264 49ADCCD4
057E9268 00000265
057DEFBC 56B8D3E8
057DEFC0 00025820
057E95B8 4AC05A18
057E95BC 000CCC9A
057E95C4 4ACD26B4
057E95C8 000A011E
057DE5B4 4DFCDFF4
057DE5B8 0006CB82
057DE5C0 4E03AB78
057DE5C4 00047A65
057E5B80 31AA5E30
057E5B84 001FD000
4037C588 00B5E804
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Green Plant - Intersection4PZJ-Y5C8-ACJBP
H4D4-MJV8-7XE27
ADBX-CCYJ-7QM1H
B2E3-3W4T-UHQH8
GG99-P414-NPYT7
CW7Y-QDTZ-0ZC1D
RCRA-PB7K-XCXZG
Z807-A68P-ZHX2B
PD2T-FWBU-CEVG8
8AZK-3NVK-BF8XZ
JBAE-9FVK-735KZ
5MG8-PQA1-VEVAT
591P-FUEV-AZT0X
VQC4-6VA7-A639J
7XPJ-782U-NXQ9B
Y184-Y3UR-EWRKT
M9T6-R22B-97A9G
61Z0-W5HN-80ZBG
T6KF-UMXM-HG1Q7
U7C2-H94A-PT7FZ
057E8F40 4D220128
057E8F44 00049844
057E9258 49A9BE70
057E925C 00012B57
057E9264 49AAE9C8
057E9268 00000265
057DEFBC 56BB2C08
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A46C068
057E95BC 001362E0
057E95C4 4A5A2348
057E95C8 001699D8
057DE5B4 4E1377B0
057DE5B8 00000F21
057DE5C0 4E1386D4
057DE5C4 0001AB9C
057E5B80 3204AE30
057E5B84 00197800
4037C588 00B5E804
057E8F40 4D220128
057E8F44 00049844
057E9258 49A9BE70
057E925C 00012B57
057E9264 49AAE9C8
057E9268 00000265
057DEFBC 56BB2C08
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A46C068
057E95BC 001362E0
057E95C4 4A5A2348
057E95C8 001699D8
057DE5B4 4E1377B0
057DE5B8 00000F21
057DE5C0 4E1386D4
057DE5C4 0001AB9C
057E5B80 3204AE30
057E5B84 00197800
4037C588 00B5E804
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Port Town - Half Pipe733U-DZY0-UXN65
4Q98-8URR-8KV5Y
3KE3-8FPF-DR9G3
04E1-CWJX-WEW1A
EU8A-MK04-Z8FEX
4EEY-ZQ9P-J08UK
RCRA-PB7K-XCXZG
95TF-XZF5-KHZET
PD2T-FWBU-CEVG8
T1BP-UHW4-KC2XP
CWFC-2JX9-NCPGP
UCQ1-JYD0-3WQP8
2WJF-WYNJ-8MUMR
UQN8-04WT-EVB8W
65AZ-WTC8-5PGFJ
UU9X-CXH1-K8G4Z
PBQJ-9608-91CUG
KB13-JU1R-1ZZ69
N099-ZNU7-TKYJ2
MB0Q-RTWK-212PM
057E8F40 4D213938
057E8F44 0000C7F0
057E9258 49A8727C
057E925C 0001498A
057E9264 49A9BC08
057E9268 00000265
057DEFBC 56BD8428
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A23519C
057E95BC 00132BCA
057E95C4 4A367D68
057E95C8 00104300
057DE5B4 4E153270
057DE5B8 0000810A
057DE5C0 4E15B37C
057DE5C4 0009790B
057E5B80 32D122F0
057E5B84 000E3000
4037C588 00B5E802
057E8F40 4D213938
057E8F44 0000C7F0
057E9258 49A8727C
057E925C 0001498A
057E9264 49A9BC08
057E9268 00000265
057DEFBC 56BD8428
057DEFC0 00025820
057E95B8 4A23519C
057E95BC 00132BCA
057E95C4 4A367D68
057E95C8 00104300
057DE5B4 4E153270
057DE5B8 0000810A
057DE5C0 4E15B37C
057DE5C4 0009790B
057E5B80 32D122F0
057E5B84 000E3000
4037C588 00B5E802
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Outer Space - Meteor StreamK377-FYCT-A41PK
JPQX-UDW9-FW3J4
58HA-9R9Q-FHBPP
XFM8-N85H-8THC1
6EV6-8Y7D-NNPBC
4U5V-5H7P-3MPYU
7M7A-B7FX-EJ6TM
D90B-W24B-6EVC8
PD2T-FWBU-CEVG8
1WWH-378Y-7EWE2
QGGG-K2XT-4ADVA
33QV-CWXD-UFJ9Z
NAT1-U9P3-5UFZK
18ZX-E3AV-QD8NT
H3FM-RC9K-6VQXK
0EAF-ENJ7-8AGYF
DHV7-2A8C-E2950
Q6UG-NH43-0CXEK
6Q46-CE7R-XB3UT
U7C2-H94A-PT7FZ
04346468 18000000
057E8F40 4D3A5C28
057E8F44 0000B5BB
057E9258 49B3A708
057E925C 0001BC63
057E9264 49B5636C
057E9268 000002B5
057DEFBC 56BFDC48
057DEFC0 00025820
057E95B8 4BCD1570
057E95BC 000D40DB
057E95C4 4BDA564C
057E95C8 0009C608
057DE5B4 4E1F2C88
057DE5B8 0007BDA4
057DE5C0 4E26EA2C
057DE5C4 00135BBB
057E5B80 33409AF0
057E5B84 00180000
4037C588 00B5E804
04346468 18000000
057E8F40 4D3A5C28
057E8F44 0000B5BB
057E9258 49B3A708
057E925C 0001BC63
057E9264 49B5636C
057E9268 000002B5
057DEFBC 56BFDC48
057DEFC0 00025820
057E95B8 4BCD1570
057E95BC 000D40DB
057E95C4 4BDA564C
057E95C8 0009C608
057DE5B4 4E1F2C88
057DE5B8 0007BDA4
057DE5C0 4E26EA2C
057DE5C4 00135BBB
057E5B80 33409AF0
057E5B84 00180000
4037C588 00B5E804
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Lightning - Thunder Road1QFK-HYN4-WQF79
ZNG6-UM0B-050WQ
1MYF-C56Q-XMG8U
TU7D-M37E-CUYYU
TP84-TNAE-45W3U
Z6CZ-H173-TQZHH
7M7A-B7FX-EJ6TM
95TF-XZF5-KHZET
PD2T-FWBU-CEVG8
TM43-N7QZ-TJY9V
NM5R-KQ8Y-3164D
QY31-D1QA-KNNJM
90AJ-J5J5-JG30K
UQN8-04WT-EVB8W
65AZ-WTC8-5PGFJ
UU9X-CXH1-K8G4Z
PBQJ-9608-91CUG
KB13-JU1R-1ZZ69
N099-ZNU7-TKYJ2
MB0Q-RTWK-212PM
057E8F40 4D3BB0DC
057E8F44 0001902A
057E9258 49B68D70
057E925C 0000CDB9
057E9264 49B75B2C
057E9268 000002B5
057DEFBC 56BD8428
057DEFC0 00025820
057E95B8 4BF70628
057E95BC 0016519D
057E95C4 4C0D57C8
057E95C8 000E4D7A
057DE5B4 4E153270
057DE5B8 0000810A
057DE5C0 4E15B37C
057DE5C4 0009790B
057E5B80 32D122F0
057E5B84 000E3000
4037C588 00B5E802
057E8F40 4D3BB0DC
057E8F44 0001902A
057E9258 49B68D70
057E925C 0000CDB9
057E9264 49B75B2C
057E9268 000002B5
057DEFBC 56BD8428
057DEFC0 00025820
057E95B8 4BF70628
057E95BC 0016519D
057E95C4 4C0D57C8
057E95C8 000E4D7A
057DE5B4 4E153270
057DE5B8 0000810A
057DE5C0 4E15B37C
057DE5C4 0009790B
057E5B80 32D122F0
057E5B84 000E3000
4037C588 00B5E802
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Mute City - Sonic OvalFPW4-V4QU-H0EVQ
N05C-EMZ8-W0K9J
V6D4-M5VD-6A6U0
A6C9-E3AP-K89A3
GFEE-J034-XGXAT
VFHJ-1D5U-GFP8A
7M7A-B7FX-EJ6TM
D316-MVV7-VQ6KC
PD2T-FWBU-CEVG8
2V6M-MHKT-KRWEY
DJMB-VCKD-WZTW3
R3YR-4W59-HQP13
NMQ2-PJPH-V9K8J
6VDN-59UD-E38GP
12PG-WBD9-8MFV3
RH1P-YTXR-ZRFA3
XMQY-TMFR-DTVBM
WC7F-ZE22-AHG9D
NA5D-5ZFQ-83BGM
XP3V-JUH3-UY47E
057E8F40 4D3F10FC
057E8F44 000077E3
057E9258 49B9492C
057E925C 0000BF6B
057E9264 49BA0898
057E9268 000002B5
057DEFBC 56C23468
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C501F94
057E95BC 0003235F
057E95C4 4C5342F4
057E95C8 0002A4C4
057DE5B4 4E3A45E8
057DE5B8 0011A45B
057DE5C0 4E4BEA44
057DE5C4 000F67B0
057E5B80 36E45AA8
057E5B84 00247000
4037C588 00B5E80C
057E8F40 4D3F10FC
057E8F44 000077E3
057E9258 49B9492C
057E925C 0000BF6B
057E9264 49BA0898
057E9268 000002B5
057DEFBC 56C23468
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C501F94
057E95BC 0003235F
057E95C4 4C5342F4
057E95C8 0002A4C4
057DE5B4 4E3A45E8
057DE5B8 0011A45B
057DE5C0 4E4BEA44
057DE5C4 000F67B0
057E5B80 36E45AA8
057E5B84 00247000
4037C588 00B5E80C
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Chapter 2H4QB-7D3H-WXUQY
TQ4C-ZMFQ-U40PV
WAV5-1K0Z-4JR9D
MYKV-VW8K-TJ2V6
A9W7-E7HQ-RBTK2
7AC1-ZXH4-3P7Z4
RCRA-PB7K-XCXZG
7PDF-HC2D-42GKZ
PD2T-FWBU-CEVG8
C9Q8-C3G2-365JN
G1H6-3MR4-2JMQ9
2C09-NM57-GVJR5
Y4XT-X5DB-RZB14
AGPU-9H0T-RW35P
RXF1-YTCT-AHQ5T
XZ4C-6CKT-PVJ2Y
7C0W-E5T9-HDMYU
DV7B-062X-H64GM
X40K-FTG5-4BKX1
057E8F40 4D400458
057E8F44 00039E3A
057E9258 49BACD74
057E925C 0000439E
057E9264 49BB1114
057E9268 00000265
057DEFBC 569CB268
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C5BE9A0
057E95BC 000116AA
057E95C4 4C5D004C
057E95C8 000AA8FD
057DE5B4 4EA18E00
057DE5B8 00167431
057DE5C0 4EB80234
057DE5C4 000E16D7
057E5B80 354C55B8
057E5B84 003B4000
057E8F40 4D400458
057E8F44 00039E3A
057E9258 49BACD74
057E925C 0000439E
057E9264 49BB1114
057E9268 00000265
057DEFBC 569CB268
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C5BE9A0
057E95BC 000116AA
057E95C4 4C5D004C
057E95C8 000AA8FD
057DE5B4 4EA18E00
057DE5B8 00167431
057DE5C0 4EB80234
057DE5C4 000E16D7
057E5B80 354C55B8
057E5B84 003B4000
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Chapter 3PWWA-7Z8J-CXJ4E
WT3Y-TJNE-FJ0WJ
2VKM-4ZDU-4W97D
J99T-NHEH-8002P
T9Y7-RN2F-XBG2T
KEH3-JGYY-UKXN5
A4Q3-FZ5R-N0UJY
V4BT-HX0R-1QNYN
PD2T-FWBU-CEVG8
B5PY-YGYT-AXXZU
HBT6-PHVN-90YBN
G8HT-U03Z-REC7N
K2B5-EPA8-8X6C4
637V-3N46-TFNEF
2WZ5-RYW3-CU531
A989-QP9G-PZ1P1
HTMD-YJCA-2DA6A
ACRZ-4C8Z-BW9UG
XFBY-UT4W-14G4T
RZ4X-ZT7H-R0GGW
057E8F40 4D43A294
057E8F44 0001376D
057E9258 49BB137C
057E925C 00002680
057E9264 49BB39FC
057E9268 00000264
057DEFBC 569F0A88
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C67A94C
057E95BC 00079EFB
057E95C4 4C6F4848
057E95C8 00045B93
057DE5B4 4D7D3FB0
057DE5B8 000A06D7
057DE5C0 4D874688
057DE5C4 0016FA5E
057E5B80 30A241E4
057E5B84 001F0000
4037C588 00B5E807
057E8F40 4D43A294
057E8F44 0001376D
057E9258 49BB137C
057E925C 00002680
057E9264 49BB39FC
057E9268 00000264
057DEFBC 569F0A88
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C67A94C
057E95BC 00079EFB
057E95C4 4C6F4848
057E95C8 00045B93
057DE5B4 4D7D3FB0
057DE5B8 000A06D7
057DE5C0 4D874688
057DE5C4 0016FA5E
057E5B80 30A241E4
057E5B84 001F0000
4037C588 00B5E807
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Chapter 59KKZ-AGUE-1FUGG
NEDP-8Y5V-W2HAT
XA0U-G1C8-CF99V
2EX5-RAGF-6J510
M2V9-DJNW-WEB0K
D39D-P5GA-UYC34
RCRA-PB7K-XCXZG
0BDA-EKG5-B79QG
PD2T-FWBU-CEVG8
E3B0-NM6F-QDW76
TYGY-GBUU-HK9YZ
PK8U-TY7M-7W95Y
1EGU-8N37-74WCF
UQN8-04WT-EVB8W
65AZ-WTC8-5PGFJ
UU9X-CXH1-K8G4Z
PBQJ-9608-91CUG
KB13-JU1R-1ZZ69
N099-ZNU7-TKYJ2
057E8F40 4D45AFC4
057E8F44 0001040B
057E9258 49BB9BC8
057E925C 000005B3
057E9264 49BBA17C
057E9268 00000265
057DEFBC 56A3BAC8
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C83D580
057E95BC 000EB584
057E95C4 4C928B04
057E95C8 00124D7B
057DE5B4 4E153270
057DE5B8 0000810A
057DE5C0 4E15B37C
057DE5C4 0009790B
057E5B80 32D122F0
057E5B84 000E3000
057E8F40 4D45AFC4
057E8F44 0001040B
057E9258 49BB9BC8
057E925C 000005B3
057E9264 49BBA17C
057E9268 00000265
057DEFBC 56A3BAC8
057DEFC0 00025820
057E95B8 4C83D580
057E95BC 000EB584
057E95C4 4C928B04
057E95C8 00124D7B
057DE5B4 4E153270
057DE5B8 0000810A
057DE5C0 4E15B37C
057DE5C4 0009790B
057E5B80 32D122F0
057E5B84 000E3000
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Chapter 69BH3-AYXM-CDE01
WA3E-2T4K-4UWQ4
FG38-1NFM-JRNV7
W117-TNPE-APQHW
HKM8-7REG-9CC76
AQPX-5R2G-HT85E
RCRA-PB7K-XCXZG
HJZV-R1HJ-EM7HX
PD2T-FWBU-CEVG8
WM7T-PHH3-9YX96
BFP4-YVHN-41NJ2
8WYG-BPB7-VE9R0
73QE-G405-TFJAZ
JNWN-XDU4-UDQDP
029K-TKB5-14WUU
E2AQ-795K-3PP7G
A3QY-9E1U-6GFWE
7X2X-V7EQ-UDJWU
QDZ3-MUPF-X85M8
057E8F40 4D46B3D0
057E8F44 0001221E
057E9258 49BBA3E4
057E925C 000100D5
057E9264 49BCA4BC
057E9268 00000265
057DEFBC 56A612E8
057DEFC0 00025820
057E95B8 4CA4D880
057E95BC 000C9B94
057E95C4 4CB17414
057E95C8 0001917E
057DE5B4 4E7833F4
057DE5B8 0004C116
057DE5C0 4E7CF50C
057DE5C4 000D11DF
057E5B80 372B1AA8
057E5B84 004A5000
057E8F40 4D46B3D0
057E8F44 0001221E
057E9258 49BBA3E4
057E925C 000100D5
057E9264 49BCA4BC
057E9268 00000265
057DEFBC 56A612E8
057DEFC0 00025820
057E95B8 4CA4D880
057E95BC 000C9B94
057E95C4 4CB17414
057E95C8 0001917E
057DE5B4 4E7833F4
057DE5B8 0004C116
057DE5C0 4E7CF50C
057DE5C4 000D11DF
057E5B80 372B1AA8
057E5B84 004A5000
CosmoCortney
Chapter 4 takes place on Chapter 7091U-C136-M26PZ
Y591-WW2Z-VNE8M
7A00-2FZX-Y3523
22C6-1XKK-UACB7
BT4T-ENER-3U15P
G6NE-PYEG-YUPWK
RCRA-PB7K-XCXZG
BY7A-JJ1R-PGUV9
PD2T-FWBU-CEVG8
KGM6-Y77X-9K2M9
09G8-8E4H-GR8K3
BMVN-EJXB-BM5HW
6B5W-X4RR-G29GM
6VDN-59UD-E38GP
12PG-WBD9-8MFV3
RH1P-YTXR-ZRFA3
XMQY-TMFR-DTVBM
WC7F-ZE22-AHG9D
NA5D-5ZFQ-83BGM
U7C2-H94A-PT7FZ
057E8F40 4D47D5F0
057E8F44 0000D725
057E9258 49BCA724
057E925C 00004E3D
057E9264 49BCF564
057E9268 00000265
057DEFBC 56A86B08
057DEFC0 00025820
057E95B8 4CB30594
057E95BC 00057B7C
057E95C4 4CB88110
057E95C8 0007B7F0
057DE5B4 4E3A45E8
057DE5B8 0011A45B
057DE5C0 4E4BEA44
057DE5C4 000F67B0
057E5B80 36E45AA8
057E5B84 00247000
4037C588 00B5E804
057E8F40 4D47D5F0
057E8F44 0000D725
057E9258 49BCA724
057E925C 00004E3D
057E9264 49BCF564
057E9268 00000265
057DEFBC 56A86B08
057DEFC0 00025820
057E95B8 4CB30594
057E95BC 00057B7C
057E95C4 4CB88110
057E95C8 0007B7F0
057DE5B4 4E3A45E8
057DE5B8 0011A45B
057DE5C0 4E4BEA44
057DE5C4 000F67B0
057E5B80 36E45AA8
057E5B84 00247000
4037C588 00B5E804
CosmoCortney

Chapter 7 Codes

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Chapter 7 takes place on Mute City - Sonic OvalMCZ2-BA36-TACNG
KYZM-ZRTA-AZH7R
FFU5-E1RM-6FGX6
522P-P9E5-8YJXH
2F14-352U-J8R9Y
RQM1-W9WD-89HM8
6FZF-5T5Z-B0U8R
MN9D-TDNC-4CNHT
YGQX-21A7-5GCKY
VDGX-55UU-1MUZ8
75D2-NX85-BEEAA
ENCR-NEX0-F997B
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D3F10FC
057E8F68 000077E3
057E92A0 49B9492C
057E92A4 0000BF6B
057E92AC 49BA0898
057E92B0 000002B5
057E9600 4C501F94
057E9604 0003235F
057E960C 4C5342F4
057E9610 0002A4C4
057DEFE0 56B423A8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D3F10FC
057E8F68 000077E3
057E92A0 49B9492C
057E92A4 0000BF6B
057E92AC 49BA0898
057E92B0 000002B5
057E9600 4C501F94
057E9604 0003235F
057E960C 4C5342F4
057E9610 0002A4C4
057DEFE0 56B423A8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Mute City - Twist Road0Z6V-44EP-ZGB42
5WZ9-Z3CP-MFU9D
W9T9-9AJ2-U60J5
QFDZ-ZG9E-20FZD
FBEF-NN8Z-B7Q6X
9681-6W1R-VQYGP
QCWB-PUPC-8AWC8
71KK-ERGG-FDGTX
PKFJ-BM6Q-FX43R
XH1R-RZ8A-X5X2F
HR7Q-ANYX-0E2PG
2XK8-NVQW-3FQGR
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D1AB1F8
057E8F68 00010F0B
057E92A0 49A65608
057E92A4 000052A4
057E92AC 49A6A8AC
057E92B0 00000267
057E9600 49CA9ED0
057E9604 00064265
057E960C 49D0E138
057E9610 0003A16B
057DEFE0 56C23468
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D1AB1F8
057E8F68 00010F0B
057E92A0 49A65608
057E92A4 000052A4
057E92AC 49A6A8AC
057E92B0 00000267
057E9600 49CA9ED0
057E9604 00064265
057E960C 49D0E138
057E9610 0003A16B
057DEFE0 56C23468
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Casino Palace - Split OvalHFWY-TKTH-GHGHF
T0RR-FGRR-KV41T
3N2R-3CN9-2QVUW
J346-HY76-7EX06
W3AX-H6FP-GH5N6
HB1Z-RW12-3U9YT
FZFW-E9EM-1V3KH
M1VA-9N0Z-47GC0
MVH8-WCH2-1G4KZ
WKGP-RDMT-KG8VE
NKPQ-HBZH-114U8
PXR9-YU0U-D9RP4
H7Q5-P1J0-CAR9D
4J12-4GBU-66CA1
CAME-HK0T-NG20Q
9YF2-1ERB-JJ17J
CQTH-6YXX-PZAV4
7B6A-T3AW-49XA4
MTHR-3Y5M-6VB77
5Q8T-3NBA-G9EQY
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D2AB0A8
057E8F68 0000AB83
057E92A0 49ADCF3C
057E92A4 0000419B
057E92AC 49AE10D8
057E92B0 00000264
057E9600 4AD727D4
057E9604 0005906C
057E960C 4ADCB840
057E9610 0007AD37
057DE6A4 4D7D3FB0
057DE6A8 000A06D7
057DE6B0 4D874688
057DE6B4 0016FA5E
057E5C7C 306501E4
057E5C80 003D4000
057E5C88 30A241E4
057E5C8C 001F0000
057DEFE0 56B1CB88
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D2AB0A8
057E8F68 0000AB83
057E92A0 49ADCF3C
057E92A4 0000419B
057E92AC 49AE10D8
057E92B0 00000264
057E9600 4AD727D4
057E9604 0005906C
057E960C 4ADCB840
057E9610 0007AD37
057DE6A4 4D7D3FB0
057DE6A8 000A06D7
057DE6B0 4D874688
057DE6B4 0016FA5E
057E5C7C 306501E4
057E5C80 003D4000
057E5C88 30A241E4
057E5C8C 001F0000
057DEFE0 56B1CB88
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Aeropolis - MultiplexT7G6-4DJB-7DE68
QRDF-X0MN-G5BEW
R4AK-HD96-9NZTR
RPG8-7NUF-TH193
H6JN-C743-72HTJ
M81C-5YRN-T9CT4
JWC7-H91W-1PPJ4
GPY7-KXBB-CX1ZH
F344-1BEY-BE5YE
PJ6C-T5X9-P8VXM
356K-6HP9-XABHU
CWYQ-QEMQ-2GAVR
RRE4-ERZ5-UJG0R
JF8E-BWEU-EA6HN
1XJC-T19N-PE9EZ
T4MQ-E9TK-YCGPZ
EJ5W-DPBZ-Q18Z4
0VK3-0PPP-MQU3E
N6W4-TYYM-34A4Q
K3KK-GUWF-JU3T0
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D1D28DC
057E8F68 000292DD
057E92A0 49A71080
057E92A4 00005F05
057E92AC 49A76F88
057E92B0 00000265
057E9600 49E12CC8
057E9604 000B69ED
057E960C 49EC96B8
057E9610 00086C5D
057DE6A4 4EC6190C
057DE6A8 0005D2BB
057DE6B0 4ECBEBC8
057DE6B4 000AA49E
057E5C7C 381292A8
057E5C80 00758800
057E5C88 38881AA8
057E5C8C 00189000
057DEFE0 56CB94E8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D1D28DC
057E8F68 000292DD
057E92A0 49A71080
057E92A4 00005F05
057E92AC 49A76F88
057E92B0 00000265
057E9600 49E12CC8
057E9604 000B69ED
057E960C 49EC96B8
057E9610 00086C5D
057DE6A4 4EC6190C
057DE6A8 0005D2BB
057DE6B0 4ECBEBC8
057DE6B4 000AA49E
057E5C7C 381292A8
057E5C80 00758800
057E5C88 38881AA8
057E5C8C 00189000
057DEFE0 56CB94E8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Big Blue - Drift HighwayV458-BGU3-2918Q
2JPT-F2K4-WDFUG
YEBZ-7CMT-RDPUC
PW4U-BNU9-GT9VG
FQX2-9GR4-K2W4P
BNWN-DUZ8-70GEG
JWC7-H91W-1PPJ4
M2A0-V2CV-TE366
GFC2-VDZA-ZJXU6
FEP2-9APX-FXD10
PXGR-GKDF-DAVUN
TRNH-1624-FANHR
U5EG-Y2PG-3UK6Y
J179-PMUU-76V1N
CW9K-VAU6-97TH2
G2V7-UXNU-3RD40
8A3J-7AZC-YJZ4W
MFB0-108D-AVYZB
WARM-V1NP-J0M8Z
Y0JG-AB4H-T9KE6
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D2846C8
057E8F68 00018AAA
057E92A0 49AC68CC
057E92A4 000041BF
057E92AC 49ACAA8C
057E92B0 00000265
057E9600 4AA8C514
057E9604 000C69C3
057E960C 4AB52ED8
057E9610 000B2B40
057DE6A4 4D591A7C
057DE6A8 0004C8E1
057DE6B0 4D5DE360
057DE6B4 000BD465
057E5C7C 33AC2024
057E5C80 005F8000
057E5C88 340BA024
057E5C8C 001BE000
057DEFE0 56AF7368
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D2846C8
057E8F68 00018AAA
057E92A0 49AC68CC
057E92A4 000041BF
057E92AC 49ACAA8C
057E92B0 00000265
057E9600 4AA8C514
057E9604 000C69C3
057E960C 4AB52ED8
057E9610 000B2B40
057DE6A4 4D591A7C
057DE6A8 0004C8E1
057DE6B0 4D5DE360
057DE6B4 000BD465
057E5C7C 33AC2024
057E5C80 005F8000
057E5C88 340BA024
057E5C8C 001BE000
057DEFE0 56AF7368
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Port Town - Aero DiveY647-P5TP-DY0QF
F5WE-1ZGP-PCU2E
VKUD-4XUZ-JZKMV
8TQT-GKUH-893MD
NV5K-KFGF-WHFRD
N3GX-3XAC-33GQK
JWC7-H91W-1PPJ4
JE71-QF83-HA7WH
2MUW-6YDC-UAMA4
6H08-DKYT-21279
7KUT-P4HQ-B9WCA
4G5N-KX9K-CYHZX
BD2Z-4BEZ-UA552
569W-NWHR-AG3QH
PXGM-B0Q3-ZZT56
0ZJF-HNPK-T63CT
9JEG-50DV-P1UJA
BFYR-9XNK-XVJZ3
8EU7-4UUH-5ZP76
PRC1-X1RY-P240Q
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D1FBBBC
057E8F68 00007E23
057E92A0 49A771F0
057E92A4 00004DC3
057E92AC 49A7BFB4
057E92B0 00000265
057E9600 49F50318
057E9604 0006ADDF
057E960C 49FBB0F8
057E9610 00084603
057DE6A4 4E5B51F4
057DE6A8 00071674
057DE6B0 4E626868
057DE6B4 0015CB8C
057E5C7C 34558DB8
057E5C80 0072B000
057E5C88 34C83DB8
057E5C8C 001A0000
057DEFE0 56C48C88
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D1FBBBC
057E8F68 00007E23
057E92A0 49A771F0
057E92A4 00004DC3
057E92AC 49A7BFB4
057E92B0 00000265
057E9600 49F50318
057E9604 0006ADDF
057E960C 49FBB0F8
057E9610 00084603
057DE6A4 4E5B51F4
057DE6A8 00071674
057DE6B0 4E626868
057DE6B4 0015CB8C
057E5C7C 34558DB8
057E5C80 0072B000
057E5C88 34C83DB8
057E5C8C 001A0000
057DEFE0 56C48C88
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Green Plant - Mobius RingNYV2-2UAW-7YK46
8E0X-YUW8-9GWRT
C3JJ-GU0V-D8WU9
0QDY-W62M-89B2C
HU70-GD53-7XJ2Q
GHT8-FT5W-498JE
JWC7-H91W-1PPJ4
9E8Y-74WZ-96N23
JZCY-JYGY-CT224
0D9M-Z99C-N3WMY
B1QA-8G1J-DU4NE
GKX5-DA7Y-U3HKA
PX7E-1TBZ-MP4CP
FHFH-N6ZG-Q9TJX
E5BA-XH1E-UXA34
K04Q-EVBD-QURF0
R0U0-2JUA-AN66M
C5B4-5AMC-HM78V
N7H8-14Z1-3V9RE
3N7Q-QZAQ-4B41E
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D26996C
057E8F68 0000E406
057E92A0 49AAEC30
057E92A4 0000706B
057E92AC 49AB5C9C
057E92B0 00000265
057E9600 4A70BD20
057E9604 000DDFC0
057E960C 4A7E9CE0
057E9610 0015F43D
057DE6A4 4E1377B0
057DE6A8 00000F21
057DE6B0 4E1386D4
057DE6B4 0001AB9C
057E5C7C 31CA2E30
057E5C80 003A8000
057E5C88 3204AE30
057E5C8C 00197800
057DEFE0 56BB2C08
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D26996C
057E8F68 0000E406
057E92A0 49AAEC30
057E92A4 0000706B
057E92AC 49AB5C9C
057E92B0 00000265
057E9600 4A70BD20
057E9604 000DDFC0
057E960C 4A7E9CE0
057E9610 0015F43D
057DE6A4 4E1377B0
057DE6A8 00000F21
057DE6B0 4E1386D4
057DE6B4 0001AB9C
057E5C7C 31CA2E30
057E5C80 003A8000
057E5C88 3204AE30
057E5C8C 00197800
057DEFE0 56BB2C08
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Fire Field - Cylinder Knot30B3-AMGW-P2CXK
0044-NXUN-YG3YQ
DP9E-EBFF-424WW
KDE6-GDBW-HC6VP
Q90N-ACA9-F1JTG
UGGH-MNJM-9R1EA
JWC7-H91W-1PPJ4
BFXD-TJKA-WVR7M
7VQH-E5RD-5YX29
V8QX-36ZX-VE5P9
R8X3-5NE1-H23W0
EKNQ-62G3-CMKCC
GABQ-PUP4-YNJBH
NG51-HNT8-F0V1Z
EEPQ-QBE1-83777
JFPX-5BTD-Y23MN
7PBM-867Z-XZNU8
C6C4-Y2J4-8AZTV
142R-A7K7-P9XCP
P4VB-4A20-NT3TH
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D29D174
057E8F68 0000DF33
057E92A0 49ACACF4
057E92A4 00011FDF
057E92AC 49ADCCD4
057E92B0 00000265
057E9600 4AC05A18
057E9604 000CCC9A
057E960C 4ACD26B4
057E9610 000A011E
057DE6A4 4DFCDFF4
057DE6A8 0006CB82
057DE6B0 4E03AB78
057DE6B4 00047A65
057E5C7C 3168CE30
057E5C80 00419000
057E5C88 31AA5E30
057E5C8C 001FD000
057DEFE0 56B8D3E8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D29D174
057E8F68 0000DF33
057E92A0 49ACACF4
057E92A4 00011FDF
057E92AC 49ADCCD4
057E92B0 00000265
057E9600 4AC05A18
057E9604 000CCC9A
057E960C 4ACD26B4
057E9610 000A011E
057DE6A4 4DFCDFF4
057DE6A8 0006CB82
057DE6B0 4E03AB78
057DE6B4 00047A65
057E5C7C 3168CE30
057E5C80 00419000
057E5C88 31AA5E30
057E5C8C 001FD000
057DEFE0 56B8D3E8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Green Plant - IntersectionK8P9-T6MM-WVN5C
ZF4J-7BFG-K5XBZ
74KT-N59E-Y7WK7
UX6T-5B2P-ZM1MU
N87B-RCT0-3FQUA
4RDA-DN4M-DGC46
JWC7-H91W-1PPJ4
V5CK-WQHE-5QZPG
60XQ-GC6T-BG8R4
1FEV-8NPB-DJ049
X24F-KZCE-TBKAM
GKX5-DA7Y-U3HKA
PX7E-1TBZ-MP4CP
FHFH-N6ZG-Q9TJX
E5BA-XH1E-UXA34
K04Q-EVBD-QURF0
R0U0-2JUA-AN66M
C5B4-5AMC-HM78V
N7H8-14Z1-3V9RE
3N7Q-QZAQ-4B41E
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D220128
057E8F68 00049844
057E92A0 49A9BE70
057E92A4 00012B57
057E92AC 49AAE9C8
057E92B0 00000265
057E9600 4A46C068
057E9604 001362E0
057E960C 4A5A2348
057E9610 001699D8
057DE6A4 4E1377B0
057DE6A8 00000F21
057DE6B0 4E1386D4
057DE6B4 0001AB9C
057E5C7C 31CA2E30
057E5C80 003A8000
057E5C88 3204AE30
057E5C8C 00197800
057DEFE0 56BB2C08
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D220128
057E8F68 00049844
057E92A0 49A9BE70
057E92A4 00012B57
057E92AC 49AAE9C8
057E92B0 00000265
057E9600 4A46C068
057E9604 001362E0
057E960C 4A5A2348
057E9610 001699D8
057DE6A4 4E1377B0
057DE6A8 00000F21
057DE6B0 4E1386D4
057DE6B4 0001AB9C
057E5C7C 31CA2E30
057E5C80 003A8000
057E5C88 3204AE30
057E5C8C 00197800
057DEFE0 56BB2C08
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Cosmo Terminal - TridentD7NU-ZKVZ-N4ZBU
13FY-YA0Q-7XPBV
T6X5-BHRE-DUR2X
KVU4-R40M-51NEE
47GR-4PGT-27ATQ
CB9A-98QU-K180J
JWC7-H91W-1PPJ4
6TCP-4QDB-QRFMZ
C2TF-WZUJ-09B14
Y6ET-3FYM-HUFXP
N87E-WY2H-E0A4A
A68Z-D6KW-CTU52
5FMJ-3J94-09RBQ
E79P-7VDM-FBGD6
67K3-CYQC-70MAB
M4EQ-B0E5-4PDMK
GVTZ-51M2-NXV5Y
0A9Q-V2AP-H8RHW
8EU7-4UUH-5ZP76
8M6D-ZH1T-G8PG4
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D2EF3B0
057E8F68 0001019D
057E92A0 49AEF600
057E92A4 000109BE
057E92AC 49AFFFC0
057E92B0 00000265
057E9600 4B149880
057E9604 000E7E1A
057E960C 4B23169C
057E9610 0006A349
057DE6A4 4DE8D918
057DE6A8 0003716A
057DE6B0 4DEC4A84
057DE6B4 00109570
057E5C7C 31038630
057E5C80 004B4800
057E5C88 314ECE30
057E5C8C 001A0000
057DEFE0 56B67BC8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D2EF3B0
057E8F68 0001019D
057E92A0 49AEF600
057E92A4 000109BE
057E92AC 49AFFFC0
057E92B0 00000265
057E9600 4B149880
057E9604 000E7E1A
057E960C 4B23169C
057E9610 0006A349
057DE6A4 4DE8D918
057DE6A8 0003716A
057DE6B0 4DEC4A84
057DE6B4 00109570
057E5C7C 31038630
057E5C80 004B4800
057E5C88 314ECE30
057E5C8C 001A0000
057DEFE0 56B67BC8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Fire Field - UndulationNVRU-J3Q9-A7NUP
DW1T-2RJM-Y4H9X
5R2Z-PGAF-E8Y2K
5NP6-PF1M-22P29
F0X4-6AY2-1UPB6
N4UP-ZDK0-GNU42
JWC7-H91W-1PPJ4
NJJU-NCN3-467U2
4R6T-G0HP-9GCAP
2K7M-Q43Z-XAXPJ
UTUV-2JYC-E8EK5
EKNQ-62G3-CMKCC
GABQ-PUP4-YNJBH
NG51-HNT8-F0V1Z
EEPQ-QBE1-83777
JFPX-5BTD-Y23MN
7PBM-867Z-XZNU8
C6C4-Y2J4-8AZTV
142R-A7K7-P9XCP
P4VB-4A20-NT3TH
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D2B5C2C
057E8F68 000197D0
057E92A0 49AE133C
057E92A4 00005398
057E92AC 49AE66D4
057E92B0 00000265
057E9600 4AE46578
057E9604 000D258C
057E960C 4AF18B04
057E9610 000C7C19
057DE6A4 4DFCDFF4
057DE6A8 0006CB82
057DE6B0 4E03AB78
057DE6B4 00047A65
057E5C7C 3168CE30
057E5C80 00419000
057E5C88 31AA5E30
057E5C8C 001FD000
057DEFE0 56B8D3E8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D2B5C2C
057E8F68 000197D0
057E92A0 49AE133C
057E92A4 00005398
057E92AC 49AE66D4
057E92B0 00000265
057E9600 4AE46578
057E9604 000D258C
057E960C 4AF18B04
057E9610 000C7C19
057DE6A4 4DFCDFF4
057DE6A8 0006CB82
057DE6B0 4E03AB78
057DE6B4 00047A65
057E5C7C 3168CE30
057E5C80 00419000
057E5C88 31AA5E30
057E5C8C 001FD000
057DEFE0 56B8D3E8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Aeropolis - Dragon SlopeCD5J-B8H6-XAZA9
4K17-91BE-008Y6
NPHD-0UFP-ZHWBC
UZG4-DJ28-VAGZ2
YJYX-GCVV-359MD
KT93-KT57-87XWC
JWC7-H91W-1PPJ4
6DJU-E9RA-G07ZC
CDKG-ZCX9-CVFX0
QYHR-KTBJ-M45PW
NJQ9-2U0W-79V3T
CWYQ-QEMQ-2GAVR
RRE4-ERZ5-UJG0R
JF8E-BWEU-EA6HN
1XJC-T19N-PE9EZ
T4MQ-E9TK-YCGPZ
EJ5W-DPBZ-Q18Z4
0VK3-0PPP-MQU3E
N6W4-TYYM-34A4Q
K3KK-GUWF-JU3T0
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D2CF3FC
057E8F68 0001FFB3
057E92A0 49AE693C
057E92A4 00008A5C
057E92AC 49AEF398
057E92B0 00000265
057E9600 4AFE0720
057E9604 000FB905
057E960C 4B0DC028
057E9610 0006D858
057DE6A4 4EC6190C
057DE6A8 0005D2BB
057DE6B0 4ECBEBC8
057DE6B4 000AA49E
057E5C7C 381292A8
057E5C80 00758800
057E5C88 38881AA8
057E5C8C 00189000
057DEFE0 56CB94E8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D2CF3FC
057E8F68 0001FFB3
057E92A0 49AE693C
057E92A4 00008A5C
057E92AC 49AEF398
057E92B0 00000265
057E9600 4AFE0720
057E9604 000FB905
057E960C 4B0DC028
057E9610 0006D858
057DE6A4 4EC6190C
057DE6A8 0005D2BB
057DE6B0 4ECBEBC8
057DE6B4 000AA49E
057E5C7C 381292A8
057E5C80 00758800
057E5C88 38881AA8
057E5C8C 00189000
057DEFE0 56CB94E8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Aeropolis - Screw DriveY4MK-F7ZX-3DHG3
4DYB-7U4T-44V7Q
CA48-NU35-8Y2XY
6FCG-AMJ4-2YWP2
PY05-F361-D95V7
EWRC-KJ9E-CDB5V
6FZF-5T5Z-B0U8R
8WQF-QZE6-DDYXV
DUWD-XKWH-ZU2AZ
WEZ4-4ABX-G27H2
KNYA-ZEMC-YVKBY
CWYQ-QEMQ-2GAVR
RRE4-ERZ5-UJG0R
JF8E-BWEU-EA6HN
1XJC-T19N-PE9EZ
T4MQ-E9TK-YCGPZ
EJ5W-DPBZ-Q18Z4
0VK3-0PPP-MQU3E
N6W4-TYYM-34A4Q
K3KK-GUWF-JU3T0
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D38476C
057E8F68 000214BC
057E92A0 49B34388
057E92A4 000060C8
057E92AC 49B3A450
057E92B0 000002B5
057E9600 4BBF934C
057E9604 0007A913
057E960C 4BC73C60
057E9610 0005D90D
057DE6A4 4EC6190C
057DE6A8 0005D2BB
057DE6B0 4ECBEBC8
057DE6B4 000AA49E
057E5C7C 381292A8
057E5C80 00758800
057E5C88 38881AA8
057E5C8C 00189000
057DEFE0 56CB94E8
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D38476C
057E8F68 000214BC
057E92A0 49B34388
057E92A4 000060C8
057E92AC 49B3A450
057E92B0 000002B5
057E9600 4BBF934C
057E9604 0007A913
057E960C 4BC73C60
057E9610 0005D90D
057DE6A4 4EC6190C
057DE6A8 0005D2BB
057DE6B0 4ECBEBC8
057DE6B4 000AA49E
057E5C7C 381292A8
057E5C80 00758800
057E5C88 38881AA8
057E5C8C 00189000
057DEFE0 56CB94E8
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Outer Space - Meteor StreamXRVJ-G71V-71X8J
J2HN-YEHM-QM3H8
AZQW-NQXG-Z1ZHE
8PHW-A5PA-ZJ3FK
K759-N6B5-ATFQP
9J2N-H48K-1069A
6FZF-5T5Z-B0U8R
HR6J-ZH1R-9F1U5
MVFZ-KBYC-850P4
M98F-0QZD-N52HD
AR5V-Y20Z-EBFF3
C7VM-Z2FU-P1TTM
MZ0Z-PC3P-QKH4F
R4K6-UW92-VENJZ
FFEU-FKG8-8D2UW
KUX2-ADCP-M7B6W
YH2T-KM2Y-C1YF1
3BNQ-CHTF-BYZXU
JHVF-M7KK-9B7KX
67AZ-DUFX-MMFKG
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D3A5C28
057E8F68 0000B5BB
057E92A0 49B3A708
057E92A4 0001BC63
057E92AC 49B5636C
057E92B0 000002B5
057E9600 4BCD1570
057E9604 000D40DB
057E960C 4BDA564C
057E9610 0009C608
057DE6A4 4E1F2C88
057DE6A8 0007BDA4
057DE6B0 4E26EA2C
057DE6B4 00135BBB
057E5C7C 32DF52F0
057E5C80 00614800
057E5C88 33409AF0
057E5C8C 00180000
057DEFE0 56BFDC48
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D3A5C28
057E8F68 0000B5BB
057E92A0 49B3A708
057E92A4 0001BC63
057E92AC 49B5636C
057E92B0 000002B5
057E9600 4BCD1570
057E9604 000D40DB
057E960C 4BDA564C
057E9610 0009C608
057DE6A4 4E1F2C88
057DE6A8 0007BDA4
057DE6B0 4E26EA2C
057DE6B4 00135BBB
057E5C7C 32DF52F0
057E5C80 00614800
057E5C88 33409AF0
057E5C8C 00180000
057DEFE0 56BFDC48
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Port town - Cylinder WaveMMM6-EK75-3DA8P
PRNH-9UAD-WE4RP
AYHZ-UTD0-4E7YU
NB1F-59AG-C1QN3
6NTP-VVM9-0534R
C6QJ-GQEV-WDHF0
6FZF-5T5Z-B0U8R
BRBX-XXCX-8RVRW
T6JJ-AZX4-PVUGF
0U1B-7VB0-Z79AB
WPAW-9K8A-TEN1D
4G5N-KX9K-CYHZX
BD2Z-4BEZ-UA552
569W-NWHR-AG3QH
PXGM-B0Q3-ZZT56
0ZJF-HNPK-T63CT
9JEG-50DV-P1UJA
BFYR-9XNK-XVJZ3
8EU7-4UUH-5ZP76
PRC1-X1RY-P240Q
WEDC-1T4Y-DKGWC
057E8F64 4D3B11E4
057E8F68 00009EF7
057E92A0 49B56624
057E92A4 00012491
057E92AC 49B68AB8
057E92B0 000002B5
057E9600 4BE41C54
057E9604 000A37F6
057E960C 4BEE544C
057E9610 0008B1DC
057DE6A4 4E5B51F4
057DE6A8 00071674
057DE6B0 4E626868
057DE6B4 0015CB8C
057E5C7C 34558DB8
057E5C80 0072B000
057E5C88 34C83DB8
057E5C8C 001A0000
057DEFE0 56C48C88
057DEFE4 00025820
057E8F64 4D3B11E4
057E8F68 00009EF7
057E92A0 49B56624
057E92A4 00012491
057E92AC 49B68AB8
057E92B0 000002B5
057E9600 4BE41C54
057E9604 000A37F6
057E960C 4BEE544C
057E9610 0008B1DC
057DE6A4 4E5B51F4
057DE6A8 00071674
057DE6B0 4E626868
057DE6B4 0015CB8C
057E5C7C 34558DB8
057E5C80 0072B000
057E5C88 34C83DB8
057E5C8C 001A0000
057DEFE0 56C48C88
057DEFE4 00025820
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Chapter 236KP-E0D9-2FPK2
8M7U-RY4U-8AAHA
D6Y1-5VEB-RZFJU
C1T8-0DEY-UARJR
J666-8CU8-8K0M7
ZEEG-U2ZA-23P6N
JWC7-H91W-1PPJ4
D1FD-VEE4-RURGY
3PTU-5QPQ-K13MH
V87Q-NQ7A-ENCJC
890Y-236M-VHD8V
JZ32-RVJ3-GFKP1
EVQE-JT78-CXMYU
0D2J-E07G-EQBM8
YYQT-T1WC-82ABZ
UXNV-4PH1-72RF2
2DNR-PW80-F4Y9B
519C-UA9P-EA89D
WEDC-1T4Y-DKGWC
CX1V-5U0R-MBCVB
YXK6-X2XW-1CJP1
057E8F64 4D400458
057E8F68 00039E3A
057E92A0 49BACD74
057E92A4 0000439E
057E92AC 49BB1114
057E92B0 00000265
057E9600 4C5BE9A0
057E9604 000116AA
057E960C 4C5D004C
057E9610 000AA8FD
057DE6A4 4EA18E00
057DE6A8 00167431
057DE6B0 4EB80234
057DE6B4 000E16D7
057E5C7C 354C55B8
057E5C80 003B4000
057DEFE0 569CB268
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
057E8F64 4D400458
057E8F68 00039E3A
057E92A0 49BACD74
057E92A4 0000439E
057E92AC 49BB1114
057E92B0 00000265
057E9600 4C5BE9A0
057E9604 000116AA
057E960C 4C5D004C
057E9610 000AA8FD
057DE6A4 4EA18E00
057DE6A8 00167431
057DE6B0 4EB80234
057DE6B4 000E16D7
057E5C7C 354C55B8
057E5C80 003B4000
057DEFE0 569CB268
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Chapter 4RJMC-AE66-533NY
U3DH-V560-4W57E
0VDZ-TRM4-RYKYP
A1GK-RMNN-NT1MC
RCM9-NK8W-R7GDG
QJZF-MYFB-60353
JWC7-H91W-1PPJ4
UWH6-YQ1D-HU755
A718-N4WV-X80NC
8TVQ-KTHD-UM5Z7
TX3U-6P9Q-4U1NB
F0PT-ZBEX-VJGR9
JG5J-X6D5-NBNB9
PF2G-7T0V-EFBFG
Z6J6-129W-2B8C2
XRNU-JGUU-R1NCG
N2P6-XWDT-EWWBA
FT9G-BFGM-WYUD1
WEDC-1T4Y-DKGWC
CX1V-5U0R-MBCVB
YXK6-X2XW-1CJP1
057E8F64 4D44DA04
057E8F68 0000D5BE
057E92A0 49BB3C60
057E92A4 00005CFD
057E92AC 49BB9960
057E92B0 00000265
057E9600 4C73A3DC
057E9604 0009E9EA
057E960C 4C7D8DC8
057E9610 000647B5
057DE6A4 4D69B7C8
057DE6A8 00060706
057DE6B0 4D6FBED0
057DE6B4 000D80E0
057E5C7C 301649E4
057E5C80 004EB800
057DEFE0 56A162A8
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
057E8F64 4D44DA04
057E8F68 0000D5BE
057E92A0 49BB3C60
057E92A4 00005CFD
057E92AC 49BB9960
057E92B0 00000265
057E9600 4C73A3DC
057E9604 0009E9EA
057E960C 4C7D8DC8
057E9610 000647B5
057DE6A4 4D69B7C8
057DE6A8 00060706
057DE6B0 4D6FBED0
057DE6B4 000D80E0
057E5C7C 301649E4
057E5C80 004EB800
057DEFE0 56A162A8
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Chapter 5TQ7X-U1NM-HV77N
F3TT-UHA6-RDHVM
85XU-R023-KMZTR
KF8Q-G2QM-DRUT7
6TJB-9WEW-G8TC9
09PZ-EYAF-BWKBZ
JWC7-H91W-1PPJ4
A276-91QX-UFPGV
XHFB-3040-Y9XAC
W5ER-Y2Y1-J6UEQ
FU48-3MRW-G4NG6
WW1B-Z56C-QJ2JR
0W5B-T6HP-VB4TK
F295-Q39T-CFGWY
QP3G-DGPW-XRW4Q
QJ57-8U7R-GAAP5
JX46-C7F5-T4ZUY
CKE5-W460-UD1WA
WEDC-1T4Y-DKGWC
CX1V-5U0R-MBCVB
YXK6-X2XW-1CJP1
057E8F64 4D45AFC4
057E8F68 0001040B
057E92A0 49BB9BC8
057E92A4 000005B3
057E92AC 49BBA17C
057E92B0 00000265
057E9600 4C83D580
057E9604 000EB584
057E960C 4C928B04
057E9610 00124D7B
057DE6A4 4E153270
057DE6A8 0000810A
057DE6B0 4E15B37C
057DE6B4 0009790B
057E5C7C 32D122F0
057E5C80 000E3000
057DEFE0 56A3BAC8
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
057E8F64 4D45AFC4
057E8F68 0001040B
057E92A0 49BB9BC8
057E92A4 000005B3
057E92AC 49BBA17C
057E92B0 00000265
057E9600 4C83D580
057E9604 000EB584
057E960C 4C928B04
057E9610 00124D7B
057DE6A4 4E153270
057DE6A8 0000810A
057DE6B0 4E15B37C
057DE6B4 0009790B
057E5C7C 32D122F0
057E5C80 000E3000
057DEFE0 56A3BAC8
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
CosmoCortney
Chapter 7 takes place on Chapter 6JHGQ-YH43-MEH1C
63W1-TYMJ-67QPK
2VNP-GPZ4-D2MRP
DQE9-Z5J6-KTNTG
FTBE-CGCU-N0WEX
YYR0-MF0H-J5JZG
JWC7-H91W-1PPJ4
RQGA-7G2M-NNJ2U
AW9G-5RH2-NTX5K
426Z-32BY-ABMM0
NHJ0-28TT-30MGF
RKX6-B6ZX-8P30N
5F95-48J5-1A9F2
6B3C-T74N-ZC0KE
96B6-54U2-F100Z
0EMC-CGJP-7XYWB
ZPWW-5AHV-UGY5C
Y3WK-U6Q3-GVP13
WEDC-1T4Y-DKGWC
CX1V-5U0R-MBCVB
YXK6-X2XW-1CJP1
057E8F64 4D46B3D0
057E8F68 0001221E
057E92A0 49BBA3E4
057E92A4 000100D5
057E92AC 49BCA4BC
057E92B0 00000265
057E9600 4CA4D880
057E9604 000C9B94
057E960C 4CB17414
057E9610 0001917E
057DE6A4 4E7833F4
057DE6A8 0004C116
057DE6B0 4E7CF50C
057DE6B4 000D11DF
057E5C7C 372B1AA8
057E5C80 004A5000
057DEFE0 56A612E8
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
057E8F64 4D46B3D0
057E8F68 0001221E
057E92A0 49BBA3E4
057E92A4 000100D5
057E92AC 49BCA4BC
057E92B0 00000265
057E9600 4CA4D880
057E9604 000C9B94
057E960C 4CB17414
057E9610 0001917E
057DE6A4 4E7833F4
057DE6A8 0004C116
057DE6B0 4E7CF50C
057DE6B4 000D11DF
057E5C7C 372B1AA8
057E5C80 004A5000
057DEFE0 56A612E8
057DEFE4 00025820
0A15F5D0 00000180
4015EE9C 0032E401
CosmoCortney

Engine Flame Color Modifiers

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
P1 (Time Attack) Engine Flame #1 Color Modifier 421b96ec 0926RRRR
421b96ec 0928GGGG
421b96ec 092ABBBB
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
1200124C 0000RRRR
12001250 0000GGGG
12001254 0000BBBB
E0000000 80008000
CosmoCortney
P1 (Time Attack) Engine Flame #2 Color Modifier 421b96ec 0b7cRRRR
421b96ec 0b7EGGGG
421b96ec 0b80BBBB
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120016F8 0000RRRR
120016FC 0000GGGG
12001700 0000BBBB
E0000000 80008000
CosmoCortney
P1 (Time Attack) Engine Flame #3 Color Modifier 421b96ec 0dd2RRRR
421b96ec 0dd4GGGG
421b96ec 0dd6BBBB
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
12001BA4 0000RRRR
12001BA8 0000GGGG
12001BAC 0000BBBB
E0000000 80008000
CosmoCortney
P1 (Time Attack) Engine Flame #4 Color Modifier 421b96ec 1028RRRR
421b96ec 102AGGGG
421b96ec 102CBBBB
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
12002050 0000RRRR
12002054 0000GGGG
12002058 0000BBBB
E0000000 80008000
CosmoCortney
P1 (Time Attack) Engine Flame #5 Color Modifier 421b96ec 127eRRRR
421b96ec 1280GGGG
421b96ec 1282BBBB
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120024FC 0000RRRR
12002500 0000GGGG
12002504 0000BBBB
E0000000 80008000
CosmoCortney
P1 (Time Attack) Engine Flame #6 Color Modifier 421b96ec 14d4RRRR
421b96ec 14d6GGGG
421b96ec 14d8BBBB
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120029A8 0000RRRR
120029AC 0000GGGG
120029B0 0000BBBB
E0000000 80008000
CosmoCortney
! infoCosmoCortneyRRRR = Red channel GGGG = Green channel BBBB = Blue channel everything less than 4180 turns off the color channel everything greater than 4300 will let it glow on its maximum. Examples: Red RRRR = 4300 GGGG = 0000 BBBB = 0000 Green RRRR = 0000 GGGG = 4300 BBBB = 0000 Blue RRRR = 0000 GGGG = 0000 BBBB = 4300 Yellow RRRR = 4300 GGGG = 4300 BBBB = 0000 Orange RRRR = 4300 GGGG = 42C0 BBBB = 0000 Megenta RRRR = 4300 GGGG = 0000 BBBB = 4300 Cyan RRRR = 0000 GGGG = 4300 BBBB = 4300 Purple RRRR = 4240 GGGG = 0000 BBBB = 42C0 White RRRR = 4300 GGGG = 4300 BBBB = 4300 Gray RRRR = 4200 GGGG = 4200 BBBB = 4200 Nothing (not black) RRRR = 0000 GGGG = 0000 BBBB = 0000

Hidden Stats Modifiers

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
MAX SPEED MODIFIER (Race Modes)-400030c8 02318860
400030c8 02318900
400030c8 02318A00
400030c8 02318B00
421B96EC 00F8XXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023188 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001F0 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DCC = 0.1 ˜ 1000km/h (Game's lowest common value @ 100% max speed (Blood Hawk, Magic Seagull, Silver Rat)) 3F19 = 0.5996 ˜ 1130km/h (Game's greatest common value @ 100% max speed (Dark Schneider)) = 3D60 ? 970km/h 4040 ˜ 1500km/h 4110 ˜ 2000km/h 4270 ˜ 3000km/h = 4450 ~ 5000km/h
MAX SPEED MODIFIER (Story Mode)-400030c8 02318860
400030c8 02318900
400030c8 02318A00
400030c8 02318B00
421B96bC 00F8XXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023188 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96BC
DE000000 80008180
120001F0 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortney- does not work in chapter 5 - For XXXX: 3DCC = 0.1 ˜ 1000km/h (Game's lowest common value @ 100% max speed (Blood Hawk, Magic Seagull, Silver Rat)) 3F19 = 0.5996 ˜ 1130km/h (Game's greatest common value @ 100% max speed (Dark Schneider)) = 3D60 ? 970km/h 4040 ˜ 1500km/h 4110 ˜ 2000km/h 4270 ˜ 3000km/h = 4450 ~ 5000km/h
Acceleration Modifier (Race Modes)-400030c8 02318060
400030c8 02318100
400030c8 02318200
400030c8 02318300
421B96EC 00F2XXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023180 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001E4 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DF0 - 3E80 = very slow. I don't recommand to use values less than 3DF0 3E57 - 3F20 = Game common values 3EA1 = Blue Falcon at max speed settings 3F40 - 3FE0 = Fast acceleration 3FE0 - 4100 = Insane acceleration. I don't recommand to use values greater than 4100
Acceleration Modifier (Story Mode)-400030c8 02318060
400030c8 02318100
400030c8 02318200
400030c8 02318300
421B96BC 00F2XXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023180 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96BC
DE000000 80008180
120001E4 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DF0 - 3E80 = very slow. I don't recommand to use values less than 3DF0 3E57 - 3F20 = Game common values 3EA1 = Blue Falcon at max speed settings 3F40 - 3FE0 = Fast acceleration 3FE0 - 4100 = Insane acceleration. I don't recommand to use values greater than 4100
Boost Duration Modifier (Race Modes) -400030c8 02319860
400030c8 02319700
400030c8 02319900
400030c8 02319a00
421b96ec 00faXXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023198 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001F4 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3F00 = 0.5 seconds 3F80 = 1.0 second 3FC0 = 1.5 seconds 4000 = 2.0 seconds 4106 = 8.379 seconds (Blue Falcon's default) 4120 = 10 seconds 4270 = 60 seconds 7100 = practically never ends (unless you get respawned)
Boost Duration modifier (Story Mode) -400030c8 02319860
400030c8 02319700
400030c8 02319900
400030c8 02319a00
421b96bc 00faXXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023198 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96bC
DE000000 80008180
120001F4 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3F00 = 0.5 seconds 3F80 = 1.0 second 3FC0 = 1.5 seconds 4000 = 2.0 seconds 4106 = 8.379 seconds (Blue Falcon's default) 4120 = 10 seconds 4270 = 60 seconds 7100 = practically never ends (unless you get respawned)
Boost Interval Modifier (Race Modes) -400030c8 0231a060
400030c8 0231a100
400030c8 0231a200
400030c8 0231a300
421B96EC 00FCXXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
140231A0 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001F8 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DCC = 0.1 3F00 = 0.5 3F80 = 1.0 3F8C = 1.1 (smallest common boost interval in the game (Wild Goose)) 3FC0 = 1.5 (Blue Falcon) 4000 = 2.0 (greatest common boost interval in the game (Fat Shark)) 40A0 = 5.0 4120 = 10
Boost Interval Modifier (Story Mode) -400030c8 0231a060
400030c8 0231a100
400030c8 0231a200
400030c8 0231a300
421B96BC 00FCXXXX
48000000 800030C8
DE000000 80008180
140231A0 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001F8 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DCC = 0.1 3F00 = 0.5 3F80 = 1.0 3F8C = 1.1 (smallest common boost interval in the game (Wild Goose)) 3FC0 = 1.5 (Blue Falcon) 4000 = 2.0 (greatest common boost interval in the game (Fat Shark)) 40A0 = 5.0 4120 = 10
Weight Modifier (Race Modes)-400030c8 02311060
400030c8 02311100
400030c8 02311200
400030c8 02311300
4017aa60 66c7c8XX
4017aa60 66c7c9YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023110 D0030008
E2000001 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7C8 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 43 & YY = 96 = 300kg XX = 44 & YY = 43 = 780kg (lightest machine (Twin Norrita's weight)) XX = 44 & YY = 7A = 1000kg XX = 44 & YY = 9D = 1260kg (Blue Falcon's weight) XX = 45 & YY = 1C = 2490kg (heaviest machine (Fat Shark's weight)) XX = 45 & YY = 3B = 3000kg XX = 45 & YY = 9C = 5000kg
Weight Modifier (Story Mode)-400030c8 02311060
400030c8 02311100
400030c8 02311200
400030c8 02311300
4017aa60 6d7828XX
4017aa60 6d7829YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023110 D0030008
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d7828 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 43 & YY = 96 = 300kg XX = 44 & YY = 43 = 780kg (lightest machine (Twin Norrita's weight)) XX = 44 & YY = 7A = 1000kg XX = 44 & YY = 9D = 1260kg (Blue Falcon's weight) XX = 45 & YY = 1C = 2490kg (heaviest machine (Fat Shark's weight)) XX = 45 & YY = 3B = 3000kg XX = 45 & YY = 9C = 5000kg
Grip Modifier (Race Modes)400030c8 02311860
400030c8 02311900
400030c8 02311A00
400030c8 02311B00
4017aa60 66c7ccXX
4017aa60 66c7cDYY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023118 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7CC 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3B & YY = A3 = 0.005 XX = 3C & YY = 23 = 0.01 (lowest common grip) XX = 3D & YY = 4C = 0.05 XX = 3D & YY = CC = 0.1 XX = 3F & YY = 00 = 0.5 XX = 3F & YY = 80 = 1.0 XX = 3F & YY = C0 = 1.5 XX = 40 & YY = 00 = 2.0 XX = 40 & YY = 40 = 3.0 XX = 40 & YY = A2 = 5.0625 (highest common grip) XX = 41 & YY = 20 = 10.0
Grip Modifier (Story Mode)-400030c8 02311860
400030c8 02311900
400030c8 02311A00
400030c8 02311B00
4017aa60 6d782cXX
4017aa60 6d782DYY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023118 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d782C 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3B & YY = A3 = 0.005 XX = 3C & YY = 23 = 0.01 (lowest common grip) XX = 3D & YY = 4C = 0.05 XX = 3D & YY = CC = 0.1 XX = 3F & YY = 00 = 0.5 XX = 3F & YY = 80 = 1.0 XX = 3F & YY = C0 = 1.5 XX = 40 & YY = 00 = 2.0 XX = 40 & YY = 40 = 3.0 XX = 40 & YY = A2 = 5.0625 (highest common grip) XX = 41 & YY = 20 = 10.0
Turning Modifier (Race Modes)-400030c8 02312860
400030c8 02312900
400030c8 02312A00
400030c8 02312B00
4017aa60 66c7d4XX
4017aa60 66c7d5YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023128 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7D4 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3C & YY = 23 = 0.01 -- XX = 43 & YY = 16 = 150
Turning Modifier (Story Mode)-400030c8 02312860
400030c8 02312900
400030c8 02312A00
400030c8 02312B00
4017aa60 6d7834XX
4017aa60 6d7835YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023128 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d7834 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3C & YY = 23 = 0.01 -- XX = 43 & YY = 16 = 150
Slide Turn Modifier (Race Modes)-400030c8 02317860
400030c8 02317900
400030c8 02317A00
400030c8 02317B00
4017aa60 66c7d8XX
4017aa60 66c7d9YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023178 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7D8 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 40 & YY = A0 = 5.0 -- XX = 42 & YY = C8 = 100
Slide Turn Modifier (Story Mode)-400030c8 02317860
400030c8 02317900
400030c8 02317A00
400030c8 02317B00
4017aa60 6d7838XX
4017aa60 6d7839YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023178 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d7838 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 40 & YY = A0 = 5.0 -- XX = 42 & YY = C8 = 100
Body Resistance Modifier (Race Modes) -400030c8 02314860
400030c8 02314900
400030c8 02314A00
400030c8 02314B00
4017aa60 66c7f0XX
4017aa60 66c7f1YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023148 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7F0 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3E & YY = 99 = 0.3 -- XX = 3F & YY = AC = 1.35
Body Resistance Modifier (Story Mode) -400030c8 02314860
400030c8 02314900
400030c8 02314A00
400030c8 02314B00
4017aa60 6d7850XX
4017aa60 6d7851YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023148 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d7850 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3E & YY = 99 = 0.3 -- XX = 3F & YY = AC = 1.35
Cam Reorienting Modifier (Race Modes) -400030c8 02316860
400030c8 02316900
400030c8 02316A00
400030c8 02316B00
4017aa60 66c7f4XX
4017aa60 66c7f5YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023168 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7F4 0000XXXX
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3F & YY = 33 = 0.7 -- XX = 3F & YY = C0 = 1.5
Cam Reorienting Modifier (Story Mode) -400030c8 02316860
400030c8 02316900
400030c8 02316A00
400030c8 02316B00
4017aa60 6d7854XX
4017aa60 6d7855YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023168 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d7854 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3F & YY = 33 = 0.7 -- XX = 3F & YY = C0 = 1.5
Cam Repositioning Modifier (Race Modes) -400030c8 02317060
400030c8 02317100
400030c8 02317200
400030c8 02317300
4017aa60 66c7f8XX
4017aa60 66c7f9YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023170 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
1266C7F8 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3E & YY = CC = 0.4 -- XX = 3F & YY = C0 = 1.5
Cam Repositioning Modifier (Story Mode) -400030c8 02317060
400030c8 02317100
400030c8 02317200
400030c8 02317300
4017aa60 6d7858XX
4017aa60 6d7859YY
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023170 60000000
E0000000 80008000
48000000 8017AA60
DE000000 80008180
126d7858 0000XXYY
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XX, YY: XX = 3E & YY = CC = 0.4 -- XX = 3F & YY = C0 = 1.5
Acceleration Modifier P1 & com 1 - 29 (Race Modes)-400030c8 02318060
400030c8 02318100
400030c8 02318200
400030c8 02318300
421B96EC 00F2XXXX
421B96EC 0402XXXX
421B96EC 0712XXXX
421B96EC 0A22XXXX
421B96EC 0D32XXXX
421B96EC 1042XXXX
421B96EC 1352XXXX
421B96EC 1662XXXX
421B96EC 1972XXXX
421B96EC 1C82XXXX
421B96EC 1F92XXXX
421B96EC 22A2XXXX
421B96EC 25B2XXXX
421B96EC 28C2XXXX
421B96EC 2BD2XXXX
421B96EC 2EE2XXXX
421B96EC 31F2XXXX
421B96EC 3502XXXX
421B96EC 3812XXXX
421B96EC 3B22XXXX
421B96EC 3E32XXXX
421B96EC 4142XXXX
421B96EC 4452XXXX
421B96EC 4762XXXX
421B96EC 4A72XXXX
421B96EC 4D82XXXX
421B96EC 5092XXXX
421B96EC 53A2XXXX
421B96EC 56B2XXXX
421B96EC 59C2XXXX
00000000 40000000
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023180 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
180001e4 0000XXXX
101D0620 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DF0 - 3E80 = very slow. I don't recommand to use values less than 3DF0 3E57 - 3F20 = Game common values 3EA1 = Blue Falcon at max speed settings 3F40 - 3FE0 = Fast acceleration 3FE0 - 4100 = Insane acceleration. I don't recommand to use values greater than 4100
Acceleration Modifier P1 & com 1 - 29 (Story Mode)-421B96bc 00F2XXXX
421B96bc 0402XXXX
421B96bc 0712XXXX
421B96bc 0A22XXXX
421B96bc 0D32XXXX
421B96bc 1042XXXX
421B96bc 1352XXXX
421B96bc 1662XXXX
421B96bc 1972XXXX
421B96bc 1C82XXXX
421B96bc 1F92XXXX
421B96bc 22A2XXXX
421B96bc 25B2XXXX
421B96bc 28C2XXXX
421B96bc 2BD2XXXX
421B96bc 2EE2XXXX
421B96bc 31F2XXXX
421B96bc 3502XXXX
421B96bc 3812XXXX
421B96bc 3B22XXXX
421B96bc 3E32XXXX
421B96bc 4142XXXX
421B96bc 4452XXXX
421B96bc 4762XXXX
421B96bc 4A72XXXX
421B96bc 4D82XXXX
421B96bc 5092XXXX
421B96bc 53A2XXXX
421B96bc 56B2XXXX
421B96bc 59C2XXXX
00000000 40000000
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023180 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96BC
DE000000 80008180
180001e4 0000XXXX
101D0620 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DF0 - 3E80 = very slow. I don't recommand to use values less than 3DF0 3E57 - 3F20 = Game common values 3EA1 = Blue Falcon at max speed settings 3F40 - 3FE0 = Fast acceleration 3FE0 - 4100 = Insane acceleration. I don't recommand to use values greater than 4100
Boost Duration modifier P1 & com 1 - 29 (Race Modes)-400030c8 02319860
400030c8 02319700
400030c8 02319900
400030c8 02319a00
421b96ec 00FAXXXX
421b96ec 040AXXXX
421b96ec 071AXXXX
421b96ec 0A2AXXXX
421b96ec 0D3AXXXX
421b96ec 104AXXXX
421b96ec 135AXXXX
421b96ec 166AXXXX
421b96ec 197AXXXX
421b96ec 1C8AXXXX
421b96ec 1F9AXXXX
421b96ec 22AAXXXX
421b96ec 25BAXXXX
421b96ec 28CAXXXX
421b96ec 2BDAXXXX
421b96ec 2EEAXXXX
421b96ec 31FAXXXX
421b96ec 350AXXXX
421b96ec 381AXXXX
421b96ec 3B2AXXXX
421b96ec 3E3AXXXX
421b96ec 414AXXXX
421b96ec 445AXXXX
421b96ec 476AXXXX
421b96ec 4A7AXXXX
421b96ec 4D8AXXXX
421b96ec 509AXXXX
421b96ec 53AAXXXX
421b96ec 56BAXXXX
421b96ec 59CAXXXX
00000000 40000000
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023198 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
180001f4 0000XXXX
101D0620 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3F00 = 0.5 seconds 3F80 = 1.0 second 3FC0 = 1.5 seconds 4000 = 2.0 seconds 4106 = 8.379 seconds (Blue Falcon's default) 4120 = 10 seconds 4270 = 60 seconds 7100 = practically never ends (unless you get respawned)
Boost Duration modifier P1 & com 1 - 29 (Story Mode)400030c8 02319860
400030c8 02319700
400030c8 02319900
400030c8 02319a00
421b96bc 00FAXXXX
421b96bc 040AXXXX
421b96bc 071AXXXX
421b96bc 0A2AXXXX
421b96bc 0D3AXXXX
421b96bc 104AXXXX
421b96bc 135AXXXX
421b96bc 166AXXXX
421b96bc 197AXXXX
421b96bc 1C8AXXXX
421b96bc 1F9AXXXX
421b96bc 22AAXXXX
421b96bc 25BAXXXX
421b96bc 28CAXXXX
421b96bc 2BDAXXXX
421b96bc 2EEAXXXX
421b96bc 31FAXXXX
421b96bc 350AXXXX
421b96bc 381AXXXX
421b96bc 3B2AXXXX
421b96bc 3E3AXXXX
421b96bc 414AXXXX
421b96bc 445AXXXX
421b96bc 476AXXXX
421b96bc 4A7AXXXX
421b96bc 4D8AXXXX
421b96bc 509AXXXX
421b96bc 53AAXXXX
421b96bc 56BAXXXX
421b96bc 59CAXXXX
00000000 40000000
48000000 800030C8
DE000000 80008180
14023198 60000000
E0000000 80008000
48000000 801B96BC
DE000000 80008180
180001f4 0000XXXX
101D0620 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyFor XXXX: 3F00 = 0.5 seconds 3F80 = 1.0 second 3FC0 = 1.5 seconds 4000 = 2.0 seconds 4106 = 8.379 seconds (Blue Falcon's default) 4120 = 10 seconds 4270 = 60 seconds 7100 = practically never ends (unless you get respawned)
MAX SPEED MODIFIER P1 & com 1 - 29 (Race Modes)-400030c8 02318860
400030c8 02318900
400030c8 02318A00
400030c8 02318B00
421b96ec 00F8XXXX
421b96ec 0408XXXX
421b96ec 0718XXXX
421b96ec 0A28XXXX
421b96ec 0D38XXXX
421b96ec 1048XXXX
421b96ec 1358XXXX
421b96ec 1668XXXX
421b96ec 1978XXXX
421b96ec 1C88XXXX
421b96ec 1F98XXXX
421b96ec 22A8XXXX
421b96ec 25B8XXXX
421b96ec 28C8XXXX
421b96ec 2BD8XXXX
421b96ec 2EE8XXXX
421b96ec 31F8XXXX
421b96ec 3508XXXX
421b96ec 3818XXXX
421b96ec 3B28XXXX
421b96ec 3E38XXXX
421b96ec 4148XXXX
421b96ec 4458XXXX
421b96ec 4768XXXX
421b96ec 4A78XXXX
421b96ec 4D88XXXX
421b96ec 5098XXXX
421b96ec 53A8XXXX
421b96ec 56B8XXXX
421b96ec 59C8XXXX
00000000 40000000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DCC = 0.1 ˜ 1000km/h (Game's lowest common value @ 100% max speed (Blood Hawk, Magic Seagull, Silver Rat)) 3F19 = 0.5996 ˜ 1130km/h (Game's greatest common value @ 100% max speed (Dark Schneider)) = 3D60 ? 970km/h 4040 ˜ 1500km/h 4110 ˜ 2000km/h 4270 ˜ 3000km/h = 4450 ? 5000km/h
MAX SPEED MODIFIER P1 & com 1 - 29 (Story Mode)-400030c8 02318860
400030c8 02318900
400030c8 02318A00
400030c8 02318B00
421b96bc 00F8XXXX
421b96bc 0408XXXX
421b96bc 0718XXXX
421b96bc 0A28XXXX
421b96bc 0D38XXXX
421b96bc 1048XXXX
421b96bc 1358XXXX
421b96bc 1668XXXX
421b96bc 1978XXXX
421b96bc 1C88XXXX
421b96bc 1F98XXXX
421b96bc 22A8XXXX
421b96bc 25B8XXXX
421b96bc 28C8XXXX
421b96bc 2BD8XXXX
421b96bc 2EE8XXXX
421b96bc 31F8XXXX
421b96bc 3508XXXX
421b96bc 3818XXXX
421b96bc 3B28XXXX
421b96bc 3E38XXXX
421b96bc 4148XXXX
421b96bc 4458XXXX
421b96bc 4768XXXX
421b96bc 4A78XXXX
421b96bc 4D88XXXX
421b96bc 5098XXXX
421b96bc 53A8XXXX
421b96bc 56B8XXXX
421b96bc 59C8XXXX
00000000 40000000
CosmoCortneyFor XXXX: 3DCC = 0.1 ˜ 1000km/h (Game's lowest common value @ 100% max speed (Blood Hawk, Magic Seagull, Silver Rat)) 3F19 = 0.5996 ˜ 1130km/h (Game's greatest common value @ 100% max speed (Dark Schneider)) = 3D60 ? 970km/h 4040 ˜ 1500km/h 4110 ˜ 2000km/h 4270 ˜ 3000km/h = 4450 ? 5000km/h

Interview and Victory Ceremony venue Swaps

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Interview and Victory Ceremony take place on Sand Ocean - Latirial ShiftFHTF-E0Z0-PXA8G
U546-ZU7Q-M17Y8
V4YB-5BMH-D2GC5
R3DR-D60V-WFAPF
1F9H-Y6GH-86YTF
V6CY-ERNU-FBU46
FF6V-NA8Q-5K5FG
EKAD-ZMUY-9ZAQQ
334Y-N78K-816XB
4T29-U1QB-PMV6D
75G6-EVVH-XJAAK
Q99G-U5HB-C1N9K
ZZGJ-K16B-QTN1N
B1QG-2PTB-VFR5U
FB0K-C259-5CCKJ
NGGD-674P-874K8
XGT2-D9HC-64YU5
057DE764 4E905358
057DE768 0008A388
057DE770 4E98F6E0
057DE774 0008971D
057E9648 4B29B9E8
057E964C 000CEF5B
057E9654 4B36A944
057E9658 00107B2B
057E8F88 4D2FF550
057E8F8C 0001E625
057E9660 4B29B9E8
057E9664 000CEF5B
057E966C 4B36A944
057E9670 00107B2B
057E8F94 4D2FF550
057E8F98 0001E625
057DE764 4E905358
057DE768 0008A388
057DE770 4E98F6E0
057DE774 0008971D
057E9648 4B29B9E8
057E964C 000CEF5B
057E9654 4B36A944
057E9658 00107B2B
057E8F88 4D2FF550
057E8F8C 0001E625
057E9660 4B29B9E8
057E9664 000CEF5B
057E966C 4B36A944
057E9670 00107B2B
057E8F94 4D2FF550
057E8F98 0001E625
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Fire Field - Undulation8P8D-H32J-0GMDB
41PF-22VM-JKK4X
TKN9-B1X5-W6V1N
XCEX-H8EC-PHUAE
J755-ZG4Q-NFE18
8J8B-PU9Z-349DR
0NNT-FU4W-PMXJ2
NYYF-6XXE-NCVTC
FBAJ-3U5Z-59N2N
0TMH-QGRH-N5A1Y
6V29-QG9K-G43KQ
61RF-VJAE-BWT9B
GMH1-C28Y-N2B7C
8YAT-MY63-U95Q4
RVFE-DX0Z-F0YQD
6JNR-0P0H-ND7M8
ZWC4-1W2Z-XP8YB
057DE764 4DFCDFF4
057DE768 0006CB82
057DE770 4E03AB78
057DE774 00047A65
057E9648 4AE46578
057E964C 000D258C
057E9654 4AF18B04
057E9658 000C7C19
057E8F88 4D2B5C2C
057E8F8C 000197D0
057E9660 4AE46578
057E9664 000D258C
057E966C 4AF18B04
057E9670 000C7C19
057E8F94 4D2B5C2C
057E8F98 000197D0
057DE764 4DFCDFF4
057DE768 0006CB82
057DE770 4E03AB78
057DE774 00047A65
057E9648 4AE46578
057E964C 000D258C
057E9654 4AF18B04
057E9658 000C7C19
057E8F88 4D2B5C2C
057E8F8C 000197D0
057E9660 4AE46578
057E9664 000D258C
057E966C 4AF18B04
057E9670 000C7C19
057E8F94 4D2B5C2C
057E8F98 000197D0
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Aeropolis - Dragon SlopeHCA7-WKBR-212D9
1PVJ-DXE4-CJ9UC
UY4D-XP1C-7X29K
CR6D-BAYZ-5J4B7
1KW3-9NVR-0KY2A
TQB6-4A26-6MAEW
HWDJ-Q7JH-YZAZG
8CKZ-9RK2-KAKTH
8ZYY-YPZ6-NHZK2
2CT2-RNER-7ZNM6
09E8-6FWR-0945Q
PT1G-W234-2JF1D
6MER-YGG2-D1J8G
7TX7-UZXU-Y1R4H
DRCT-Z04Y-HB7WZ
QAW1-H5W5-YBY4D
0R1U-FABZ-9TRJP
057DE764 4EC6190C
057DE768 0005D2BB
057DE770 4ECBEBC8
057DE774 000AA49E
057E9648 4AFE0720
057E964C 000FB905
057E9654 4B0DC028
057E9658 0006D858
057E8F88 4D2CF3FC
057E8F8C 0001FFB3
057E9660 4AFE0720
057E9664 000FB905
057E966C 4B0DC028
057E9670 0006D858
057E8F94 4D2CF3FC
057E8F98 0001FFB3
057DE764 4EC6190C
057DE768 0005D2BB
057DE770 4ECBEBC8
057DE774 000AA49E
057E9648 4AFE0720
057E964C 000FB905
057E9654 4B0DC028
057E9658 0006D858
057E8F88 4D2CF3FC
057E8F8C 0001FFB3
057E9660 4AFE0720
057E9664 000FB905
057E966C 4B0DC028
057E9670 0006D858
057E8F94 4D2CF3FC
057E8F98 0001FFB3
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Phantom Road - Slim-Line SlitsVF3A-UYU8-GXX84
TX3X-Q92U-ZYCE8
P4AY-TRTX-MU8CR
U968-04YW-B8H1D
BR7K-QPN7-HFCCC
2J5W-0C4P-BTF30
87FX-6GR5-9Y2A3
ZWGY-EERK-5RXWT
0P5B-F93X-1MBAQ
5VXN-ZJXM-1AQ76
KRP8-B4JZ-8MRNJ
DB3Y-Q0DW-PKEBC
U0QT-ED7T-AUF58
VNJN-VQTN-G2MHQ
9UND-MUEV-2A9T8
QAQV-88GU-QHZQE
Q0QZ-FYVP-ZMD9M
057DE764 4E8A06EC
057DE768 0000EF1A
057DE770 4E8AF608
057DE774 00055D50
057E9648 4B8092E8
057E964C 002F4ACC
057E9654 4BAFDDB4
057E9658 0002B217
057E8F88 4D352138
057E8F8C 0000EF56
057E9660 4B8092E8
057E9664 002F4ACC
057E966C 4BAFDDB4
057E9670 0002B217
057E8F94 4D352138
057E8F98 0000EF56
057DE764 4E8A06EC
057DE768 0000EF1A
057DE770 4E8AF608
057DE774 00055D50
057E9648 4B8092E8
057E964C 002F4ACC
057E9654 4BAFDDB4
057E9658 0002B217
057E8F88 4D352138
057E8F8C 0000EF56
057E9660 4B8092E8
057E9664 002F4ACC
057E966C 4BAFDDB4
057E9670 0002B217
057E8F94 4D352138
057E8F98 0000EF56
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Aeropolis Screw Drive69T4-1VWC-X8A91
1PVJ-DXE4-CJ9UC
UY4D-XP1C-7X29K
CR6D-BAYZ-5J4B7
1KW3-9NVR-0KY2A
YKG9-JTHX-HY12K
47P6-RYND-RV8JV
EGVG-ENWP-MPWZQ
AQ5M-4BKX-E4YVB
4207-C7A8-D4Z5F
0W54-2DM2-CT92E
Y7KE-ATJB-93G59
3J1Y-RHTY-4Z3EZ
4KAY-6TU3-5K5QB
KMZM-1ZKG-UK86K
2A50-KMKF-Y96J2
KKG3-E2Q3-YB2GA
057DE764 4EC6190C
057DE768 0005D2BB
057DE770 4ECBEBC8
057DE774 000AA49E
057E9648 4BBF934C
057E964C 0007A913
057E9654 4BC73C60
057E9658 0005D90D
057E8F88 4D38476C
057E8F8C 000214BC
057E9660 4BBF934C
057E9664 0007A913
057E966C 4BC73C60
057E9670 0005D90D
057E8F94 4D38476C
057E8F98 000214BC
057DE764 4EC6190C
057DE768 0005D2BB
057DE770 4ECBEBC8
057DE774 000AA49E
057E9648 4BBF934C
057E964C 0007A913
057E9654 4BC73C60
057E9658 0005D90D
057E8F88 4D38476C
057E8F8C 000214BC
057E9660 4BBF934C
057E9664 0007A913
057E966C 4BC73C60
057E9670 0005D90D
057E8F94 4D38476C
057E8F98 000214BC
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on outer space - Meteor Stream1Z03-RX0R-UWP5W
FN3A-UE75-WC48E
PN1Y-65PP-K89RP
DR89-PB8X-1XEA2
J682-2FJ6-04783
6YK6-83WX-YFAYW
V0BA-XQN9-AZ8R5
CYX2-TFEU-FP08C
TRMG-769N-M63R3
57U6-RPJ9-86QV0
G7R3-1R8G-Z1DM3
8JUH-DWPR-19G1X
WTX5-70E8-PTZ0X
B54F-0PXB-WD67K
B6DU-0GB1-08KN8
Z1AK-PCNF-UJ476
BD96-B5F8-C9V5C
057DE764 4E1F2C88
057DE768 0007BDA4
057DE770 4E26EA2C
057DE774 00135BBB
057E9648 4BCD1570
057E964C 000D40DB
057E9654 4BDA564C
057E9658 0009C608
057E8F88 4D3A5C28
057E8F8C 0000B5BB
057E9660 4BCD1570
057E9664 000D40DB
057E966C 4BDA564C
057E9670 0009C608
057E8F94 4D3A5C28
057E8F98 0000B5BB
057DE764 4E1F2C88
057DE768 0007BDA4
057DE770 4E26EA2C
057DE774 00135BBB
057E9648 4BCD1570
057E964C 000D40DB
057E9654 4BDA564C
057E9658 0009C608
057E8F88 4D3A5C28
057E8F8C 0000B5BB
057E9660 4BCD1570
057E9664 000D40DB
057E966C 4BDA564C
057E9670 0009C608
057E8F94 4D3A5C28
057E8F98 0000B5BB
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Port Town - Cylinder Wave3KBU-BUP9-Z3FPH
F4QY-5HNC-9W2A9
EWF8-V3KX-QHCTG
NZ3Z-FKQC-WDVCA
5H9C-4TBD-VXT75
0DY4-YCJB-TDNY3
NC9M-NJW6-94693
ARM4-232Z-90YGD
BMAX-VNG8-GGKA1
MPN9-9FQD-JY676
YEG3-VTF8-M035X
K2CY-13HN-D9G4N
HRF0-H17A-AJD54
WD20-8R43-UEMVZ
JUR0-1J7D-05X7B
GQT0-DAG2-9R3TX
N33E-HEJ5-494V7
057DE764 4E5B51F4
057DE768 00071674
057DE770 4E626868
057DE774 0015CB8C
057E9648 4BE41C54
057E964C 000A37F6
057E9654 4BEE544C
057E9658 0008B1DC
057E8F88 4D3B11E4
057E8F8C 00009EF7
057E9660 4BE41C54
057E9664 000A37F6
057E966C 4BEE544C
057E9670 0008B1DC
057E8F94 4D3B11E4
057E8F98 00009EF7
057DE764 4E5B51F4
057DE768 00071674
057DE770 4E626868
057DE774 0015CB8C
057E9648 4BE41C54
057E964C 000A37F6
057E9654 4BEE544C
057E9658 0008B1DC
057E8F88 4D3B11E4
057E8F8C 00009EF7
057E9660 4BE41C54
057E9664 000A37F6
057E966C 4BEE544C
057E9670 0008B1DC
057E8F94 4D3B11E4
057E8F98 00009EF7
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Lighning - Thunder Road9VYA-G8VM-HRKJ7
NE0J-HDMP-N4454
6YZF-XFD5-C4CK3
600C-ACN1-X4QX2
DZ43-9V0K-7P3Q6
8UQD-383R-R2HY8
QHWF-3QGH-76MT0
Y1ZU-6A6A-WDF52
567U-CDPH-0X7BH
F4C2-ZQQB-YEG0X
33N8-RB12-DERU0
HRTT-8PRT-0YV2Q
RPH4-0H68-YJQWA
VTKT-HRH5-DAA0F
2HH4-9756-MJBVA
T3WM-8891-91EKH
2J69-E1KP-5KKV4
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4BF70628
057E964C 0016519D
057E9654 4C0D57C8
057E9658 000E4D7A
057E8F88 4D3BB0DC
057E8F8C 0001902A
057E9660 4BF70628
057E9664 0016519D
057E966C 4C0D57C8
057E9670 000E4D7A
057E8F94 4D3BB0DC
057E8F98 0001902A
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4BF70628
057E964C 0016519D
057E9654 4C0D57C8
057E9658 000E4D7A
057E8F88 4D3BB0DC
057E8F8C 0001902A
057E9660 4BF70628
057E9664 0016519D
057E966C 4C0D57C8
057E9670 000E4D7A
057E8F94 4D3BB0DC
057E8F98 0001902A
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Green Plant - Spiral3TTA-6VU0-R7Q74
WQ03-NNMQ-J4Q4Z
AAY0-6HX6-GEA1D
VTBR-F212-ZC4PX
86H2-UGNB-YB2HM
RQ2R-AU64-JQ9D3
400X-UD47-3D4WV
R6CV-2UUK-9VE49
F6TR-D462-AP07J
8Q0A-4XA7-Y9R7F
B2KC-5G8R-HHYYD
FVXG-YPH2-M46AM
AAZE-N552-NP0NE
QZPT-B746-4VTNB
CARE-NG4T-W937Z
H4ER-JR4U-K20XR
2VKP-G4TX-DNNX7
057DE764 4E1377B0
057DE768 00000F21
057DE770 4E1386D4
057DE774 0001AB9C
057E9648 4C1BA544
057E964C 0017E472
057E9654 4C3389B8
057E9658 001C95DC
057E8F88 4D3D4108
057E8F8C 0001CFF2
057E9660 4C1BA544
057E9664 0017E472
057E966C 4C3389B8
057E9670 001C95DC
057E8F94 4D3D4108
057E8F98 0001CFF2
057DE764 4E1377B0
057DE768 00000F21
057DE770 4E1386D4
057DE774 0001AB9C
057E9648 4C1BA544
057E964C 0017E472
057E9654 4C3389B8
057E9658 001C95DC
057E8F88 4D3D4108
057E8F8C 0001CFF2
057E9660 4C1BA544
057E9664 0017E472
057E966C 4C3389B8
057E9670 001C95DC
057E8F94 4D3D4108
057E8F98 0001CFF2
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Mute City - Sonic OvalK03X-MGUQ-WRXMM
7NTK-HWPP-G6M53
BJ91-H56Z-23Z1Y
89K8-A8P1-KEWEY
XM5C-T1X1-RY5T9
K4B3-0TNR-MEJHM
9CPD-4ETR-EF1M4
BKGR-Q45R-C3NA7
PK7P-MD63-5UATE
KKW7-J88Z-H1C5R
FR1C-EYV1-BZRVD
YF0G-R4MX-XGF57
5XPC-BFWF-J2D29
P627-JTX5-EFWK8
80A8-G7PV-MME0V
CF4Z-H1DY-V8HUF
KDU4-8AUV-WNMP2
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 4C501F94
057E964C 0003235F
057E9654 4C5342F4
057E9658 0002A4C4
057E8F88 4D3F10FC
057E8F8C 000077E3
057E9660 4C501F94
057E9664 0003235F
057E966C 4C5342F4
057E9670 0002A4C4
057E8F94 4D3F10FC
057E8F98 000077E3
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 4C501F94
057E964C 0003235F
057E9654 4C5342F4
057E9658 0002A4C4
057E8F88 4D3F10FC
057E8F8C 000077E3
057E9660 4C501F94
057E9664 0003235F
057E966C 4C5342F4
057E9670 0002A4C4
057E8F94 4D3F10FC
057E8F98 000077E3
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 2WJR5-YXZC-PRMH2
HE5G-HPXZ-C7WTW
577W-UWDF-0Q1W6
WXFF-Q045-8NT16
W6VU-UJ8E-DW295
EF2B-A1PT-GXV5N
97AR-EEDT-KG4ZZ
4V4M-BTT5-409VX
7HQG-5MHA-ZDD8A
Y8GZ-NV17-84WP3
WA2H-6WPZ-X509T
W1ZJ-1NGK-9EH8U
E4V0-WCU5-3EBY0
N3BV-MKEY-Q57C1
P98P-25FC-Q28MR
V7G3-CNVM-EF202
MB3Y-19HU-XZGG3
057DE764 4EA18E00
057DE768 00167431
057DE770 4EB80234
057DE774 000E16D7
057E9648 4C5BE9A0
057E964C 000116AA
057E9654 4C5D004C
057E9658 000AA8FD
057E8F88 4D400458
057E8F8C 00039E3A
057E9660 4C5BE9A0
057E9664 000116AA
057E966C 4C5D004C
057E9670 000AA8FD
057E8F94 4D400458
057E8F98 00039E3A
057DE764 4EA18E00
057DE768 00167431
057DE770 4EB80234
057DE774 000E16D7
057E9648 4C5BE9A0
057E964C 000116AA
057E9654 4C5D004C
057E9658 000AA8FD
057E8F88 4D400458
057E8F8C 00039E3A
057E9660 4C5BE9A0
057E9664 000116AA
057E966C 4C5D004C
057E9670 000AA8FD
057E8F94 4D400458
057E8F98 00039E3A
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 324A0-3HPF-F75ZK
71QC-T741-A0CUW
KF1B-NK6N-91B1U
2BC4-NBYN-T9RQZ
EU3B-YX77-DNFFB
F1V6-4QWC-VVG06
129Y-E895-867FF
QDA5-JQ04-0B75J
0RWU-EGWM-PZMWQ
QZX9-WP7R-0HM6M
QBN9-62XQ-ABA0M
DGDE-JGCM-928J7
4F5N-GD12-KTUYW
V21Z-A3MZ-UXRMW
43XF-6Y5T-ZY4AH
ZNKH-9Q2M-M28EW
J59U-QD3D-116VT
057DE764 4D7D3FB0
057DE768 000A06D7
057DE770 4D874688
057DE774 0016FA5E
057E9648 4C67A94C
057E964C 00079EFB
057E9654 4C6F4848
057E9658 00045B93
057E8F88 4D43A294
057E8F8C 0001376D
057E9660 4C67A94C
057E9664 00079EFB
057E966C 4C6F4848
057E9670 00045B93
057E8F94 4D43A294
057E8F98 0001376D
057DE764 4D7D3FB0
057DE768 000A06D7
057DE770 4D874688
057DE774 0016FA5E
057E9648 4C67A94C
057E964C 00079EFB
057E9654 4C6F4848
057E9658 00045B93
057E8F88 4D43A294
057E8F8C 0001376D
057E9660 4C67A94C
057E9664 00079EFB
057E966C 4C6F4848
057E9670 00045B93
057E8F94 4D43A294
057E8F98 0001376D
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 48RET-PKVY-F3VQK
3J5A-9T7J-8X9JN
6PXB-UUCX-U1C2E
RNN9-EM8F-ARH0C
N4J3-C1X8-8KD1C
CCVG-5PC8-G8ZAX
05XV-0QXJ-CRY6Q
U64E-3M3J-C6FC8
7JDE-WXNU-D804Z
R309-H0PT-NKGKA
QXNJ-A25A-TBD7Q
13F7-UNED-GN6C5
DRHX-JJ6U-PBCUE
BF8W-4MGB-JQ440
PN25-C4KQ-6E0XJ
PU8M-547H-Y8PYK
PQ3E-99G1-J8NZN
057DE764 4D69B7C8
057DE768 00060706
057DE770 4D6FBED0
057DE774 000D80E0
057E9648 4C73A3DC
057E964C 0009E9EA
057E9654 4C7D8DC8
057E9658 000647B5
057E8F88 4D44DA04
057E8F8C 0000D5BE
057E9660 4C73A3DC
057E9664 0009E9EA
057E966C 4C7D8DC8
057E9670 000647B5
057E8F94 4D44DA04
057E8F98 0000D5BE
057DE764 4D69B7C8
057DE768 00060706
057DE770 4D6FBED0
057DE774 000D80E0
057E9648 4C73A3DC
057E964C 0009E9EA
057E9654 4C7D8DC8
057E9658 000647B5
057E8F88 4D44DA04
057E8F8C 0000D5BE
057E9660 4C73A3DC
057E9664 0009E9EA
057E966C 4C7D8DC8
057E9670 000647B5
057E8F94 4D44DA04
057E8F98 0000D5BE
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 5TAU3-KJT7-PQYPN
NE0J-HDMP-N4454
6YZF-XFD5-C4CK3
600C-ACN1-X4QX2
DZ43-9V0K-7P3Q6
QTEB-Q0EH-2NQF9
XZDT-V7KD-H5ERT
JBQQ-900A-7G1E4
H52Y-EF7V-KQ7UH
RKE8-RF25-RVRKZ
9173-FYP6-155R5
573X-JXPP-7EQBM
E0UW-K9R3-8X8C0
K94K-6BU1-P0Y73
RWX1-7GAH-BM2KT
BZQG-H8NN-0JU62
HVD5-0G81-C2C8R
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4C83D580
057E964C 000EB584
057E9654 4C928B04
057E9658 00124D7B
057E8F88 4D45AFC4
057E8F8C 0001040B
057E9660 4C83D580
057E9664 000EB584
057E966C 4C928B04
057E9670 00124D7B
057E8F94 4D45AFC4
057E8F98 0001040B
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4C83D580
057E964C 000EB584
057E9654 4C928B04
057E9658 00124D7B
057E8F88 4D45AFC4
057E8F8C 0001040B
057E9660 4C83D580
057E9664 000EB584
057E966C 4C928B04
057E9670 00124D7B
057E8F94 4D45AFC4
057E8F98 0001040B
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 6T50M-TU27-UEFKV
4MND-M9G4-50NCV
32R2-892M-YVM3R
UXX5-83RE-M9FB6
WVWN-796Y-015DM
F403-D33V-Q7RTX
0E4C-TX14-XE16B
C4A6-E0WQ-3E4UY
E3HJ-46GX-1BWZT
853X-APUZ-E4H42
2FQ0-QC3Z-AJPQE
RD01-6P2X-F76C4
DG62-HU4G-QE8KU
NM7T-0YWW-W4F10
RJJJ-VP8A-TGRQ3
EE6B-WZP4-EYWMD
T9BB-PFGA-W8KRH
057DE764 4E7833F4
057DE768 0004C116
057DE770 4E7CF50C
057DE774 000D11DF
057E9648 4CA4D880
057E964C 000C9B94
057E9654 4CB17414
057E9658 0001917E
057E8F88 4D46B3D0
057E8F8C 0001221E
057E9660 4CA4D880
057E9664 000C9B94
057E966C 4CB17414
057E9670 0001917E
057E8F94 4D46B3D0
057E8F98 0001221E
057DE764 4E7833F4
057DE768 0004C116
057DE770 4E7CF50C
057DE774 000D11DF
057E9648 4CA4D880
057E964C 000C9B94
057E9654 4CB17414
057E9658 0001917E
057E8F88 4D46B3D0
057E8F8C 0001221E
057E9660 4CA4D880
057E9664 000C9B94
057E966C 4CB17414
057E9670 0001917E
057E8F94 4D46B3D0
057E8F98 0001221E
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 736AX-UTDV-XD56C
7NTK-HWPP-G6M53
BJ91-H56Z-23Z1Y
89K8-A8P1-KEWEY
XM5C-T1X1-RY5T9
98NC-UMFV-66TGD
PBU7-A5W2-0EJ7V
URRC-FD1T-CJPR1
VN9K-HHXA-6QNMN
66JD-20B3-QEJKE
292N-8UGQ-EX26Q
FDVY-Y3MV-33Y76
9MBE-NDD1-GFDMM
GQCZ-5QNJ-PCXVM
T5T8-G3N9-G0HAY
TG7C-3PH0-FF70D
H5XY-FU8F-2XM8J
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 4CB30594
057E964C 00057B7C
057E9654 4CB88110
057E9658 0007B7F0
057E8F88 4D47D5F0
057E8F8C 0000D725
057E9660 4CB30594
057E9664 00057B7C
057E966C 4CB88110
057E9670 0007B7F0
057E8F94 4D47D5F0
057E8F98 0000D725
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 4CB30594
057E964C 00057B7C
057E9654 4CB88110
057E9658 0007B7F0
057E8F88 4D47D5F0
057E8F8C 0000D725
057E9660 4CB30594
057E9664 00057B7C
057E966C 4CB88110
057E9670 0007B7F0
057E8F94 4D47D5F0
057E8F98 0000D725
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 8TBT3-X43Z-61CX5
MGBT-7FDE-UNDAK
YWU4-ATPG-NV9TM
QF96-3CX2-E2GT2
T4T1-NPJT-BNMGV
CUUB-DA90-MN3F4
F916-P4UZ-PUAM8
QCY2-Y8ZK-FUXDA
WVDW-Z9VJ-W8QHM
64EB-9GDY-TJFGE
8FPW-Y97C-052H8
AWR1-6X92-HYRFU
HG7C-RUYA-ZRNMD
ZY6H-5M6Z-U15QQ
6K95-GEQE-K0CU3
QG9U-15JP-HPKXY
NR0K-5U46-T0UUW
057DE764 4E0825E0
057DE768 000759EF
057DE770 4E0F7FD0
057DE774 0003F7DD
057E9648 4CC03900
057E964C 0017AD87
057E9654 4CD7E688
057E9658 0013915D
057E8F88 4D48AD18
057E8F8C 000DAF26
057E9660 4CC03900
057E9664 0017AD87
057E966C 4CD7E688
057E9670 0013915D
057E8F94 4D48AD18
057E8F98 000DAF26
057DE764 4E0825E0
057DE768 000759EF
057DE770 4E0F7FD0
057DE774 0003F7DD
057E9648 4CC03900
057E964C 0017AD87
057E9654 4CD7E688
057E9658 0013915D
057E8F88 4D48AD18
057E8F8C 000DAF26
057E9660 4CC03900
057E9664 0017AD87
057E966C 4CD7E688
057E9670 0013915D
057E8F94 4D48AD18
057E8F98 000DAF26
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Chapter 9QWFJ-0B9U-MFQKJ
TX3X-Q92U-ZYCE8
P4AY-TRTX-MU8CR
U968-04YW-B8H1D
BR7K-QPN7-HFCCC
3YXZ-ZHC3-7URHR
11JE-9WEK-Y4MVE
R4CM-7YBE-DFCHK
BCC9-C8UP-64RN9
J7P9-KEY7-XZW1X
QWUV-9RVH-ZX88N
27K5-EQ9P-D2R15
YVAV-MYFM-4J7WD
UWK8-PCYA-4X4WJ
AXPY-J36F-1Y3G7
1KWM-TJ2R-883UJ
4BZP-V1AT-H0TR1
057DE764 4E8A06EC
057DE768 0000EF1A
057DE770 4E8AF608
057DE774 00055D50
057E9648 4CEB77E8
057E964C 0023E771
057E9654 4D0F5F5C
057E9658 0001269B
057E8F88 4D565C40
057E8F8C 0000DC91
057E9660 4CEB77E8
057E9664 0023E771
057E966C 4D0F5F5C
057E9670 0001269B
057E8F94 4D565C40
057E8F98 0000DC91
057DE764 4E8A06EC
057DE768 0000EF1A
057DE770 4E8AF608
057DE774 00055D50
057E9648 4CEB77E8
057E964C 0023E771
057E9654 4D0F5F5C
057E9658 0001269B
057E8F88 4D565C40
057E8F8C 0000DC91
057E9660 4CEB77E8
057E9664 0023E771
057E966C 4D0F5F5C
057E9670 0001269B
057E8F94 4D565C40
057E8F98 0000DC91
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Mute City - Twist RoadC16Q-HGY4-WG8HA
7NTK-HWPP-G6M53
BJ91-H56Z-23Z1Y
89K8-A8P1-KEWEY
XM5C-T1X1-RY5T9
RC8B-31H9-XB1E3
D68Q-MT28-FUBR7
7FQ1-AZ6R-7TCRN
B4F3-501F-FDHTE
Z8TR-XCRE-5UPMY
KTTC-5ECJ-2642U
GZ13-CZ7P-N4F87
98Y8-HRRV-JX89N
P7N0-QD8K-15AQ8
AH7U-KATT-1UW87
GFE7-N8DJ-1QHAG
4W3Q-P8H9-UQVD0
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 49CA9ED0
057E964C 00064265
057E9654 49D0E138
057E9658 0003A16B
057E8F88 4D1AB1F8
057E8F8C 00010F0B
057E9660 49CA9ED0
057E9664 00064265
057E966C 49D0E138
057E9670 0003A16B
057E8F94 4D1AB1F8
057E8F98 00010F0B
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 49CA9ED0
057E964C 00064265
057E9654 49D0E138
057E9658 0003A16B
057E8F88 4D1AB1F8
057E8F8C 00010F0B
057E9660 49CA9ED0
057E9664 00064265
057E966C 49D0E138
057E9670 0003A16B
057E8F94 4D1AB1F8
057E8F98 00010F0B
CosmoCortneyPress A when screen is black
Interview and Victory Ceremony take place on Casino Palace - Split Oval4M06-PTM6-MJ18G
71QC-T741-A0CUW
KF1B-NK6N-91B1U
2BC4-NBYN-T9RQZ
EU3B-YX77-DNFFB
G018-79VB-61AU8
21P1-60FP-YM5H7
2GX3-W6T3-NFXYE
GWHN-H8UP-6W8G8
XF32-F9ZU-Y1FRV
PPK2-X05G-N8UH6
H9TT-Q822-RNHZZ
0293-12VQ-GKN6A
4P65-HPVN-GUZH1
9VTZ-U2Z7-1UF0H
UZ01-UCZQ-EE3VZ
90N9-A4BV-J0CEF
057DE764 4D7D3FB0
057DE768 000A06D7
057DE770 4D874688
057DE774 0016FA5E
057E9648 4AD727D4
057E964C 0005906C
057E9654 4ADCB840
057E9658 0007AD37
057E8F88 4D2AB0A8
057E8F8C 0000AB83
057E9660 4AD727D4
057E9664 0005906C
057E966C 4ADCB840
057E9670 0007AD37
057E8F94 4D2AB0A8
057E8F98 0000AB83
057DE764 4D7D3FB0
057DE768 000A06D7
057DE770 4D874688
057DE774 0016FA5E
057E9648 4AD727D4
057E964C 0005906C
057E9654 4ADCB840
057E9658 0007AD37
057E8F88 4D2AB0A8
057E8F8C 0000AB83
057E9660 4AD727D4
057E9664 0005906C
057E966C 4ADCB840
057E9670 0007AD37
057E8F94 4D2AB0A8
057E8F98 0000AB83
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Sand Ocean - Surface SlideXVNK-YJA5-VFENQ
U546-ZU7Q-M17Y8
V4YB-5BMH-D2GC5
R3DR-D60V-WFAPF
1F9H-Y6GH-86YTF
BA62-Q0W0-8059H
312E-N7B8-RAMU6
Z52R-Z5CC-KG2JQ
RTX9-QUHK-EZ0HK
3NRD-GWQ4-1Y2JB
NFP3-AQUV-HY1CJ
3Z6V-09E5-R3UW5
PK8Q-CJ3E-FC92G
MZDT-UJD6-QTNWR
G22Z-4PZN-D056Z
B73H-NF1R-5JMRR
92DE-22WR-FQ0U8
057DE764 4E905358
057DE768 0008A388
057DE770 4E98F6E0
057DE774 0008971D
057E9648 4B472470
057E964C 000F3DA8
057E9654 4B566218
057E9658 000F4201
057E8F88 4D31DB78
057E8F8C 00018928
057E9660 4B472470
057E9664 000F3DA8
057E966C 4B566218
057E9670 000F4201
057E8F94 4D31DB78
057E8F98 00018928
057DE764 4E905358
057DE768 0008A388
057DE770 4E98F6E0
057DE774 0008971D
057E9648 4B472470
057E964C 000F3DA8
057E9654 4B566218
057E9658 000F4201
057E8F88 4D31DB78
057E8F8C 00018928
057E9660 4B472470
057E9664 000F3DA8
057E966C 4B566218
057E9670 000F4201
057E8F94 4D31DB78
057E8F98 00018928
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Lightning - Loop CrossB2WW-A03H-HWD0V
NE0J-HDMP-N4454
6YZF-XFD5-C4CK3
600C-ACN1-X4QX2
DZ43-9V0K-7P3Q6
Y4N6-4D9C-KWPVE
CD3Q-BW57-4XX8H
FX59-22BF-AXG41
9YWC-CFC4-N3165
7Y02-9JN3-Z54CE
MP2E-KUAX-X8BKX
89KE-7JFQ-AN4Q5
D9BT-8PQH-7VJQX
0N1W-WJP7-1EC03
0NK6-TWNQ-4V19B
FAPC-GEP2-8WX9Z
3AJX-8FJG-4C4YC
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4A03F6FC
057E964C 001363CE
057E9654 4A175ACC
057E9658 000BF6CD
057E8F88 4D2039E0
057E8F8C 0000FF58
057E9660 4A03F6FC
057E9664 001363CE
057E966C 4A175ACC
057E9670 000BF6CD
057E8F94 4D2039E0
057E8F98 0000FF58
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4A03F6FC
057E964C 001363CE
057E9654 4A175ACC
057E9658 000BF6CD
057E8F88 4D2039E0
057E8F8C 0000FF58
057E9660 4A03F6FC
057E9664 001363CE
057E966C 4A175ACC
057E9670 000BF6CD
057E8F94 4D2039E0
057E8F98 0000FF58
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Aeropolis - MultiplexY7FM-0MA0-HCVEH
1PVJ-DXE4-CJ9UC
UY4D-XP1C-7X29K
CR6D-BAYZ-5J4B7
1KW3-9NVR-0KY2A
9XJV-DYWK-F80XM
KC57-9AUQ-ZU6CD
NH0E-VHQ8-5CJKM
ZFY4-2M73-UC9T5
ZU9C-8CJ4-E1FDT
51KB-7KQF-GAC7D
75WE-HHNX-5Y4JK
EMPM-2HAG-0BET8
Y6KB-XHBR-W8DHA
N83J-7A9V-66UTZ
6QKQ-W35J-FC813
CQQQ-KQKP-B2UX5
057DE764 4EC6190C
057DE768 0005D2BB
057DE770 4ECBEBC8
057DE774 000AA49E
057E9648 49E12CC8
057E964C 000B69ED
057E9654 49EC96B8
057E9658 00086C5D
057E8F88 4D1D28DC
057E8F8C 000292DD
057E8F94 4D1D28DC
057E8F98 000292DD
057E9660 49E12CC8
057E9664 000B69ED
057E966C 49EC96B8
057E9670 00086C5D
057DE764 4EC6190C
057DE768 0005D2BB
057DE770 4ECBEBC8
057DE774 000AA49E
057E9648 49E12CC8
057E964C 000B69ED
057E9654 49EC96B8
057E9658 00086C5D
057E8F88 4D1D28DC
057E8F8C 000292DD
057E8F94 4D1D28DC
057E8F98 000292DD
057E9660 49E12CC8
057E9664 000B69ED
057E966C 49EC96B8
057E9670 00086C5D
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Big Blue - Drift HighwayQ2ZW-FQRG-J4H5N
166W-4PUR-6AZ0M
UY7N-5JAR-A4HJ5
ABD7-5YNJ-YDERX
2AQ7-C24T-RJR5Z
8VP4-WAVC-NQZJR
B810-U4D5-CZH8Y
BPV5-YAAE-0CH7V
W0JA-B4GP-03YR2
2U7T-ZRG9-33P0Z
Z4UW-X4KG-22NXH
9DBA-RUEE-13B0E
KH54-F18F-FVX7B
PKGY-20QZ-G4A68
XRA4-VJ42-TENY3
84TK-Q9D1-F9E3P
D5J2-C0NU-42RMJ
043449BF 18000000
057DE764 4D591A7C
057DE768 0004C8E1
057DE770 4D5DE360
057DE774 000BD465
057E9648 4AA8C514
057E964C 000C69C3
057E9654 4AB52ED8
057E9658 000B2B40
057E8F88 4D2846C8
057E8F8C 00018AAA
057E9660 4AA8C514
057E9664 000C69C3
057E966C 4AB52ED8
057E9670 000B2B40
057E8F94 4D2846C8
057E8F98 00018AAA
043449BF 18000000
057DE764 4D591A7C
057DE768 0004C8E1
057DE770 4D5DE360
057DE774 000BD465
057E9648 4AA8C514
057E964C 000C69C3
057E9654 4AB52ED8
057E9658 000B2B40
057E8F88 4D2846C8
057E8F8C 00018AAA
057E9660 4AA8C514
057E9664 000C69C3
057E966C 4AB52ED8
057E9670 000B2B40
057E8F94 4D2846C8
057E8F98 00018AAA
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Port Town - Aerodive3XHQ-2RG3-4RHFU
F4QY-5HNC-9W2A9
EWF8-V3KX-QHCTG
NZ3Z-FKQC-WDVCA
5H9C-4TBD-VXT75
KTXA-9EXD-M82NG
3QFR-FND3-5EQ3G
H9ZM-8RF8-27519
GTZ5-B1DF-AEJ6D
H8VU-4VZW-T5PE6
G2VX-ENMT-8TB5H
F5NF-W2KF-MKUUZ
4FRE-GGTU-UYA46
46CM-DV10-94JUZ
EHUJ-W9EW-0C6R8
DTCH-ABBZ-WAA3F
4Y8R-TARU-FCZP6
057DE764 4E5B51F4
057DE768 00071674
057DE770 4E626868
057DE774 0015CB8C
057E9648 49F50318
057E964C 0006ADDF
057E9654 49FBB0F8
057E9658 00084603
057E8F88 4D1FBBBC
057E8F8C 00007E23
057E9660 49F50318
057E9664 0006ADDF
057E966C 49FBB0F8
057E9670 00084603
057E8F94 4D1FBBBC
057E8F98 00007E23
057DE764 4E5B51F4
057DE768 00071674
057DE770 4E626868
057DE774 0015CB8C
057E9648 49F50318
057E964C 0006ADDF
057E9654 49FBB0F8
057E9658 00084603
057E8F88 4D1FBBBC
057E8F8C 00007E23
057E9660 49F50318
057E9664 0006ADDF
057E966C 49FBB0F8
057E9670 00084603
057E8F94 4D1FBBBC
057E8F98 00007E23
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Green Plant - Mobius RingTW8P-TBU7-32JFN
WQ03-NNMQ-J4Q4Z
AAY0-6HX6-GEA1D
VTBR-F212-ZC4PX
86H2-UGNB-YB2HM
X54N-RWQ5-9EHZP
MBXG-481Q-Z8FQ1
TY4Q-XK8M-7HZB1
H0KK-UV26-R7G9A
32R1-UZ79-VX4UT
47RA-60D2-EE1E5
3X5B-HKY5-5J6PU
F4Q2-KXRR-JH61C
ZTAZ-8T7X-75KW2
RCTF-A211-EQDP2
D2RK-A4PB-DKP6Z
057DE764 4E1377B0
057DE768 00000F21
057DE770 4E1386D4
057DE774 0001AB9C
057E9648 4A70BD20
057E964C 000DDFC0
057E9654 4A7E9CE0
057E9658 0015F43D
057E8F88 4D26996C
057E8F8C 0000E406
057E9660 4A70BD20
057E9664 000DDFC0
057E966C 4A7E9CE0
057E9670 0015F43D
057E8F94 4D26996C
057DE764 4E1377B0
057DE768 00000F21
057DE770 4E1386D4
057DE774 0001AB9C
057E9648 4A70BD20
057E964C 000DDFC0
057E9654 4A7E9CE0
057E9658 0015F43D
057E8F88 4D26996C
057E8F8C 0000E406
057E9660 4A70BD20
057E9664 000DDFC0
057E966C 4A7E9CE0
057E9670 0015F43D
057E8F94 4D26996C
CosmoCortney
Interview and Victory Ceremony take place on Port Town - Long PipeN858-YNBW-9GTXH
F4QY-5HNC-9W2A9
EWF8-V3KX-QHCTG
NZ3Z-FKQC-WDVCA
5H9C-4TBD-VXT75
XEXN-BJG5-EAKR9
F1V2-20J9-N6H93
D8M5-NM5M-CQGNP
JWTB-WVGX-R0DR6
27FR-88J9-1Z86E
D89T-K721-XG9CA
W000-GQWN-8P2RK
34CQ-9ZZZ-BXCZA
34X0-442F-GQGAX
VXR1-7PUE-F0C3T
V5EC-2CGJ-BJA1G
VB91-DFUW-H56D9
057DE764 4E5B51F4
057DE768 00071674
057DE770 4E626868
057DE774 0015CB8C
057E9648 4A949120
057E964C 000A9DAC
057E9654 4A9F2ECC
057E9658 00099648
057E8F88 4D277D74
057E8F8C 0000C953
057E9660 4A949120
057E9664 000A9DAC
057E966C 4A9F2ECC
057E9670 00099648
057E8F94 4D277D74
057E8F98 0000C953
057DE764 4E5B51F4
057DE768 00071674
057DE770 4E626868
057DE774 0015CB8C
057E9648 4A949120
057E964C 000A9DAC
057E9654 4A9F2ECC
057E9658 00099648
057E8F88 4D277D74
057E8F8C 0000C953
057E9660 4A949120
057E9664 000A9DAC
057E966C 4A9F2ECC
057E9670 00099648
057E8F94 4D277D74
057E8F98 0000C953
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Mute City - Serial GapsZDYU-XH36-NBY3P
7NTK-HWPP-G6M53
BJ91-H56Z-23Z1Y
89K8-A8P1-KEWEY
XM5C-T1X1-RY5T9
GF9U-GQ75-GPFGT
TXPE-YD2F-WANZQ
WUZE-YV84-2806Y
24QW-07BZ-ANTVX
TH7W-C26Y-1WBQ8
24DX-550R-KFMNU
BGDD-2JXP-N0MCB
Z8Q5-T8DZ-EER4Z
EEF4-NBDP-D9A3H
515T-DT56-8B38Z
DP58-R6VZ-UX5E9
FDXF-TJZH-1R04B
5JQ7-4N15-MB0XP
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 49D482A4
057E964C 00079DBD
057E9654 49DC2064
057E9658 00050C64
057E8F88 4D1BC104
057E8F8C 000167D6
057E9660 49D482A4
057E9664 00079DBD
057E966C 49DC2064
057E9670 00050C64
057E8F94 4D1BC104
057E8F98 000167D6
057E8F98 0000E406
057DE764 4E3A45E8
057DE768 0011A45B
057DE770 4E4BEA44
057DE774 000F67B0
057E9648 49D482A4
057E964C 00079DBD
057E9654 49DC2064
057E9658 00050C64
057E8F88 4D1BC104
057E8F8C 000167D6
057E9660 49D482A4
057E9664 00079DBD
057E966C 49DC2064
057E9670 00050C64
057E8F94 4D1BC104
057E8F98 000167D6
057E8F98 0000E406
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Fire Field - Cylinder KnotZ3GG-MV3K-T0P12
41PF-22VM-JKK4X
TKN9-B1X5-W6V1N
XCEX-H8EC-PHUAE
J755-ZG4Q-NFE18
MEX6-NECY-JWTY8
8PBU-VEQV-QKRNN
842R-XTMA-299N3
KZXQ-36ND-M94QB
2MRD-8C1K-7Z41U
CPQ0-WTQ9-0AKP7
R40W-UR8F-6RBUJ
C62N-7Z71-FDR98
GBTX-XUTH-QKB8J
2T7P-6HRC-4EA6V
F432-08YC-JU61N
8DWD-2KDA-Y82PR
057DE764 4DFCDFF4
057DE768 0006CB82
057DE770 4E03AB78
057DE774 00047A65
057E9648 4AC05A18
057E964C 000CCC9A
057E9654 4ACD26B4
057E9658 000A011E
057E8F88 4D29D174
057E8F8C 0000DF33
057E9660 4AC05A18
057E9664 000CCC9A
057E966C 4ACD26B4
057E9670 000A011E
057E8F94 4D29D174
057E8F98 0000DF33
057DE764 4DFCDFF4
057DE768 0006CB82
057DE770 4E03AB78
057DE774 00047A65
057E9648 4AC05A18
057E964C 000CCC9A
057E9654 4ACD26B4
057E9658 000A011E
057E8F88 4D29D174
057E8F8C 0000DF33
057E9660 4AC05A18
057E9664 000CCC9A
057E966C 4ACD26B4
057E9670 000A011E
057E8F94 4D29D174
057E8F98 0000DF33
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Green Plant - IntersectionRM52-XM10-VAW3Z
WQ03-NNMQ-J4Q4Z
AAY0-6HX6-GEA1D
VTBR-F212-ZC4PX
86H2-UGNB-YB2HM
1VM8-DRDC-WV4WU
MVBH-XFW0-HP5BH
EJMP-GZ6N-EZG7P
K0Z5-N6UH-TKHVX
J0ZC-4806-HR929
1TKW-5J07-P359H
EKFM-C3PH-KJXH3
ZFN5-DMTT-G58A8
Z5BW-C7B1-JRFHH
B7HG-ZNRV-H54RA
5TKW-2V1W-Y9F12
CP37-KMQB-75R19
057DE764 4E1377B0
057DE768 00000F21
057DE770 4E1386D4
057DE774 0001AB9C
057E9648 4A46C068
057E964C 001362E0
057E9654 4A5A2348
057E9658 001699D8
057E8F88 4D220128
057E8F8C 00049844
057E9660 4A46C068
057E9664 001362E0
057E966C 4A5A2348
057E9670 001699D8
057E8F94 4D220128
057E8F98 00049844
057DE764 4E1377B0
057DE768 00000F21
057DE770 4E1386D4
057DE774 0001AB9C
057E9648 4A46C068
057E964C 001362E0
057E9654 4A5A2348
057E9658 001699D8
057E8F88 4D220128
057E8F8C 00049844
057E9660 4A46C068
057E9664 001362E0
057E966C 4A5A2348
057E9670 001699D8
057E8F94 4D220128
057E8F98 00049844
CosmoCortney
Interview and Victory Ceremony take place on Casino Palace - Double BranchesQ8UD-GUPZ-H3GH6
71QC-T741-A0CUW
KF1B-NK6N-91B1U
2BC4-NBYN-T9RQZ
EU3B-YX77-DNFFB
DZR6-UXMU-V64TX
8WHF-3Z5P-NTU8R
N56C-H7HM-G0PDT
35RG-PEJV-R5P77
TMZW-3VMP-QRJHQ
7TN5-PQNH-7PPY3
VMM5-PJ0V-H3V52
KV4H-47WG-WY9C8
KXQ5-RH6X-GDE8B
7AJU-W4JW-TDP99
0QDJ-0KY6-JNQA2
AZUF-E068-RQMZN
057DE764 4D7D3FB0
057DE768 000A06D7
057DE770 4D874688
057DE774 0016FA5E
057E9648 4BB28FCC
057E964C 000B928A
057E9654 4BBE2258
057E9658 000170F2
057E8F88 4D361090
057E8F8C 000236DB
057E9660 4BB28FCC
057E9664 000B928A
057E966C 4BBE2258
057E9670 000170F2
057E8F94 4D361090
057E8F98 000236DB
057DE764 4D7D3FB0
057DE768 000A06D7
057DE770 4D874688
057DE774 0016FA5E
057E9648 4BB28FCC
057E964C 000B928A
057E9654 4BBE2258
057E9658 000170F2
057E8F88 4D361090
057E8F8C 000236DB
057E9660 4BB28FCC
057E9664 000B928A
057E966C 4BBE2258
057E9670 000170F2
057E8F94 4D361090
057E8F98 000236DB
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Lightning - Half PipeZV0A-YHMD-T4FJR
NE0J-HDMP-N4454
6YZF-XFD5-C4CK3
600C-ACN1-X4QX2
DZ43-9V0K-7P3Q6
XPJY-Y4HU-XN5UT
64DJ-QH4U-7X6G9
V8D0-7KHQ-27ZCU
QBQJ-W035-HHQ53
BTAH-JYX1-6C4DN
UF69-G1WK-AR5PQ
32A3-FAD8-1799Z
81CD-PD2A-0PY4Y
JE6E-70HZ-FM9PD
E7Q2-AD62-J8EAZ
Z1VE-DDXN-88N7A
5C3Z-4P3H-F7QEK
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4A23519C
057E964C 00132BCA
057E9654 4A367D68
057E9658 00104300
057E8F88 4D213938
057E8F8C 0000C7F0
057E9660 4A23519C
057E9664 00132BCA
057E966C 4A367D68
057E9670 00104300
057E8F94 4D213938
057E8F98 0000C7F0
057DE764 4E153270
057DE768 0000810A
057DE770 4E15B37C
057DE774 0009790B
057E9648 4A23519C
057E964C 00132BCA
057E9654 4A367D68
057E9658 00104300
057E8F88 4D213938
057E8F8C 0000C7F0
057E9660 4A23519C
057E9664 00132BCA
057E966C 4A367D68
057E9670 00104300
057E8F94 4D213938
057E8F98 0000C7F0
CosmoCortneyPress A if screen stays black
Interview and Victory Ceremony take place on Big Blue - Ordeal3AHY-NG9U-UYGW3
166W-4PUR-6AZ0M
UY7N-5JAR-A4HJ5
ABD7-5YNJ-YDERX
2AQ7-C24T-RJR5Z
0QWU-6360-9GAZ0
B112-KX7P-XQ9BF
Y8J9-0AQK-7D7DH
R1KB-TZTX-KQF2R
6F07-8PVV-44DYH
7FYH-KC0W-TDR9E
Y11P-7CD2-2WPFN
MZKH-Y8R3-PH72H
WW63-58Q3-R5WMR
5X00-QZR7-DD5RM
RM2R-PU7H-P0WZ7
0ER7-4YJH-QJT3H
057DE764 4D591A7C
057DE768 0004C8E1
057DE770 4D5DE360
057DE774 000BD465
057E9648 4B65A41C
057E964C 000FD529
057E9654 4B757948
057E9658 000B199D
057E8F88 4D3364A0
057E8F8C 0001BC95
057E9660 4B65A41C
057E9664 000FD529
057E966C 4B757948
057E9670 000B199D
057E8F94 4D3364A0
057E8F98 0001BC95
057DE764 4D591A7C
057DE768 0004C8E1
057DE770 4D5DE360
057DE774 000BD465
057E9648 4B65A41C
057E964C 000FD529
057E9654 4B757948
057E9658 000B199D
057E8F88 4D3364A0
057E8F8C 0001BC95
057E9660 4B65A41C
057E9664 000FD529
057E966C 4B757948
057E9670 000B199D
057E8F94 4D3364A0
057E8F98 0001BC95
CosmoCortney
Interview and Victory Ceremony take place on Cosmo Terminal - TridentXHVU-CZ03-08DEG
Y29U-1N5Z-TJMDG
RFZ9-NRUT-JTHAZ
GVD7-ATFG-EBGQA
55QB-M2WD-8NKNV
RFTJ-M2RZ-NFYK2
D688-2RJF-TNW08
ZJUE-KEDG-84VT6
BFXC-G31M-VZ9EB
RJTH-54FW-BJWAT
DTVY-V12D-YKEP5
R6HT-E3H6-UCWD7
HWFM-41AU-FUJRG
B4CB-BZ3U-8HB2W
ZQH7-5MB4-33PDY
3VF4-WPR8-9Y5KW
AACN-ZN46-T91NE
057DE764 4DE8D918
057DE768 0003716A
057DE770 4DEC4A84
057DE774 00109570
057E9648 4B149880
057E964C 000E7E1A
057E9654 4B23169C
057E9658 0006A349
057E8F88 4D2EF3B0
057E8F8C 0001019D
057E9660 4B149880
057E9664 000E7E1A
057E966C 4B23169C
057E9670 0006A349
057E8F94 4D2EF3B0
057E8F98 0001019D
057DE764 4DE8D918
057DE768 0003716A
057DE770 4DEC4A84
057DE774 00109570
057E9648 4B149880
057E964C 000E7E1A
057E9654 4B23169C
057E9658 0006A349
057E8F88 4D2EF3B0
057E8F8C 0001019D
057E9660 4B149880
057E9664 000E7E1A
057E966C 4B23169C
057E9670 0006A349
057E8F94 4D2EF3B0
057E8F98 0001019D
CosmoCortneyPress A if screen stays black

Misc. Codes

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Save Replay even when retired or race is unfinished1M4Z-WRH4-4N519
G5Q3-5TVQ-24AFV
9T5W-FYM7-WX2NJ
0A15F5D0 00000C80
4015EE9C 0047B408
2815F5D0 00000C80
48000000 8015EE9C
DE000000 80008180
100047B4 00000008
E0000000 80008000
CosmoCortneyIf you want to save the replay during a race, press the start button to pause the game and hold X + Y until the yellow text disappears. it can take a few seconds. then press A and save the replay. If you want to save the replay when retired, hold X + Y until the yellow text disappears and press A to save the replay. Use this in GP and TA mode only. otherwise it will freeze the game
DEATH REACE92VF-08D8-BE17F
CAWD-1YMJ-3DEFN
E9FZ-A3QA-YCERP
V1RQ-9VZ3-51MWJ
X2D0-3D5M-AZ2JK
E9FZ-A3QA-YCERP
46RU-X2T2-ZY94D
E9FZ-A3QA-YCERP
XYCY-BAGF-Y446F
KM29-784Z-WUP57
E9FZ-A3QA-YCERP
99HG-ANE5-BJ0RX
XJU4-91T0-XQPD6
E9FZ-A3QA-YCERP
421B7780 0E9D000A
00000000 40000000
421B7780 0E96001D
421B7780 0E970000
00000000 40000000
421B7780 0E9B0000
00000000 40000000
141B94F0 011B95B0
421B96EC 5EFF0001
00000000 40000000
0C1B94F0 011B95B0
421B96EC 5EFF0020
00000000 40000000
48000000 801B7780
DE000000 80008180
12001D3A 0000000A
E2000001 80008000
48000000 801B7780
DE000000 80008180
12001D2C 0000001D
E2000001 80008000
48000000 801B7780
DE000000 80008180
12001D2E 00000000
E2000001 80008000
48000000 801B7780
DE000000 80008180
12001D36 00000000
E2000001 80008000
221B94F0 011B95B0
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
1200BDFE 00000001
E0000000 80008000
201B94F0 011B95B0
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
1200BDFE 00000020
E0000000 80008000
CosmoCortneychoose Practice mode! Choose any course and vehicle. The number of enemies is fixed at 29. You can't change it. (I did it, because beating all enemies is more fun, and it avoids a crash by loading a stage). revival is disabled. (if it's enabled, it would not be a death race, duh) the number of laps is fixed at 10. So you can't choose less than or equal than 2 laps (what would cause an instead win) the number of driven laps is fixed at 2. when all 29 enemies have been eliminated, you will instantly win the race. the code to modify the value of driven laps has been hacked by Jay007.
Enemies Speed Code, GP, Practice-8C17CB5C 01020200
421B96EC 040441XX
421B96EC 071441XX
421B96EC 0A2441XX
421B96EC 0D3441XX
421B96EC 104441XX
421B96EC 135441XX
421B96EC 166441XX
421B96EC 197441XX
421B96EC 1C8441XX
421B96EC 1F9441XX
421B96EC 22A441XX
421B96EC 25B441XX
421B96EC 2BD441XX
421B96EC 2EE441XX
421B96EC 31F441XX
421B96EC 350441XX
421B96EC 381441XX
421B96EC 3B2441XX
421B96EC 3E3441XX
421B96EC 414441XX
421B96EC 445441XX
421B96EC 476441XX
421B96EC 4A7441XX
421B96EC 4D8441XX
421B96EC 509441XX
421B96EC 53A441XX
421B96EC 56B441XX
421B96EC 59C441XX
421B96EC 5CD441XX
00000000 40000000
2017CB5C 01020200
48000000 801B96EC
DE000000 80008180
18000808 000041XX
101C0620 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyNote: XX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Speed Code Enemies Story Mode-8c17CB5C 01020200
421B96BC 040441XX
421B96BC 071441XX
421B96BC 098441XX
421B96BC 0D3441XX
421B96BC 104441XX
421B96BC 135441XX
421B96BC 166441XX
421B96BC 197441XX
421B96BC 1C8441XX
421B96BC 1F9441XX
421B96BC 22A441XX
421B96BC 25B441XX
421B96BC 28C441XX
421B96BC 2BD441XX
421B96BC 2EE441XX
421B96BC 31F441XX
421B96BC 350441XX
421B96BC 371441XX
421B96BC 3A2441XX
421B96BC 3D3441XX
421B96BC 404441XX
421B96BC 445441XX
421B96BC 476441XX
421B96BC 4A7441XX
421B96BC 4D8441XX
421B96BC 509441XX
421B96BC 53A441XX
421B96BC 56B441XX
421B96BC 59C441XX
421B96BC 5CD441XX
00000000 40000000
8C17CB5C 01000200
421B96BC 040441XX
421B96BC 071441XX
421B96BC 098441XX
421B96BC 0D3441XX
421B96BC 104441XX
421B96BC 135441XX
421B96BC 166441XX
421B96BC 197441XX
421B96BC 1C8441XX
421B96BC 1F9441XX
421B96BC 22A441XX
421B96BC 25B441XX
421B96BC 28C441XX
421B96BC 2BD441XX
421B96BC 2EE441XX
421B96BC 31F441XX
421B96BC 350441XX
421B96BC 371441XX
421B96BC 3A2441XX
421B96BC 3D3441XX
421B96BC 404441XX
421B96BC 445441XX
421B96BC 476441XX
421B96BC 4A7441XX
421B96BC 4D8441XX
421B96BC 509441XX
421B96BC 53A441XX
421B96BC 56B441XX
421B96BC 59C441XX
421B96BC 5CD441XX
00000000 40000000
2017CB5C 01020200
48000000 801B96BC
DE000000 80008180
18000808 000041XX
101C0620 00000000
E0000000 80008000
2017CB5C 01000200
48000000 801B96BC
DE000000 80008180
18000808 000041XX
101C0620 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyNote: XX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Speed Code Player 2-421b96ec 040441XX48000000 801B96EC
DE000000 80008180
12000808 000041XX
E2000000 80008000
CosmoCortneyXX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Speed Code Player 3-421b96ec 071441XX48000000 801B96EC
DE000000 80008180
12000E28 000041XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyXX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Speed Code Player 4-421b96ec 0a2441XX48000000 801B96EC
DE000000 80008180
12001448 000041XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyXX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Speed Code Player 1 GP, Time Attack, Practice-421b96ec 00f441XX48000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001E8 000041xx
E0000000 80008000
Y.S.XX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Speed Code Player 1 Story Mode-421b96bc 00f441XX48000000 801B96BC
DE000000 80008180
120001E8 00004188
E0000000 80008000
Y.S.XX = 00 ~ 1600kmh XX = 24 ~ 2400kmh XX = FF ~ 5300kmh
Race does not end if you fall off the course - GP Mode, Time Attack, PracticeC96X-NXYB-0XJR3
0JK0-YWR9-12KU9
421B96EC 00EC414048000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001D8 00004140
E0000000 80008000
CosmoCortneyPretty useful if you fall off the track and attempt saving yourself by falling on another part of the track. You will hear the announcer saying 'off course' but you can continue driving.
Spawn hundreds of these 'resque ufos' when falling off the track0XPN-FKPT-YC598
Q8T0-DQPG-2TQYE
421B96EC 00EC000048000000 801B96EC
DE000000 80008180
120001D8 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyOnce fallen off course a huge amount of these rescue ufos will spawn above you. The game starts lagging heavily until it freezes
Machine freaks out - GP, Practice, Time AttackZ7EM-ZEZP-CNRXC
ZM0P-G0N8-PVY7G
421B96EC 0154414048000000 801B96EC
DE000000 80008180
120002A8 00004140
E0000000 80008000
CosmoCortney
Machine freaks out - Story ModeDRY1-MU89-5KBU2
WHC0-W0R2-30TA0
421B96BC 0154414048000000 801B96BC
DE000000 80008180
120002A8 00004140
E0000000 80008000
CosmoCortney
Enemies are spinning around - GP, Practice4EFJ-91JW-8HRCZ
80MG-RKCN-Z3PRJ
UJK9-V36A-K4F9C
1YZ2-CHQF-HXYQE
4CXT-ZB6F-5F3UT
AQ3E-9DWV-22ANC
QQKP-0FMU-NN0DX
G1UD-02YG-M7AZX
J5XG-AG8E-WWFTE
7GPA-8ARE-P6G8R
UZ92-Q6A8-C1Z4G
F8KW-Y66N-9VP3K
8A5B-7E9C-7CT1B
R2BV-G63M-7JCZ1
9AYJ-8428-DGRKZ
38C4-U6FH-R9RKH
KJ2N-WEUM-MH4V8
1KB2-RC4W-P2YE7
YA80-ARKP-FY7X0
FN1Y-V54R-PWZU7
1MDT-40FN-4YW0K
2Z8F-0666-88821
KWUC-QJMC-5U2GY
Y1NJ-F2J9-H7B70
D67V-MQDV-5TP9P
9HXQ-1A9J-3WUPA
AAXM-NP6N-ZBTNU
5N04-JKDA-KHGH0
GCVT-XDF2-25BXH
3M3A-QPXE-X70T5
Z7PG-BHB9-76P3Y
NCGB-NVK8-YQV0F
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96EC 80C00000
AC1B96EC 80D00000
421B96EC 03446FFF
421B96EC 06546FFF
421B96EC 09646FFF
421B96EC 0C746FFF
421B96EC 12946FFF
421B96EC 15A46FFF
421B96EC 18B46FFF
421B96EC 1BC46FFF
421B96EC 1ED46FFF
421B96EC 21E46FFF
421B96EC 24F46FFF
421B96EC 28046FFF
421B96EC 2B146FFF
421B96EC 2E246FFF
421B96EC 31346FFF
421B96EC 34446FFF
421B96EC 37546FFF
421B96EC 3A646FFF
421B96EC 3D746FFF
421B96EC 40846FFF
421B96EC 43946FFF
421B96EC 46A46FFF
421B96EC 49B46FFF
421B96EC 4CC46FFF
421B96EC 4FD46FFF
421B96EC 52E46FFF
421B96EC 55F46FFF
421B96EC 59046FFF
421B96EC 5C146FFF
00000000 40000000
CosmoCortneyEnable after level has been loaded
Enemies spin around - Story Mode QAPK-4WG9-ARM97
WZQU-W2PJ-R8AXE
0NAV-0TYW-5YXK0
DAR2-HXYJ-X9NYG
D83T-PNB3-3EZJF
9DUG-C0Z8-MDN4X
GHMM-U6JV-R9Z64
FAYB-X6AY-GYCYQ
985K-2DXR-YEZNB
EXJ6-9RP8-D3GJT
3QUX-CBN8-DX0TM
A20U-R09W-5KKGC
69Z1-7CHG-BMQ62
63NU-KJF6-A8108
GCAW-P62B-BZB2G
ZGHP-7T41-E2AJB
VDR2-NBQ6-YC58B
48D4-4GU2-B2J82
YG60-GRC4-19UWJ
BGHR-3N0T-GM7XQ
HPBV-TWA8-WRGVT
DYC7-KXAR-H6TEG
10EZ-E920-2R3R6
NUYC-Z2K6-GNDQ3
V028-CVN0-GFU2Y
7NAW-WJGH-MGKKV
CJGZ-Z47E-9WR10
7NC3-QWMU-E4V1K
9PRV-C6Q1-8PNVN
HBKE-THRT-H7UNA
5BZY-H2FU-P8677
EARG-1486-ND5GQ
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96BC 80C00000
AC1B96BC 80D00000
421B96BC 03446FFF
421B96BC 06546FFF
421B96BC 09646FFF
421B96BC 0C746FFF
421B96BC 12946FFF
421B96BC 15A46FFF
421B96BC 18B46FFF
421B96BC 1BC46FFF
421B96BC 1ED46FFF
421B96BC 21E46FFF
421B96BC 24F46FFF
421B96BC 28046FFF
421B96BC 2B146FFF
421B96BC 2E246FFF
421B96BC 31346FFF
421B96BC 34446FFF
421B96BC 37546FFF
421B96BC 3A646FFF
421B96BC 3D746FFF
421B96BC 40846FFF
421B96BC 43946FFF
421B96BC 46A46FFF
421B96BC 49B46FFF
421B96BC 4CC46FFF
421B96BC 4FD46FFF
421B96BC 52E46FFF
421B96BC 55F46FFF
421B96BC 59046FFF
421B96BC 5C146FFF
00000000 40000000
CosmoCortneyEnable after level has been loaded
Enemies levitate - GP, Practaice4KAF-XNVH-4NHBM
80MG-RKCN-Z3PRJ
UJK9-V36A-K4F9C
UZQW-RQ4R-GD43B
EAYM-WDMA-9JNGB
FJWM-U66C-BP2GH
93BK-J14K-RHFKA
9TWU-3Z3Z-E663Q
CM6M-X66N-4VVT7
KBP0-YW3T-RAXN9
T1WR-T0RV-3FTUV
GJKZ-Y643-1EWAG
23AD-8RZZ-H82E0
6GF0-A4FA-W6ZJR
ENU2-2G77-8YAEM
D494-7KHN-7P2RT
G678-T2Y9-G393Y
EHK4-97TB-X3R72
89X0-JUVJ-3ENX6
0EUW-4N2K-8ZA2M
N8J9-RJ93-K3D7N
8B2N-U4EX-6BADK
ZXFY-URQT-V18G3
NW9W-PD4T-2772P
RMCG-KFKQ-DMP8Q
70PT-HZGK-MV4VE
3A1Z-NR9N-HVQDD
Q6KV-RFXK-2Y0A4
CK3D-KUGW-V0C81
8DY3-XC7M-HUFU4
2D1J-9F07-B1NU9
7BZ5-Z3F0-MQU9B
E09Q-JKFF-5DGDE
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96EC 80C00000
AC1B96EC 80D00000
421B96EC 033E0001
421B96EC 064E0001
421B96EC 095E0001
421B96EC 0C6E0001
421B96EC 0F7E0001
421B96EC 128E0001
421B96EC 159E0001
421B96EC 18AE0001
421B96EC 1BBE0001
421B96EC 1ECE0001
421B96EC 21DE0001
421B96EC 24EE0001
421B96EC 27FE0001
421B96EC 2B0E0001
421B96EC 2E1E0001
421B96EC 312E0001
421B96EC 343E0001
421B96EC 374E0001
421B96EC 3A5E0001
421B96EC 3D6E0001
421B96EC 407E0001
421B96EC 438E0001
421B96EC 469E0001
421B96EC 49AE0001
421B96EC 4CBE0001
421B96EC 4FCE0001
421B96EC 52DE0001
421B96EC 55EE0001
421B96EC 58FE0001
421B96EC 5C0E0001
00000000 40000000
00000000 40000000
CosmoCortney
Enemies Levitate - story modeJGTY-98BB-K0GKA
WZQU-W2PJ-R8AXE
0NAV-0TYW-5YXK0
P8E6-2UW1-A5WTP
Y18P-UNUT-H3YWH
QGCF-TPZW-D964W
75CD-FP0C-UTDBD
C4DC-EDZU-0EJF8
PD8N-DZ2B-4T2T9
BM4B-FZJ2-R3C4Y
BR0Z-Q2BW-776N6
BJV8-R9WN-Q7UJR
YG3C-PFUR-WPCF4
6KE2-0ZB3-CRYWV
83HV-58MD-N78M9
XQT0-GE57-U8BKJ
PRQP-7M6K-7W27M
3BQA-FD0M-DQPRF
HZF7-DMBA-B31QX
VJ6C-HRD5-F7M2U
15DH-A75P-RBV7M
5RRW-CWDQ-E4C2F
KKRG-XPNH-ZQ9U7
9HRA-TNHG-PQ977
RWJN-3G8J-K1TQG
XC8J-737R-ABN5T
HDCK-4Y21-Y1RY6
B5TQ-E73J-K2RX6
HDED-XH63-85RC9
3W13-42RB-M53PV
H7DU-MJT5-3FKYB
UP0D-B053-CPMMD
0AWZ-4CC6-HTEPJ
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96BC 80C00000
AC1B96BC 80D00000
421B96BC 033E0001
421B96BC 064E0001
421B96BC 095E0001
421B96BC 0C6E0001
421B96BC 0F7E0001
421B96BC 128E0001
421B96BC 159E0001
421B96BC 18AE0001
421B96BC 1BBE0001
421B96BC 1ECE0001
421B96BC 21DE0001
421B96BC 24EE0001
421B96BC 27FE0001
421B96BC 2B0E0001
421B96BC 2E1E0001
421B96BC 312E0001
421B96BC 343E0001
421B96BC 374E0001
421B96BC 3A5E0001
421B96BC 3D6E0001
421B96BC 407E0001
421B96BC 438E0001
421B96BC 469E0001
421B96BC 49AE0001
421B96BC 4CBE0001
421B96BC 4FCE0001
421B96BC 52DE0001
421B96BC 55EE0001
421B96BC 58FE0001
421B96BC 5C0E0001
00000000 40000000
00000000 40000000
CosmoCortney
Enemies loose control - GP, PracticeKM38-4V8D-WZ7G4
80MG-RKCN-Z3PRJ
UJK9-V36A-K4F9C
4NQZ-9UH9-9635Q
ETXN-JP1H-41B1G
7UXV-TUBN-VU1DB
N2AN-CRVB-VEMVW
XFEW-NNEG-GNRKZ
1GGP-NUUE-2Y9QW
T9VW-BAF8-6C36V
WCRV-56M1-WZYG2
R15X-D2PP-91U4C
YG6E-VRU8-BGEKX
UJKE-7JW7-KPW3Z
G9TV-CKYR-59TGK
H5QQ-XF6Z-1KGZN
NY0F-A9X7-VN0EM
D3K6-RAFR-KJFU6
AUGP-DUMM-W8RBC
JGXF-JFY8-H4VGQ
VQ3G-0KW3-CJUKT
QVDQ-YZEX-TVYVR
JA1M-CEQ8-G8FZY
QCQG-A2QD-GVAY0
VK10-ZEKQ-0546R
EM66-7C3M-D309K
776R-AR8Z-2CRPY
RD5X-N83H-45FPK
19CT-2GEE-6YFDZ
BM73-TAH4-22208
A7P9-8C4H-MJK5E
2UXR-DTGD-K7U37
FADD-47R2-1WF0N
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96EC 80C00000
AC1B96EC 80D00000
421B96EC 03944299
421B96EC 06A44299
421B96EC 09B44299
421B96EC 0CC44299
421B96EC 0FD44299
421B96EC 12E44299
421B96EC 15F44299
421B96EC 19044299
421B96EC 1C144299
421B96EC 1F244299
421B96EC 22344299
421B96EC 25444299
421B96EC 28544299
421B96EC 2B644299
421B96EC 2E744299
421B96EC 31844299
421B96EC 34944299
421B96EC 37A44299
421B96EC 3AB44299
421B96EC 3DC44299
421B96EC 40D44299
421B96EC 43E44299
421B96EC 46F44299
421B96EC 4A044299
421B96EC 4D144299
421B96EC 50244299
421B96EC 53344299
421B96EC 56444299
421B96EC 59544299
421B96EC 5C644299
00000000 40000000
CosmoCortneyDon't use before stage has loaded
Enemies loose control - story modeBND6-ERXJ-51BTB
WZQU-W2PJ-R8AXE
0NAV-0TYW-5YXK0
BFZ2-4XVP-9GBZQ
PZV4-YCFZ-7ZKJT
0RRE-TDEK-3TUJG
7HZU-GVQQ-W06VB
RD9X-8VXX-KC7PB
NZ6U-GJ9Q-QCGHP
TZ6F-U8C7-VUM6Y
UDGR-PXC0-UDQJV
CFW8-MVH1-ZPR23
E4D9-0BPR-10GC2
H72R-DDEU-FWA0Z
9EHX-MDY7-1G8M0
1R8P-QT0E-7XHFJ
QYAN-G8E6-1ZV7U
2BUM-2VC1-VZ95Q
CUV9-2X8F-MT6WB
FVVG-FH3C-C11XT
G78R-NUCY-TN25V
AVNP-QX8Z-MH77X
QAPN-JZZT-227AC
2WHP-VXFZ-EURFM
2Z5F-Z8GK-R49ZY
Q6VN-Z9GB-C6C8B
MX9E-PE19-U154D
RFBG-EWXH-JGV94
0AK5-4U6W-G7GUA
H069-V8TA-FWQF1
KNY7-CHJB-6FRAF
4V4M-B147-8CZ2T
2X3P-5Y8T-9DP4K
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96BC 80C00000
AC1B96BC 80D00000
421B96BC 03944299
421B96BC 06A44299
421B96BC 09B44299
421B96BC 0CC44299
421B96BC 0FD44299
421B96BC 12E44299
421B96BC 15F44299
421B96BC 19044299
421B96BC 1C144299
421B96BC 1F244299
421B96BC 22344299
421B96BC 25444299
421B96BC 28544299
421B96BC 2B644299
421B96BC 2E744299
421B96BC 31844299
421B96BC 34944299
421B96BC 37A44299
421B96BC 3AB44299
421B96BC 3DC44299
421B96BC 40D44299
421B96BC 43E44299
421B96BC 46F44299
421B96BC 4A044299
421B96BC 4D144299
421B96BC 50244299
421B96BC 53344299
421B96BC 56444299
421B96BC 59544299
421B96BC 5C644299
00000000 40000000
CosmoCortneyDon't use before stage has loaded
Enemies are stuck at start/finish line - GP, PracticePY8D-KCCN-FTT2M
80MG-RKCN-Z3PRJ
UJK9-V36A-K4F9C
12NQ-26QP-ZCUEH
U6M0-V85B-Z28A9
CU5H-VUBM-X4B3P
VEXE-XZAN-T7QZ2
VE7W-1RH1-51QQF
TRXF-EQDD-QMZGF
FWED-KV5K-73CH9
12R1-BARU-UY7CP
P87N-EVFM-MFDRR
60M8-RRPH-NZDXT
X327-GUGZ-67WQY
69FB-2MJR-831EZ
9433-Z9A5-KNYCQ
53J8-90PX-AQK8F
Z691-GF63-0N7RK
5RBQ-WG0U-50XPT
8CR6-3NGW-FUYEJ
J232-WUTB-Q7QD0
2NY8-DCN2-RGGUD
J51A-RJMW-HYAB2
UB8T-KXH2-DFZPW
QFQD-Z3V6-KCYYW
39R5-6NHH-WYHWZ
HVBA-GQJD-C6PEG
0A4H-0DWG-X53JH
Q8D9-X7EP-1UKBP
CDR9-THTW-9Z685
7PPW-11KP-E5T0X
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96EC 80C00000
AC1B96EC 80D00000
421B96EC 0334413C
421B96EC 0644413C
421B96EC 0954413C
421B96EC 0C64413C
421B96EC 0F74413C
421B96EC 1284413C
421B96EC 1594413C
421B96EC 18A4413C
421B96EC 1BB4413C
421B96EC 1EC4413C
421B96EC 21D4413C
421B96EC 24E4413C
421B96EC 27F4413C
421B96EC 2B04413C
421B96EC 2E14413C
421B96EC 3124413C
421B96EC 3434413C
421B96EC 3744413C
421B96EC 3A54413C
421B96EC 3D64413C
421B96EC 4074413C
421B96EC 4384413C
421B96EC 4694413C
421B96EC 49A4413C
421B96EC 4CB4413C
421B96EC 4FC4413C
421B96EC 52D4413C
421B96EC 55E4413C
00000000 40000000
CosmoCortneyDon't enable before stage has loaded
Enemies are stuck at start/finish line - Story ModeH995-F59B-UXCNB
WZQU-W2PJ-R8AXE
0NAV-0TYW-5YXK0
DAN2-97RP-6PW91
CA0N-6JD6-761BG
67XV-U1ZB-VZ41Y
4M5A-YY96-2VZ5T
Q0N3-Q2P2-YAP5B
8XRW-GQT5-0MD2V
DGAH-2MGP-A6E1K
G39U-1T9R-MRW7A
WXZU-PXZ8-U8ZZF
RG9W-FWB5-X4AER
HEW0-4R72-U5BU9
J8JA-93AR-66CPR
E94W-MHC6-69QMG
5JW5-V5FR-DZHEA
0UFG-EP51-YJQ9K
NF40-5N8C-W7Z67
U8ZA-BHBM-0BYMX
8U40-YVRM-BMK79
JTWC-46MW-WMPKW
3DGU-9U1R-XFUUE
YUW0-YYU4-FCX6C
KJTY-XV0R-2DV7G
UAJ2-KBEV-9FY3E
N8T4-7MRG-DT7TR
3PGK-F36W-JH438
UKUF-NGQX-VDVWU
0JP3-2U87-359H8
4UY8-GCAH-6KUHV
7VMQ-YU7Z-KVEFX
5QP3-WWNH-CXV9F
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
B41B96BC 80C00000
AC1B96BC 80D00000
421B96BC 0334413C
421B96BC 0644413C
421B96BC 0954413C
421B96BC 0C64413C
421B96BC 0F74413C
421B96BC 1284413C
421B96BC 1594413C
421B96BC 18A4413C
421B96BC 1BB4413C
421B96BC 1EC4413C
421B96BC 21D4413C
421B96BC 24E4413C
421B96BC 27F4413C
421B96BC 2B04413C
421B96BC 2E14413C
421B96BC 3124413C
421B96BC 3434413C
421B96BC 3744413C
421B96BC 3A54413C
421B96BC 3D64413C
421B96BC 4074413C
421B96BC 4384413C
421B96BC 4694413C
421B96BC 49A4413C
421B96BC 4CB4413C
421B96BC 4FC4413C
421B96BC 52D4413C
421B96BC 55E4413C
421B96BC 58F4413C
421B96BC 5C04413C
00000000 40000000
CosmoCortneyDon't enable before stage has loaded
Enemies don't know where to go2HHE-6Y0Q-7101N
W90H-GX86-44FCB
421B7614 229C402048000000 801B7614
DE000000 80008180
12004538 00004020
E0000000 80008000
CosmoCortney
Physics ModifierGE47-2E5X-GF29H
3W9P-G1EY-1VY2Z
400030C8 160BA84148000000 800030C8
DE000000 80008180
10160BA8 00000041
E0000000 80008000
CosmoCortneythe collision radius around the vehicles will increase a bit. the strength of the spin attack increases massively. by using heavy machines like Fat Shark, Black Bull,... a speed of 3000km/h can be achieved just by passing dash plates (set balance to max acceleration).
Increased course widthDFD8-J5ZR-F5FWB
2AG8-GABC-96B7P
400030C8 1609D84848000000 800030C8
DE000000 80008180
101609D8 00000048
E0000000 80008000
CosmoCortneyNow you can go through track walls without falling of the track. The collision detection will be far away
Master CodeUPX7-KZR3-YG68K
4UHJ-9KU0-44NJ1
HJJK-Z4PD-4NQF7
NKY9-Q3E4-GZ7B9
4ZKH-WRYX-6BM6U
JG1W-J4ZJ-F8Q41
JNQV-KG77-U9UWH
WBZ6-0YUZ-X493V
FYET-TGD1-VXWCW
9JH7-NW8H-5EWY5
--codejunkiesOnly to be used with the actual Action Replay MAX Hardware on a physical GameCube

Replace selector mini maps with actual courses

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Casino Palace - Split Oval's selector mini map replaced with its actual trackRBHG-AG53-4B5R7
0FQU-4GP6-G29XQ
2PZ8-4QK4-K62VZ
347Q-KGJ9-KFXDJ
N3UN-JKDN-6A303
057E90A8 4AD727D4
057E90AC 0005906C
057E90B4 4ADCB840
057E90B8 0007AD37
057E90A8 4AD727D4
057E90AC 0005906C
057E90B4 4ADCB840
057E90B8 0007AD37
CosmoCortney
Aeropolis - Screw Drive's selector mini map replaced with its actual trackBMR9-ZWFZ-0AAX3
YWAY-1CFW-T4PWZ
0DEV-BWP9-T6W1A
WW67-NPAN-GMYYZ
XAU7-X390-RF1TH
057E9180 4BBF934C
057E9184 0007A913
057E918C 4BC73C60
057E9190 0005D90D
057E9180 4BBF934C
057E9184 0007A913
057E918C 4BC73C60
057E9190 0005D90D
CosmoCortney
Mute City - Sonic Oval's selector mini map replaced with its actual track 6M35-T07B-2XH0A
HD7X-085B-A422E
GM90-MJ96-R1BKA
RJ9K-5ERW-5QGUK
VGZ5-33N7-X1MX1
057E91F8 4C501F94
057E91FC 0003235F
057E9204 4C5342F4
057E9208 0002A4C4
057E91F8 4C501F94
057E91FC 0003235F
057E9204 4C5342F4
057E9208 0002A4C4
CosmoCortney
Ch #1 selector mini map replaced with its actual trackHGC0-DYG0-UJM8P
N5T0-W283-BR6RX
479R-D457-455FM
5RKJ-QQ9A-8P531
YVC6-QBFZ-5HE83
057E9210 4C501F94
057E9214 0003235F
057E921C 4C5342F4
057E9220 0002A4C4
057E9210 4C501F94
057E9214 0003235F
057E921C 4C5342F4
057E9220 0002A4C4
CosmoCortney
Ch #2 selector mini map replaced with its actual track90NC-DG7G-7WWEK
1E1M-8CQN-BCUE9
DYPY-DV68-ERVE6
E96M-ZN9A-5T825
1AP3-C6J7-1CFGW
057E9228 4C5BE9A0
057E922C 000116AA
057E9234 4C5D004C
057E9238 000AA8FD
057E9228 4C5BE9A0
057E922C 000116AA
057E9234 4C5D004C
057E9238 000AA8FD
CosmoCortney
Ch #3 selector mini map replaced with its actual trackTDQM-8UY1-5FUEB
YFFJ-5W40-KWV35
J2BR-CF0X-JRK83
WDNV-UTU3-QZK8P
PRCU-H0UR-6GC8T
057E9240 4C67A94C
057E9244 00079EFB
057E924C 4C6F4848
057E9250 00045B93
057E9240 4C67A94C
057E9244 00079EFB
057E924C 4C6F4848
057E9250 00045B93
CosmoCortney
Ch #4 selector mini map replaced with its actual trackJF1M-H9MF-9MDE4
NERU-PGVC-KVDUF
Y5Z9-5Q6A-QWD3P
E2NJ-WQYR-NG4Y7
VKG2-JV00-3HEAQ
057E9258 4C73A3DC
057E925C 0009E9EA
057E9264 4C7D8DC8
057E9268 000647B5
057E9258 4C73A3DC
057E925C 0009E9EA
057E9264 4C7D8DC8
057E9268 000647B5
CosmoCortney
Ch #5 selector mini map replaced with its actual trackNMYX-0GNR-CZ7ME
UZC9-PNNF-ECQX3
DYP2-R9JZ-7X00W
H37J-F9YY-NTGJ3
XYW8-KPCH-M14AY
057E9270 4C83D580
057E9274 000EB584
057E927C 4C928B04
057E9280 00124D7B
057E9270 4C83D580
057E9274 000EB584
057E927C 4C928B04
057E9280 00124D7B
CosmoCortney
Ch #6 selector mini map replaced with its actual trackGFXV-NTPT-KJC1T
EPBB-A48D-NU4HF
U03P-HD1P-JUC5R
EYCN-0C6B-V7TJ1
1AVZ-DQDX-FGZR6
057E9288 4CA4D880
057E928C 000C9B94
057E9294 4CB17414
057E9298 0001917E
057E9288 4CA4D880
057E928C 000C9B94
057E9294 4CB17414
057E9298 0001917E
CosmoCortney
Ch #7 selector mini map replaced with its actual track00FU-1GZ3-96311
B1J8-06YV-8GTJF
QJ4D-RG5G-0G848
YM19-50VU-CWBNZ
52EC-DA9D-JM08B
057E92A0 4CB30594
057E92A4 00057B7C
057E92AC 4CB88110
057E92B0 0007B7F0
057E92A0 4CB30594
057E92A4 00057B7C
057E92AC 4CB88110
057E92B0 0007B7F0
CosmoCortney
Ch #8 selector mini map replaced with its actual trackN3ZD-0J9M-NVX0H
QJVJ-UFUY-W4UX8
7AFQ-3AC1-9Q1JN
ZGDF-N90V-4KTTY
8RF5-7BPM-JTTD4
057E92B8 4CC03900
057E92BC 0017AD87
057E92C4 4CD7E688
057E92C8 0013915D
057E92B8 4CC03900
057E92BC 0017AD87
057E92C4 4CD7E688
057E92C8 0013915D
CosmoCortney
Ch #9 selector mini map replaced with its actual trackETBK-BUR2-RMPWK
9D6T-VCTX-MDWFG
28GE-V5JD-V8Q7N
VWXN-H5P6-34GPJ
H1QK-PR05-4J0H3
057E92D0 4CEB77E8
057E92D4 0023E771
057E92DC 4D0F5F5C
057E92E0 0001269B
057E92D0 4CEB77E8
057E92D4 0023E771
057E92DC 4D0F5F5C
057E92E0 0001269B
CosmoCortney
Mute City - Twist Road's selector mini map replaced with its actual track7303-2H9R-X73W5
5NXY-YXER-8MZ95
GZ2F-DD8X-AKU8T
3CVP-X1AC-7D4KC
07DA-UYBJ-HT562
057E8FA0 49CA9ED0
057E8FA4 00064265
057E8FAC 49D0E138
057E8FB0 0003A16B
057E8FA0 49CA9ED0
057E8FA4 00064265
057E8FAC 49D0E138
057E8FB0 0003A16B
CosmoCortney

Replace Selector Mini-maps with Background Data

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Mute City - Twist Road's Course Selector map replaced with Mute City's Background dataX63K-JJ6C-K18Z7
W6CA-BVE0-W2HJ2
7A24-KEHF-TP17P
982H-2XYH-A51YJ
X0CX-4BBZ-N5UFV
057E8FA0 4E3A45E8
057E8FA4 0011A45B
057E8FAC 4E4BEA44
057E8FB0 000F67B0

057E8FA0 4E3A45E8
057E8FA4 0011A45B
057E8FAC 4E4BEA44
057E8FB0 000F67B0

CosmoCortney
Sand Ocean - Surface Slide's Course Selector map replaced with Sand Ocean's Background data 66VW-NFHY-TCCXU
37EE-RFKJ-UZMZG
EN5W-B4V2-KEWY7
GF3C-4CCH-AH555
YJ3Z-6PXR-UG6QY
057E9120 49BE1C5C
057E9124 000676AF
057E912C 49C4930C
057E9130 00060BC4
057E9120 49BE1C5C
057E9124 000676AF
057E912C 49C4930C
057E9130 00060BC4
CosmoCortney
Lightning - Loopcross' Course Selector map replaced with Lightning's Background dataBY9W-EYU9-5UHP9
0RDG-YX9N-PP17E
TDTU-4D9A-N88HB
NYQJ-QDHA-75JD0
YPAY-B1E1-AV5VP
057E9000 4E153270
057E9004 0000810A
057E900C 4E15B37C
057E9010 0009790B
057E9000 4E153270
057E9004 0000810A
057E900C 4E15B37C
057E9010 0009790B
CosmoCortney
Aeropolis - Multilex's Course Selector map replaced with Aeropolis' Background dataMED6-ZPTY-9Y5UM
1FXG-PK6P-K5WRK
ZRKF-APWY-1Y812
VXQM-R1FU-2X2QH
C89C-06HA-8VR9F
057E8FD0 4EC6190C
057E8FD4 0005D2BB
057E8FDC 4ECBEBC8
057E8FE0 000AA49E
057E8FD0 4EC6190C
057E8FD4 0005D2BB
057E8FDC 4ECBEBC8
057E8FE0 000AA49E
CosmoCortney
Mute City - Serial Gaps's Course Selector map replaced with Mute City's Background dataNTTK-1GA7-KVVNZ
HQKR-WGRQ-X32KG
WHX2-GCEB-FJA6T
1H9P-9TBM-3F82H
N8EU-D4ZP-53DM2
057E8FB8 4E3A45E8
057E8FBC 0011A45B
057E8FC4 4E4BEA44
057E8FC8 000F67B0
057E8FB8 4E3A45E8
057E8FBC 0011A45B
057E8FC4 4E4BEA44
057E8FC8 000F67B0
CosmoCortney
Fire Field - Cylinder Knot's Course Selector map replaced with Fire Field's Background data 19RE-0W7N-QUQ14
KTNZ-G093-1RANW
97JB-8EMA-XX950
DCBZ-CTWW-F6X5V
GDM0-B61P-7KN3R
057E9090 4DFCDFF4
057E9094 0006CB82
057E909c 4E03AB78
057E90a0 00047A65
057E9090 4DFCDFF4
057E9094 0006CB82
057E909c 4E03AB78
057E90a0 00047A65
CosmoCortney
Lightning - Half Pipe's Course Selector map replaced with Lighting's Background data8YBT-0MUF-RVXAQ
ZZGF-XRPA-UFC54
TVTG-2Z41-XBTYK
WAYM-40B4-7NNMK
NZFM-Y6X8-HP3YM
057E9018 4E153270
057E901C 0000810A
057E9024 4E15B37C
057E9028 0009790B
057E9018 4E153270
057E901C 0000810A
057E9024 4E15B37C
057E9028 0009790B
CosmoCortney
Sand Ocean - Laterial Shift's Course Selector map replaced with Sand Ocean's Background data H3MF-UK65-GH144
VP1J-WC6T-NPRW1
YG9B-X6WB-Q0G9Z
KYY7-76YG-JX935
7NEU-2QQ9-015AH
057E9108 49BE1C5C
057E910c 000676AF
057E9114 49C4930C
057E9118 00060BC4
057E9108 49BE1C5C
057E910c 000676AF
057E9114 49C4930C
057E9118 00060BC4
CosmoCortney
Fire Field - Undulation's Course Selector map replaced with Fire Field's Background dataU2XN-Z85C-ZKFYW
GFAW-YXJ8-P6UPA
R4Y7-J9J9-BFEFX
KHGM-P8XA-UR8TE
TD86-NF8M-82E66
057E90c0 4DFCDFF4
057E90c4 0006CB82
057E90Cc 4E03AB78
057E90d0 00047A65
057E90c0 4DFCDFF4
057E90c4 0006CB82
057E90Cc 4E03AB78
057E90d0 00047A65
CosmoCortney
Aeropolis - Dragon Slope's Course Selector map replaced with Aeropolis' Background dataYU9Q-U0WT-PM0HZ
R8B9-18MA-PFYE9
CX4P-22B3-KV9P4
0TUJ-8HAY-U8W3J
EW91-EGXB-3KX43
057E90D8 4EC6190C
057E90Dc 0005D2BB
057E90E4 4ECBEBC8
057E90E8 000AA49E
057E90D8 4EC6190C
057E90Dc 0005D2BB
057E90E4 4ECBEBC8
057E90E8 000AA49E
CosmoCortney
Aeropolis - Screw Drive's Course Selector map replaced with Aeropolis' Background dataQHBU-V9DE-1D1AD
ZH8E-RHU4-KBHP6
YWPU-7PU8-4J6N8
H40H-QZHU-767JN
JHT3-MFJB-ADVVB
057E9180 4EC6190C
057E9184 0005D2BB
057E918C 4ECBEBC8
057E9190 000AA49E
057E9180 4EC6190C
057E9184 0005D2BB
057E918C 4ECBEBC8
057E9190 000AA49E
CosmoCortney
Outer Space - Meteor Stream's Course Selector map replaced with Outer Space's Background data HTQV-1VWP-06DMT
937W-FW45-AAP68
DDEX-YWPM-NF9MJ
4CM5-VBPP-1M4Y3
8JE8-1WJ0-3D6Z1
057E9198 4E1F2C88
057E919C 0007BDA4
057E91A4 4E26EA2C
057E91A8 00135BBB
057E9198 4E1F2C88
057E919C 0007BDA4
057E91A4 4E26EA2C
057E91A8 00135BBB
CosmoCortney
Lightning - Thunder Road's Course Selector map replaced with Lightning's Background dataU2VQ-1C31-5G3BF
2UA2-UUC8-EKB61
G97W-FJAW-9M45Z
GFTC-75VK-27UNF
3P4H-FDWQ-F122T
057E91C8 4E153270
057E91CC 0000810A
057E91D4 4E15B37C
057E91D8 0009790B
057E91C8 4E153270
057E91CC 0000810A
057E91D4 4E15B37C
057E91D8 0009790B
CosmoCortney
Mute City - Sonic Oval's Course Selector map replaced with Mute City's Background dataCF5M-MRFE-AZAUZ
Q51P-UFB6-B71BA
WEBJ-NRNQ-2AHKB
0JE3-K1Q3-6N8HW
HFAT-2UFX-NRX9M
057E91F8 4E3A45E8
057E91FC 0011A45B
057E9204 4E4BEA44
057E9208 000F67B0
057E91F8 4E3A45E8
057E91FC 0011A45B
057E9204 4E4BEA44
057E9208 000F67B0
CosmoCortney
Chapter 1 Course Selector map replaced with Chapter 4 Background dataEM1R-XMGH-PWP1E
6TAT-7RMQ-ZUCJT
78RG-9EM1-HFE0Y
6Z7J-ET0W-A8KNQ
EM1G-BH43-YXWXY
057E9210 4DC3251C
057E9214 00164641
057E921c 4DD96B60
057E9220 000F6DB8
057E9210 4DC3251C
057E9214 00164641
057E921c 4DD96B60
057E9220 000F6DB8
CosmoCortney
Chapter 2 Course Selector map replaced with Chapter 2 Background dataA4BF-2P51-UBJV7
0TXZ-TYU9-3A68U
ZZ0V-429J-5Q69V
A4AN-7AYF-DXCFX
GQWF-79B1-XW8T9
057E9228 4EA18E00
057E922c 00167431
057E9234 4EB80234
057E9238 000E16D7
057E9228 4EA18E00
057E922c 00167431
057E9234 4EB80234
057E9238 000E16D7
CosmoCortney
Chapter 4 Course Selector map replaced with Chapter 4 Background dataWKHZ-6181-RBK35
CQC8-RUB8-CFPNA
K4UR-GHJ7-2Y012
ZKUG-J3FC-3N5ZM
EFHQ-ZK6B-YUHGC
057E9258 4D69B7C8
057E925c 00060706
057E9264 4D6FBED0
057E9268 000D80E0
057E9258 4D69B7C8
057E925c 00060706
057E9264 4D6FBED0
057E9268 000D80E0
CosmoCortney
Chapter 5 Course Selector map replaced with Chapter 5 Background dataR85A-276M-VEG4M
PDAM-AN1P-XM6JU
PEYF-0P71-7CBW3
PKRR-X8W1-CWVG8
EMDK-8HMC-F4KVC
057E9270 4E153270
057E9274 0000810A
057E927c 4E15B37C
057E9280 0009790B
057E9270 4E153270
057E9274 0000810A
057E927c 4E15B37C
057E9280 0009790B
CosmoCortney
Chapter 6 Course Selector map replaced with Chapter 6 Background dataX7BM-B8EN-8HV1M
GCJJ-V0ZZ-WY1B9
N3BM-G0ZR-G7GTQ
VTKN-ACEX-2UWE0
Y6FN-QKGC-JWC4K
057E9288 4E7833F4
057E928C 0004C116
057E9294 4E7CF50C
057E9298 000D11DF
057E9288 4E7833F4
057E928C 0004C116
057E9294 4E7CF50C
057E9298 000D11DF
CosmoCortney
Chapter 7 Course Selector map replaced with Chapter 7 Background data1ZQY-PP5U-KPNMA
A5W1-2JXP-NMUZN
6158-Q4T0-E6JJT
HKDY-EF7Q-VD66Z
J00H-YGQD-TMUXM
057E92a0 4E3A45E8
057E92a4 0011A45B
057E92Ac 4E4BEA44
057E92b0 000F67B0
057E92a0 4E3A45E8
057E92a4 0011A45B
057E92Ac 4E4BEA44
057E92b0 000F67B0
CosmoCortney

Unused and Beta Stuff

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Full Pause Menu (has hidden features)YJM8-EEJJ-NKUED
97WC-V4ZF-AKD42
9QUW-Y8HF-F98JV
BMP3-4742-90M8E
EWJ8-ZAKZ-F06VX
4WFG-XXAH-FX99N
3RG0-FWEV-BPG7K
04347590 18000000
400030C8 1E9C263F
400030C8 1E9C27FF
400030C8 17439443
400030C8 174395A0
400030C8 17439842
400030C8 174399A0
48000000 800030C8
DE000000 80008180
121E9C26 00003FFF
12174394 000043a0
12174398 000042a0
E0000000 80008000
CosmoCortneyEnglish: Continue - continue race Proceed to next (upper one) - go to victory ceremony (can cause freezes when using beside the GP mode) Proceed to next (bottum one) - go to next reace (can cause freezes when using beside the GP mode) Retry - Retry/restart race (works when having 0 lifes in GP Mode) Missiondisplay - Display mission explaination (works in story mode only) Settings - go to settings menu Select Course - Go to the course selection menu (will restart GP if using in the GP mode) Replay - Watch replay (causes freezes besides the GP and Time Attack Mode) Save Replay - Save Replay (causes freezes besides the GP and Time Attack Mode) Save Ghost - Save ghost data (causes freezes besides the Time Attack Mode) Status - ??? nothing happens there. Press start to return to the game Force Win - Will let you winning a race or clearing a mission Reset - System reset (same effect as pressing the resut button) Quit - Exit race
GP Difficulty "GACHINKO"NEFQ-DT9X-PV7V0
GTA3-JA9U-B7Q0B
6QYW-HVUR-1VVK6
400030C8 2500E904
400030C8 2500EB04
48000000 800030C8
DE000000 80008180
142500E8 00040004
E0000000 80008000
CosmoCortneyyou will have 10 lives. difficulty is around.. novice. Diamond cup and master class will be unlocked when beating a gp(?)
RACE MODEJXD8-4TD0-Z0HFC
AE3R-9DEF-QK4QN
44196F84 0009000048000000 80196F84
DE000000 80008180
14000000 00090000
E0000000 80008000
CosmoCortneyIt looks like that no mode is selected, because a non-displayed mode is actually selected. If you press A, the announcer will say >Race Mode< (Like we know it from F-Zero AX) and you can choose the track you want. After that a race will start. Restore will be disabled, and you will have 29 opponent drivers. The difficulty is Master (I think). This mode is AXs Race Mode but not fully working because GX mode is enabled.
Time Attack Mode25ZN-WGJ8-F52M4
D380-QZ9D-UNFX5
44196F84 000A000048000000 80196F84
DE000000 80008180
14000000 000A0000
E0000000 80008000
CosmoCortneyThe mode selection screen wont show a selected mode. If you press A, the announcer says >Time Attack Mode< (Like we know it from F-Zero AX) and you can choose a track you want. The rest is exacly the same as normal Time Attack mode. This is F-Zero AXs Time Attack mode but not fully working because GX Mode is enabled
One Course GPC32J-V5W6-NDG8M
RRD0-83MJ-AD7D8
44196F84 000B000048000000 80196F84
DE000000 80008180
14000000 000B0000
E0000000 80008000
CosmoCortneyIt looks like that no mode is selected, because a non-displayed mode is actually selected. If you press A, the announcer says nothing this time and you can choose the difficulty and track you want. After that a race will start. Restore will be disabled, and you will have 29 opponents. This is F-Zero AXs Race Mode with difficulty select. But its not fully working because GX mode is enabled

Unused Course Previews

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Play 1st unused Course Preview of Aeropolis - Screw DriveQRD4-VZ8X-T9WRY
K99K-Y7HH-BDEK2
5BUE-JHCQ-YQ8GD
BZDP-7KEF-J9Q43
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 5F702200
400030CC 5F702300
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
125F7022 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 2nd unused Course Preview of Aeropolis - Screw DriveRHTY-ZEBF-UJAFW
K99K-Y7HH-BDEK2
5BUE-JHCQ-YQ8GD
BZDP-7KEF-J9Q43
C5FA-TEDH-8N1H0
6QUQ-QZHF-VEH29
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 5F702200
400030CC 5F702300
400030CC 5F707600
400030CC 5F707700
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
125F7022 00000000
125F7076 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play both unused Course Previews of Aeropolis - Screw Drive8VBT-DT5B-TJB5H
K99K-Y7HH-BDEK2
5BUE-JHCQ-YQ8GD
BZDP-7KEF-J9Q43
C5FA-TEDH-8N1H0
UA4J-TK5X-NFWBK
64P8-D14V-661UH
WNV8-4EMP-DPBD0
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 5F702200
400030CC 5F702300
400030CC 5F707600
400030CC 5F7077A0
400030CC 5F70CA00
400030CC 5F70CBA0
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
125F7022 00000000
125F7076 000000A0
125F70CA 000000A0
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play the used & unused Course Previews of Aeropolis - Screw DriveHXXA-ZTNK-0TCGF
K99K-Y7HH-BDEK2
5BUE-JHCQ-YQ8GD
YM1F-4K7V-WW2PA
C5FA-TEDH-8N1H0
4VY6-QV56-4QXMC
64P8-D14V-661UH
F4TH-XPP5-MTWEU
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 5F702200
400030CC 5F702370
400030CC 5F707600
400030CC 5F707770
400030CC 5F70CA00
400030CC 5F70CB70
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
125F7022 00000070
125F7076 00000070
125F70CA 00000070
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 1st unused Course Preview of Outer Space - Meteor StreamZ0VC-JTTB-ZHKP1
K99K-Y7HH-BDEK2
1DGK-XRYD-GVJ12
3J63-0X10-EQG70
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 62E6E200
400030CC 62E6E300
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
1262E6E2 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 2nd unused Course Preview of Outer Space - Meteor StreamAUWQ-R6NN-NR7DU
K99K-Y7HH-BDEK2
1DGK-XRYD-GVJ12
3J63-0X10-EQG70
406Q-BFH2-QTN1R
VMV5-MYTA-YMD9R
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 62E6E200
400030CC 62E6E300
400030CC 62E73600
400030CC 62E73700
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
1262E6E2 00000000
1262E736 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play both unused Course Previews of Outer Space - Meteor Stream0U7Q-RVKH-8C2XD
K99K-Y7HH-BDEK2
1DGK-XRYD-GVJ12
3J63-0X10-EQG70
406Q-BFH2-QTN1R
34JJ-KCW2-A2VHB
6Y3B-0PPT-V81WZ
447G-35U1-E23HY
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 62E6E200
400030CC 62E6E300
400030CC 62E73600
400030CC 62E737A0
400030CC 62E78A00
400030CC 62E78BA0
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
1262E6E2 00000000
1262E736 000000A0
1262E78A 000000A0
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play the used & unused Course Previews of Outer Space - Meteor StreamZGQ5-33QU-TTJCZ
K99K-Y7HH-BDEK2
1DGK-XRYD-GVJ12
N4TG-N9VF-4KHRZ
406Q-BFH2-QTN1R
QYHA-1BQE-6R74Z
6Y3B-0PPT-V81WZ
T3Y7-YDCM-NMWH1
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 62E6E200
400030CC 62E6E370
400030CC 62E73600
400030CC 62E73770
400030CC 62E78A00
400030CC 62E78B70
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
1262E6E2 00000070
1262E736 00000070
1262E78A 00000070
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 1st unused Course Preview of Port Town - Cylinder WaveZM91-YHZ2-TDZ9U
K99K-Y7HH-BDEK2
G5QR-2WGM-8378W
8QD1-YEGQ-XQ444
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 687C4200
400030CC 687C4300
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12687C42 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 2nd unused Course Preview of Port Town - Cylinder WaveVGD3-XR5Z-66W7K
K99K-Y7HH-BDEK2
G5QR-2WGM-8378W
8QD1-YEGQ-XQ444
FQ4W-BPFK-41NFR
9335-MB5D-0U4G8
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 687C4200
400030CC 687C4300
400030CC 687C9600
400030CC 687C9700
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12687C42 00000000
12687C96 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play both unused Course Previews of Port Town - Cylinder WaveN80R-NCAN-M0WMK
K99K-Y7HH-BDEK2
G5QR-2WGM-8378W
8QD1-YEGQ-XQ444
FQ4W-BPFK-41NFR
XHNV-RC71-A9J4C
2BZG-A2K6-N92U1
Y73B-7JZQ-T6ADR
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 687C4200
400030CC 687C4300
400030CC 687C9600
400030CC 687C97A0
400030CC 687CEA00
400030CC 687CEBA0
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12687C42 00000000
12687C96 000000A0
12687CEA 000000A0
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play the unused & unused Course Previews of Port Town - Cylinder WaveV993-ZADR-55363
K99K-Y7HH-BDEK2
G5QR-2WGM-8378W
CKKD-VC67-03FA3
FQ4W-BPFK-41NFR
DBQ7-N1CN-JYUAB
2BZG-A2K6-N92U1
ZCQX-X8CD-FNH2W
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 687C4200
400030CC 687C4370
400030CC 687C9600
400030CC 687C9770
400030CC 687CEA00
400030CC 687CEB70
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12687C42 00000070
12687C96 00000070
12687CEA 00000070
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 1st unused Course Preview of Lightning - Thunder RoadYXRZ-19Q3-9C8TJ
K99K-Y7HH-BDEK2
DZ3Y-WX1N-T83B3
XC2R-M1C5-XAF1G
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 8CF14200
400030CC 8CF14300
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
128CF142 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 2nd unused Course Preview of Lightning - Thunder RoadB3YR-4P60-74U7T
K99K-Y7HH-BDEK2
DZ3Y-WX1N-T83B3
XC2R-M1C5-XAF1G
F8Z9-KRG2-9BFXX
482K-ZP5Y-DKXKN
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 8CF14200
400030CC 8CF14300
400030CC 8CF19600
400030CC 8CF19700
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
128CF142 00000000
128CF196 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play both unused Course Previews of Lightning - Thunder Road0BGK-BEF3-6WPVD
K99K-Y7HH-BDEK2
DZ3Y-WX1N-T83B3
XC2R-M1C5-XAF1G
F8Z9-KRG2-9BFXX
F6Q9-XAD1-E8BDV
FY7H-DWMH-R49GB
VRDQ-TJ8G-JY70Z
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 8CF14200
400030CC 8CF14300
400030CC 8CF19600
400030CC 8CF197A0
400030CC 8CF1EA00
400030CC 8CF1EAA0
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
128CF142 00000000
128CF196 000000A0
128CF1EA 000000A0
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play the used & unused Course Previews of Lightning - Thunder RoadR2JH-MU76-JEXXR
K99K-Y7HH-BDEK2
DZ3Y-WX1N-T83B3
VJRU-KKCF-CKM77
F8Z9-KRG2-9BFXX
EVN9-W6Z3-XRND0
FY7H-DWMH-R49GB
91BU-UYP3-RKWGJ
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 8CF14200
400030CC 8CF14370
400030CC 8CF19600
400030CC 8CF19770
400030CC 8CF1EA00
400030CC 8CF1EA70
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
128CF142 00000070
128CF196 00000070
128CF1EA 00000070
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 1st unused Course Preview of Green Plant - SpiralH5AU-GAD3-Z7XWV
K99K-Y7HH-BDEK2
QFMT-YX35-PH9XX
QWJ7-HRJV-7F5WR
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 972D0200
400030CC 972D0300
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12972D02 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 2nd unused Course Preview of Green Plant - SpiralCNNC-ZG34-JGGVE
K99K-Y7HH-BDEK2
QFMT-YX35-PH9XX
QWJ7-HRJV-7F5WR
1P4U-21N9-UXMMM
QU0M-J3TF-JJY7E
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 972D0200
400030CC 972D0300
400030CC 972D5600
400030CC 972D5700
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12972D02 00000000
12972D56 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play both unused Course Previews of Green Plant - SpiralF34A-WK1E-YQMDH
K99K-Y7HH-BDEK2
QFMT-YX35-PH9XX
QWJ7-HRJV-7F5WR
1P4U-21N9-UXMMM
5DF4-AJVF-6KXBH
W08T-2AK6-753XM
6EU4-PW72-E4PXH
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 972D0200
400030CC 972D0300
400030CC 972D5600
400030CC 972D57A0
400030CC 972DAA00
400030CC 972DABA0
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12972D02 00000000
12972D56 000000A0
12972DAA 000000A0
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play the used & unused Course Previews of Green Plant - Spiral5WBJ-FMER-9G6TD
K99K-Y7HH-BDEK2
QFMT-YX35-PH9XX
FPND-WYVH-BJ6UQ
1P4U-21N9-UXMMM
50G5-WGCX-QWW9B
W08T-2AK6-753XM
ZH84-YD0Y-MJWYP
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 972D0200
400030CC 972D0370
400030CC 972D5600
400030CC 972D5770
400030CC 972DAA00
400030CC 972DAB70
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
12972D02 00000070
12972D56 00000070
12972DAA 00000070
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 1st unused Course Preview of Mute City - Sonic Oval6BFX-24TV-JE31Q
K99K-Y7HH-BDEK2
AD9X-MXUU-KFYGU
ZQWV-1EM4-TFTU5
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 4C6D4200
400030CC 4C6D4300
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
124C6D42 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play 2nd unused Course Preview of Mute City - Sonic OvalBHTH-RMB9-NMZ43
K99K-Y7HH-BDEK2
AD9X-MXUU-KFYGU
ZQWV-1EM4-TFTU5
X751-GQXX-MRGXR
CZFJ-ACYR-F89D2
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 4C6D4200
400030CC 4C6D4300
400030CC 4C6D9600
400030CC 4C6D9700
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
124C6D42 00000000
124C6D96 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play both unused Course Previews of Mute City - Sonic OvalZU6H-6UVZ-K7KMN
K99K-Y7HH-BDEK2
AD9X-MXUU-KFYGU
ZQWV-1EM4-TFTU5
X751-GQXX-MRGXR
1HFX-R0HF-3DBDX
Z70Y-RAZG-BBQ5Y
BEXA-3ZF9-AMTGT
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 4C6D4200
400030CC 4C6D4300
400030CC 4C6D9600
400030CC 4C6D97A0
400030CC 4C6DEA00
400030CC 4C6DEBA0
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
124C6D42 00000000
124C6D96 000000A0
124C6DEA 000000A0
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play the used & unused Course Previews of Mute City - Sonic OvalK8HH-H9JW-PHWDC
K99K-Y7HH-BDEK2
AD9X-MXUU-KFYGU
Y98Y-01TH-QNUYZ
X751-GQXX-MRGXR
XCNN-GQMP-64CHG
Z70Y-RAZG-BBQ5Y
8A4B-AB27-8PTRZ
E9FZ-A3QA-YCERP
8C18093C 00000000
400030CC 4C6D4200
400030CC 4C6D4370
400030CC 4C6D9600
400030CC 4C6D9770
400030CC 4C6DEA00
400030CC 4C6DEB70
00000000 40000000
2018093C 00000000
48000000 800030CC
DE000000 80008180
124C6D42 00000070
124C6D96 00000070
124C6DEA 00000070
E0000000 80008000
CosmoCortney
Play unused Winner Ceremony PreviewW4U1-EMTB-Y43EE
4HAY-TPFD-699BZ
9VRH-5PW1-21FYW
00W2-THG6-ETT86
7K1U-KGP5-W8MNR
KX1B-9196-MKV0Z
6WNG-XJDB-0CTKK
5E9P-0U85-FWDUT
UHZ8-5J9T-RUNDT
057DF4A8 4D5829BC
057DF4AC 00000150
057DF4B4 4D5829BC
057DF4B8 00000150
057DF4C0 4D5829BC
057DF4C4 00000150
057DF4CC 4D5829BC
057DF4D0 00000150
057DF4A8 4D5829BC
057DF4AC 00000150
057DF4B4 4D5829BC
057DF4B8 00000150
057DF4C0 4D5829BC
057DF4C4 00000150
057DF4CC 4D5829BC
057DF4D0 00000150
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Mute City - Twist RoadE0YF-3NG7-33AY6
WQFH-9TUA-4GXNQ
T9NY-4VWQ-67WFR
057DF328 4D581804
057DF32C 000000FC
057DF328 4D581804
057DF32C 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Casino Palace - Split OvalN26B-B99V-Y7QWF
CK2A-5UXA-YPTNY
Q3XF-4RQW-WH5GV
057DF370 4D581DEC
057DF374 000000FC
057DF370 4D581DEC
057DF374 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Sand Ocean Surface SlideP3W6-52U5-N97J9
A5D6-VZV3-B7GUY
4RVQ-FDBZ-ZQX3U
057DF3AC 4D5822D8
057DF3B0 000000FC
057DF3AC 4D5822D8
057DF3B0 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Lightning - Loop CrossEKJ0-FA31-Y5RDY
2D4M-ZHMT-C57Z8
0AR4-J57U-0K6PE
057DF4E4 4D582C08
057DF4E8 000000FC
057DF4E4 4D582C08
057DF4E8 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Aeropolis - Multiplex67ZY-0WDQ-D91FV
7A7V-8V2W-6MNV5
W3YH-WN1U-J3HBH
057DF49C 4D5828C0
057DF4A0 000000FC
057DF49C 4D5828C0
057DF4A0 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Big Blue - Drift HighwayE3PD-FM69-R0DWB
HJFD-035V-U6GM7
PV4R-CREQ-0B2QG
057DF358 4D581BF4
057DF35C 000000FC
057DF358 4D581BF4
057DF35C 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Port Town - Aero Dive3NK3-R4R2-7379Y
UQXA-C9PG-3KD4R
XBFA-XKBQ-X5CH8
057DF4D8 4D582B0C
057DF4DC 000000FC
057DF4D8 4D582B0C
057DF4DC 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Green Plant - Mobius RingKEER-KRTJ-MH47G
7UDP-TKGE-VYBYP
0BHB-PEUV-XZV56
057DF340 4D5819FC
057DF344 000000FC
057DF340 4D5819FC
057DF344 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Port Town - Long PipeQPU8-BFA1-2GB0X
BTE3-P9XT-A7XUG
GZ38-63UD-ET200
057DF34C 4D581AF8
057DF350 000000FC
057DF34C 4D581AF8
057DF350 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Mute City - Serial GapsFGMM-A90R-H7G4A
HCND-UQTR-95PT6
MM8G-FCTG-N9GTG
FGMM-A90R-H7G4A
HCND-UQTR-95PT6
MM8G-FCTG-N9GTG
057DF3DC 4D5826C8
057DF3E0 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Fire Field - Cylinder Knot3NQK-T55E-UUM1W
TPCB-980R-5T75A
WFM2-CGC1-ECQ2X
057DF364 4D581CF0
057DF368 000000FC
057DF364 4D581CF0
057DF368 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Green Plant - IntersectionJ6E8-NJPN-GHA4G
DGCK-HMCZ-BDVCQ
GB2Z-5EC2-K8A8K
057DF334 4D581900
057DF338 000000FC
057DF334 4D581900
057DF338 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Casino Palace - Double Branches4UTE-7VHC-2TRW0
NY76-5NYC-PJZ0T
PXT5-UX56-T66UB
057DF3D0 4D5825CC
057DF3D4 000000FC
057DF3D0 4D5825CC
057DF3D4 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Lightning - Half PipeT3Y9-JWGU-NYTTD
JFYJ-QUZR-2JAC1
RPC9-XWCA-A3168
057DF4F0 4D582D04
057DF4F4 000000FC
057DF4F0 4D582D04
057DF4F4 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Big Blue - OdealYKFD-4DAJ-NB0EN
VXTP-RNTY-AEVN5
K9A8-W4QE-TQ60X
057DF3B8 4D5823D4
057DF3BC 000000FC
057DF3B8 4D5823D4
057DF3BC 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Cosmo Terminal - TridentTNUN-UPRD-4F5TZ
H0VY-NP8A-TBHCB
91PV-010V-96FNV
057DF394 4D5820E0
057DF398 000000FC
057DF394 4D5820E0
057DF398 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Sand Ocean - Laterial Shift13R7-VKFZ-KPJKP
2U9Q-YNEZ-AQDEB
T6KV-TMVP-E9FUA
057DF3A0 4D5821DC
057DF3A4 000000FC
057DF3A0 4D5821DC
057DF3A4 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Fire Field - Undulation1GRW-12ET-PJZ20
QB6V-RGDM-17N9V
JCHX-JQ6C-CU1JA
057DF37C 4D581EE8
057DF380 000000FC
057DF37C 4D581EE8
057DF380 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Aeropolis - Dragon SlopeHJNB-VF7Q-MHBK4
E9BT-MRJH-N1ZZ7
2FRU-YTR9-0WNRG
057DF388 4D581FE4
057DF38C 000000FC
057DF388 4D581FE4
057DF38C 000000FC
CosmoCortney
Play Unused Course Preview of Phantom Road Slim-Line SlitsD5UJ-PRQ0-9G2PF
EE5E-B108-MFWYZ
TH3K-AG64-1D6EW
057DF3C4 4D5824D0
057DF3C8 000000FC
057DF3C4 4D5824D0
057DF3C8 000000FC
CosmoCortney

Vehicle Modifiers

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
Player #1 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9EDFXX
2815F5D0 0000008148000000 800030C8DE000000 80008180101E9EDF 000000XXE0000000 80008000CosmoCortneySwaps model only. Hold Dpad left druing the course preview in order to swap the vehicle's model. for XX: 00 = red gazelle 01 = white cat 02 = golden fox 03 = iron tiger 04 = fire stringray 05 = wild goose 06 = Blue Falcon 07 = Deep Claw 08 = Great Star 09 = Little Wyvern 0A = Mad Wolf 0B = Super Piranha 0C = Death Anchor 0D = Astro Robin 0E = Big Fang 0F = Sonic Phantom 10 = Green Panther 11 = Hyper Speeder 12 = Space Angler 13 = Super Meteor 14 = Queen Meteor 15 = Twin Noritta 16 = Night Thunder 17 = Wild Boar 18 = Blood Hawk 19 = Wonder Wasp 1A = Mighty Typhoon 1B = Mighty Hurricane 1C = Crazy Bear 1D = Black Bull 1E = Dark Schneider 1F = Fat Shark 20 = Cosmic Dolphin 21 = Pink Spider 22 = Magic Seagul 23 = Silver Rat 24 = Spark Moon 25 = Bunny Flash 26 = Groovy Taxi 27 = Rolling Turtle 28 = Rainbow Pheonix
Player #2/Com #01 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9EFFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9EFF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Player #3/Com #02 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9F1FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9F1F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Player #4/Com #03 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9F3FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9F3F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #04 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9F5FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9F5F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #05 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9F7FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9F7F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #06 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9F9FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9F9F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #07 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9FBFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9FBF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #08 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9FDFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9FDF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #09 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1E9FFFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9FFF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #10 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA01FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA01F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #11 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA03FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA03F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #12 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA05FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA05F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #13 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA07FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA07F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #14 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA09FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA09F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #15 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA0BFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA0BF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #16 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA0DFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA0DF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #17 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA0FFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA0FF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #18 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA11FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA11F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #19 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA13FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA13F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #20 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA15FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA15F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #21 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA17FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA17F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #22 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA19FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA19F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #23 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA1BFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA1BF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #24 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA1DFXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA1DF 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #25 Vehicle-Model Modifier-2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA1FF 000000XX
E0000000 80008000
0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA1FFXX
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #26 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA21FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA21F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #27 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA23FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA23F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #28 Vehicle-Model Modifier-0A15F5D0 00000081
400030c8 1EA25FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA25F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Com #29 Vehicle-Model Modifier30A15F5D0 00000081
400030c8 1EA27FXX
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101EA27F 000000XX
E0000000 80008000
CosmoCortneyRead note on the Player #1 one
Apply CH 6 Pedestrain Vehicle Models1ZX2-DHPB-XRHB7
JJUD-EJBU-UKJKM
Q4J9-9HN9-B01U1
1CQ6-KXZU-7HPG7
42HU-2BV2-P1BE3
E9FZ-A3QA-YCERP
CKFQ-MUM0-T2NTC
6FDQ-RZ11-7QUAC
1CQ6-KXZU-7HPG7
42HU-2BV2-P1BE3
E9FZ-A3QA-YCERP
8A15F5D0 00000081
400030C8 1E9EDF01
400030C8 1E9EE411
400030C8 1E9EE910
00000000 40000000
8A15F5D0 00000082
400030C8 1E9EDF00
400030C8 1E9EE411
400030C8 1E9EE910
00000000 40000000
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9EDF 00000000
101E9EE4 00000011
101E9EE9 00000010
E0000000 80008000
2815F5D0 00000082
48000000 800030C8
DE000000 80008180
101E9EDF 00000001
101E9EE4 00000011
101E9EE9 00000010
E0000000 80008000
CosmoCortneySelect a vehicle as just like as you usually do. when you see the course preview, press Dpad Left or Right to load the one CH 6 Vehicle's model. Dpad Left for Vehicle 1 Dpad Right for Vehicle 2 !!! do not return to the machine settings. it may cause a crash !!! Don't press dPad left our right outside the course preview !!!
Load CH 6 Civil Pedestrain Vehicles for COM #01 - #295F60-41J0-Q610U
JJUD-EJBU-UKJKM
24RJ-PBBG-7R4MH
B9KP-M8M5-GVD0R
1PJD-VYDF-7AM7A
XTVV-8R7A-PFUT0
VRNT-WHKW-4M4JB
Z62T-T5EA-2V1GF
DTE7-N7VQ-404NW
2ZA5-89T2-18QWX
D0WR-N8FM-U6XKM
Z440-MCV6-BN3ZJ
07T0-TH1T-9X5MW
CTVN-3MPC-4YBXT
VHWY-5UGD-A47HQ
D28M-JAC6-V1MRA
BBA9-34NM-WWE40
VRCE-HRZW-JZFHJ
7ZKF-9DV6-WXC91
HAF0-F0JJ-6WU8U
JEQ7-GNJP-HDAGK
AJ3F-YCXY-DYKN8
5DG0-JT8F-FR7XN
AZKP-5RHC-6B7XN
1U01-X661-V3JMM
H411-9PZE-GD66C
5KGD-T8XB-WPP3E
W8X0-0RP9-4DWTW
HA16-9FWD-T6EH1
48Q9-Z3CB-EGFT2
PG6C-4WJM-66HYV
67K8-UR84-08HMN
T8FY-RFM7-1EH2X
UZ6D-TYM4-GUBN7
9GB6-69QW-ZHGV7
5E9P-H6KQ-612MU
C6P6-FA3R-AJUGN
C1P0-9CHM-N5UQV
VX80-NX35-FW141
KTJM-65AK-ZMWBJ
WKN9-C70C-8UNYT
WPHM-2E3N-YQ5N5
98BZ-3ZY1-QGUBF
6PGP-245G-5KW3A
6HYV-Q4JT-ZC27P
PY1A-R1XB-ZK41X
BVKA-TE0W-N164Y
1DZZ-AP96-PR00V
NQ43-DRQK-CN4M6
VWD8-H2HQ-7TV7D
FCMW-A9AQ-VXV0D
6DQG-75DM-3UWKP
AUGW-FHXY-DFF87
31K5-327A-Q5Y1D
TYXW-UUW7-V7U6H
NEZ8-JXKB-CF6G8
P31K-FJZG-Y0329
GYUA-K3RH-VGW0W
NG1T-XY0V-HF3U4
G6H3-CT89-7DRE6
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
8A15F5D0 00000081
400030C8 1E9EFF01
400030C8 1E9F1F01
400030C8 1E9F3F01
400030C8 1E9F5F01
400030C8 1E9F7F01
400030C8 1E9F9F01
400030C8 1E9FBF01
400030C8 1E9FDF01
400030C8 1E9FFF01
400030C8 1EA01F01
400030C8 1EA03F01
400030C8 1EA05F01
400030C8 1EA07F01
400030C8 1EA09F01
400030C8 1EA0BF01
400030C8 1EA0DF01
400030C8 1EA0FF01
400030C8 1EA11F01
400030C8 1EA13F01
400030C8 1EA15F01
400030C8 1EA17F01
400030C8 1EA19F01
400030C8 1EA1BF01
400030C8 1EA1DF01
400030C8 1EA1FF01
400030C8 1EA21F01
400030C8 1EA23F01
400030C8 1EA25F01
400030C8 1EA27F01
400030C8 1E9F0910
400030C8 1E9F2910
400030C8 1E9F4910
400030C8 1E9F6910
400030C8 1E9F8910
400030C8 1E9FA910
400030C8 1E9FC910
400030C8 1E9FE910
400030C8 1EA00910
400030C8 1EA02910
400030C8 1EA04910
400030C8 1EA06910
400030C8 1EA08910
400030C8 1EA0A910
400030C8 1EA0C910
400030C8 1EA0E910
400030C8 1EA10910
400030C8 1EA12910
400030C8 1EA14910
400030C8 1EA16910
400030C8 1EA18910
400030C8 1EA1A910
400030C8 1EA1C910
400030C8 1EA1E910
400030C8 1EA20910
400030C8 1EA22910
400030C8 1EA24910
400030C8 1EA26910
400030C8 1EA28910
00000000 40000000
2815F5D0 00000082
48000000 800030C8
DE000000 80008180
181E9EFF 00000001
001C0020 00000000
E0000000 80008000
2815F5D0 00000082
48000000 800030C8
DE000000 80008180
181E9F09 00000010
001C0020 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyPress Dpad Left during course preview cutscenes. does not work in GP mode.
Load CH 6 Bus Pedetrain Vehicle for COM #01 - #29 TEKC-0KND-2WQF5
JJUD-EJBU-UKJKM
49JX-D2DR-4XHHP
99N1-U04Z-YR1P4
CXGF-MXMH-4R3DP
8PDJ-ZXYC-KWY4P
1PX3-UDK6-KJACJ
2EWR-FPGJ-UWRH4
DE8T-RR6K-X6B9H
24U4-B1Z1-N525Q
4BFZ-3KXZ-A4EQN
1CHX-5CDP-TYC1G
FKH1-K7FP-KATZA
MY6M-TKTP-WEWPQ
WXU8-GC3Z-QHKF6
39KY-EBGC-EMWXF
PXUU-5QWV-XJ60F
VANM-GW1E-69GTK
6FV6-U5P1-WXB40
MB52-6PFB-PQJ1A
6GGT-XM3K-GHGMA
P37M-4GXD-TCAJ9
Z0BG-P03U-BUPKE
T22Q-EBE9-WZJCY
078F-AJDX-WV8NX
MBHW-ACJZ-KT8QC
G7AP-QE0B-RCM49
5JZE-13BJ-TE1NR
3ZY3-8VNV-52NXT
Y8Y6-P2KN-1XDWM
36ZK-UT20-P8DKG
67K8-UR84-08HMN
T8FY-RFM7-1EH2X
UZ6D-TYM4-GUBN7
9GB6-69QW-ZHGV7
5E9P-H6KQ-612MU
C6P6-FA3R-AJUGN
C1P0-9CHM-N5UQV
VX80-NX35-FW141
KTJM-65AK-ZMWBJ
WKN9-C70C-8UNYT
WPHM-2E3N-YQ5N5
98BZ-3ZY1-QGUBF
6PGP-245G-5KW3A
6HYV-Q4JT-ZC27P
PY1A-R1XB-ZK41X
BVKA-TE0W-N164Y
1DZZ-AP96-PR00V
NQ43-DRQK-CN4M6
VWD8-H2HQ-7TV7D
FCMW-A9AQ-VXV0D
6DQG-75DM-3UWKP
AUGW-FHXY-DFF87
31K5-327A-Q5Y1D
TYXW-UUW7-V7U6H
NEZ8-JXKB-CF6G8
P31K-FJZG-Y0329
GYUA-K3RH-VGW0W
NG1T-XY0V-HF3U4
G6H3-CT89-7DRE6
E9FZ-A3QA-YCERP
E9FZ-A3QA-YCERP
8A15F5D0 00000081
400030C8 1E9EFF00
400030C8 1E9F1F00
400030C8 1E9F3F00
400030C8 1E9F5F00
400030C8 1E9F7F00
400030C8 1E9F9F00
400030C8 1E9FBF00
400030C8 1E9FDF00
400030C8 1E9FFF00
400030C8 1EA01F00
400030C8 1EA03F00
400030C8 1EA05F00
400030C8 1EA07F00
400030C8 1EA09F00
400030C8 1EA0BF00
400030C8 1EA0DF00
400030C8 1EA0FF00
400030C8 1EA11F00
400030C8 1EA13F00
400030C8 1EA15F00
400030C8 1EA17F00
400030C8 1EA19F00
400030C8 1EA1BF00
400030C8 1EA1DF00
400030C8 1EA1FF00
400030C8 1EA21F00
400030C8 1EA23F00
400030C8 1EA25F00
400030C8 1EA27F00
400030C8 1E9F0910
400030C8 1E9F2910
400030C8 1E9F4910
400030C8 1E9F6910
400030C8 1E9F8910
400030C8 1E9FA910
400030C8 1E9FC910
400030C8 1E9FE910
400030C8 1EA00910
400030C8 1EA02910
400030C8 1EA04910
400030C8 1EA06910
400030C8 1EA08910
400030C8 1EA0A910
400030C8 1EA0C910
400030C8 1EA0E910
400030C8 1EA10910
400030C8 1EA12910
400030C8 1EA14910
400030C8 1EA16910
400030C8 1EA18910
400030C8 1EA1A910
400030C8 1EA1C910
400030C8 1EA1E910
400030C8 1EA20910
400030C8 1EA22910
400030C8 1EA24910
400030C8 1EA26910
400030C8 1EA28910
00000000 40000000
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
181E9EFF 00000000
001C0020 00000000
E0000000 80008000
2815F5D0 00000081
48000000 800030C8
DE000000 80008180
181E9F09 00000010
001C0020 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyPress Dpad Left during course preview Cutscenes does not work in GP mode.

Visual Effects

TitleAction Replay EncryptedAction Replay DecryptedGecko / WiiRdAuthorNote/Demo
FOV Modifier0NAP-RQHG-8VJR6
KB94-QQBV-RKGZT
4200558C 061C3D5348000000 8000558C
DE000000 80008180
12000C38 00003D53
E0000000 80008000
CosmoCortney
Awesome camera, GP, Time attack, Practice DTPN-9GPK-7EZGU
A013-BW71-F419U
421B96EC 00A6414048000000 801B96EC
DE000000 80008180
1200014C 00004140
E0000000 80008000
CosmoCortney
Awesome Camera - Story ModeJR11-8JDF-KAJ3E
HEVJ-38BU-01X2Y
421B96BC 00A6414048000000 801B96BC
DE000000 80008180
1200014C 00004140
E0000000 80008000
CosmoCortney
Transparent Track0BU4-F8KJ-VVWGE
513R-MPKZ-CJRJH
421B8210 1AB2430048000000 801B8210
DE000000 80008180
12003564 00004300
E0000000 80008000
CosmoCortneyOnly works during races. don't use it together with the code 'no track and background textures'
No Track and Background TexturesR8JW-CWWN-QMA4Q
GJYP-A3DZ-256ZC
421B8210 1AB2000048000000 801B8210
DE000000 80008180
12003564 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyOnly works during races. Don't use it with the code 'Transparent Track'
Transparent VehiclesDFPH-GU88-478G5
WXQ3-GGVY-Q8N6G
421B7614 1BD8420048000000 801B7614
DE000000 80008180
120037B0 00004200
E0000000 80008000
CosmoCortneyOnly works during races. don't use it together with the code 'invisible vehicles'
Invisible vehiclesCZ6U-BD3F-VKDUE
ZJ4F-1XJG-TYHEA
421B7614 1BD8000048000000 801B7614
DE000000 80008180
120037B0 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortneyOnly works during races. Don't use it with the code 'Transparent Vehicle'
Huge Engine FlamesQ505-VDF0-52KHW
RZQH-VWWP-607V8
421B7614 21F03FD648000000 801B7614
DE000000 80008180
120043E0 00003FD6
E0000000 80008000
CosmoCortney
Weak Engine FlamesE2Z2-BH2T-4P3V4
3QFT-3X0G-PRDKK
421B7614 21F03F0048000000 801B7614
DE000000 80008180
120043E0 00003F00
E0000000 80008000
CosmoCortney
No Engine Flames1DU9-KUUG-VX6MU
TVXQ-N221-ZT4M0
421B7614 21F0000048000000 801B7614
DE000000 80008180
120043E0 00000000
E0000000 80008000
CosmoCortney
Vehicles' sizes change when steering 28UD-9X06-VCN0G
CYC0-9K9V-72UKK
041AA904 40410000041AA904 40410000CosmoCortney
Low LOD (Level of Detail)4Q82-XZ1H-0FY19
38C8-Y4FR-35DCH
400030C8 1640803E48000000 800030C8
DE000000 80008180
10164080 0000003E
E0000000 80008000
CosmoCortneyVehicles have no Engines, low res textures and opaque windows
Posponed CameraDHM1-BEH8-6B87R
6WD1-WEA4-WVQ9D
041AA6A0 3EB00000041AA6A0 3EB00000CosmoCortney
Upside Down ModeGC5M-451W-7JQ3Z
HZ99-EEGT-84BTK
001AA468 000000BF001AA468 000000BFCosmoCortney